Balans

Balans

Balans

De vaste activa bestaan uit de immateriële, de materiële en de financiële vaste activa. De vlottende activa bestaan uit voorraden, debiteuren (uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar), liquide middelen en overlopende activa. De vaste passiva bestaat uit eigen vermogen, voorzieningen en vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De vlottende passiva bestaan uit crediteuren (netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar) en overlopende passiva. In onderstaande tabel wordt in de kolom 31-12-2016 de cijfers voor resultaat bestemming getoond en in de kolom 1-1-2017 de cijfers na resultaatbestemming.

VASTE ACTIVA

31-12-2016

1-1-2017

31-12-2017

 Immateriële vaste activa

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

12.945

12.945

25.578

Subtotaal Immateriële vaste activa

12.945

12.945

25.578

 Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut

2.082.131

2.082.131

2.000.599

Investering met een economisch nut waarvoor te bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

126.049

126.049

132.777

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

312.537

312.537

354.008

Subtotaal Materiële vaste activa

2.520.717

2.520.717

2.487.384

 Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen

385.880

385.880

401.648

Leningen

918.436

918.436

376.191

Overige langlopende leningen

20.099

20.099

21.534

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

2.200

2.200

1.500

Subtotaal Financiële vaste activa

1.326.615

1.326.615

800.873

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2016

1-1-2017

31-12-2017

 Voorraden

-137.782

-137.782

-150.311

 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

315.957

315.957

281.472

 Liquide middelen

1.753

1.753

955

 Overlopende activa

211.481

211.481

148.512

BUITEN BALANSTELLING

31-12-2016

1-1-2017

31-12-2017

Recht op verliescompensatie vennootschapsbelasting

0

0

0

VASTE PASSIVA

31-12-2016

1-1-2017

31-12-2017

 Eigen Vermogen

Algemene reserve

147.650

197.457

76.669

Bestemmingsreserves

970.751

1.010.158

1.010.952

Gerealiseerde resultaat

89.214

0

29.775

Subtotaal Eigen Vermogen

1.207.615

1.207.615

1.117.396

 Voorzieningen

104.992

104.992

89.083

 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

2.068.622

2.068.622

1.532.109

Subtotaal Voorzieningen en Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

2.173.614

2.173.614

1.621.192

VLOTTENDE PASSIVA

31-12-2016

1-1-2017

31-12-2017

 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

520.388

520.388

531.658

 Overlopende passiva

350.069

350.069

324.217

BUITEN BALANSTELLING

31-12-2016

1-1-2017

31-12-2017

Borgstellingen waarborgfondsen met achtervang Gemeente Rotterdam

10.890.731

10.890.731

10.731.324

Garanties volkshuisvesting particulieren

49.212

49.212

45.379

Garanties ten behoeve van rechtspersonen

131.519

131.519

124.465

Indirecte garantstellingen uit hoofde van gemeenschappelijke regelingen

64.307

64.307

62.027

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden