Bedrijfsvoering

MTO

MTO

Zoals toegezegd in collegebrief 17bb10229 van 13 december 2017 zijn de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) vanaf heden onderdeel van de jaarverantwoording. Het MTO monitort jaarlijks de medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid bij de gemeentelijke organisatie. Net zoals eerdere jaren zijn in het MTO 2017 de hoogste scores te zien op het onderwerp ‘bevlogenheid’. Zo is ruim acht op de tien medewerkers trots op het werk dat hij of zij doet en nog meer medewerkers geven aan er alles aan te doen om hun afdeling in haar opdracht te laten slagen. De beweging naar een organisatie met medewerkers die zich makkelijker en beter kunnen ontwikkelen, is ook terug te zien in het MTO. Elk jaar geven meer medewerkers aan voldoende kansen te hebben om te leren en te ontwikkelen.

Aandachtspunten die uit het MTO naar voren komen zijn werkdruk, werkplek en werkplanning. Eén op de drie medewerkers ervaart de werkdruk gemiddeld genomen als te hoog, een kwart van de medewerkers kan niet altijd een geschikte werkplek vinden en een kwart van de medewerkers is van mening dat het werk binnen de afdeling niet goed wordt gepland.

Op het onderwerp collegialiteit is hoog gescoord. Negen op de tien medewerkers helpt elkaar wanneer daarom wordt gevraagd. Driekwart van de medewerkers geeft aan dat eigen initiatief op de afdeling wordt gewaardeerd en vindt de werksfeer op de afdeling goed.

Het MTO geeft inzicht in de verschillen tussen afdelingen en teams op diverse onderwerpen. Maatwerk is daarom het uitgangspunt bij het realiseren van verbeteringen. Voorbeelden van verbeteracties zijn: meer investeren in het goede gesprek, afspraken maken over onderlinge samenwerking en het aanpakken van werkdruk. Daarnaast werkt Concernhuisvesting aan een voorstel om de uitgangspunten voor de huisvesting beter te laten aansluiten op het primaire proces.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden