Maatschappelijke Ondersteuning

Prioriteiten en indicatoren

Voortgang prioriteiten

Binnen het programma Maatschappelijke ondersteuning is een aantal hoofdprioriteiten benoemd. Hieronder wordt per prioriteit een toelichting gegeven op de voortgang in 2017.

Nieuw Rotterdams Welzijn

Op het gebied van het Nieuw Rotterdams Welzijn was een drietal prioriteiten benoemd: versterking van wijknetwerken, de start van een nieuw inkooptraject en een subsidieregeling voor innovatieve projecten. De gemeente heeft in 2017 met alle betrokkenen de wijknetwerken versterkt, onder meer door wijknetwerkbijeenkomsten. Via een Europees openbaar aanbestedingstraject zijn gebiedsopdrachten Welzijn voor de periode 2018 tot en met 2020 uitgezet. In elk van de veertien gebieden gunde de gemeente de welzijnsopdracht aan één welzijnsaanbieder. Eind 2016 konden Rotterdamse zorg- en welzijnsorganisaties een subsidieaanvraag indienen voor innovatieve plannen om een extra impuls te geven aan de doorontwikkeling en vernieuwing van de Rotterdamse zorg- en welzijnsinzet.

Uitvoering van het programma Langer Thuis

De gemeente wil dat het voor Rotterdamse ouderen en mensen met een beperking makkelijker is om langer zelfstandig te blijven wonen. 2017 stond in het teken van het borgen en verduurzamen van de resultaten en de aanpak van het programma Langer Thuis in het gemeentelijk beleid. De stad is nu diverse succesvolle maatregelen en pilots rijker, heeft beter inzicht in de problematiek en kansrijke oplossingsrichtingen, en de netwerken in de gebieden zijn verbreed en verstevigd. Daarnaast zijn er gerichte afspraken tussen gemeente, welzijn, zorg en woningcorporaties gemaakt. De stad Rotterdam is daarmee beter voorbereid op de grote groep ouderen die langer thuis blijft wonen dan bij de start van het programma drie jaar geleden.

Uitvoering van het programma Voor Mekaar

Doel van het programma Voor Mekaar is om in deze collegeperiode eenzaamheid in Rotterdam te bestrijden, met de focus op ouderen. Het programma richt zich erop om mensen meer naar elkaar te laten omzien, op het faciliteren van ontmoeting en bevordering van deelname aan activiteiten door ouderen. Daarnaast richt het zich op de tijdige signalering van zorgwekkende eenzaamheid en daarop de juiste interventies inzetten. 2017 was het laatste jaar van dit collegeprogramma en dit stond in het teken van intensivering en borging.
Ervaringen met zowel het programma Langer Thuis als het programma Voor Mekaar leren dat het helpt Rotterdammers tijdig over hun oude dag na te laten denken. De aanpak richt zich op het sociaal netwerk (Aandacht), gezondheid en meedoen (Activiteiten) en de woonsituatie (Aanpassingen). Dit wordt de triple-A aanpak genoemd.

Samenwerking met zorgverzekeraars

Begin 2017 is besloten het contract voor de collectieve zorgverzekering voor Rotterdammers met een laag inkomen, het Rotterdampakket, met één jaar te verlengen. In lijn hiermee is ook het convenant met VGZ met één jaar verlengd tot eind 2018.
Zilveren Kruis en de gemeente Rotterdam ontwikkelen een gezamenlijk gedragen en integrale visie op de zorg. Deze visie moet leiden tot een nieuwe gezamenlijk gedragen en integrale visie op zorg.

Vroegsignalering van problematische schulden en inkomensondersteuning op maat

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk om schulden eerder in beeld te krijgen en zo de ongewenste gevolgen ervan te beperken. Het meerjarenbeleidsplan schulddienstverlening is vertaald in het ‘Uitvoeringsplan samenhang schulddienstverlening’. Dit plan is in 2017 vastgesteld. In combinatie met de ‘intensivering schulddienstverlening’ uit het Zomerakkoord is gestart met het intensiveren van de aanpak van schulden en de ondersteuning aan Rotterdammers met schulden.

Uitvoering van het beleidskader 2015-2019: Met taal versta je elkaar

Het Rotterdamse taalbeleid levert een bijdrage aan het doel om te bouwen aan een stad waar mensen elkaar verstaan. Het beleid is vastgelegd in de beleidsregel ‘Met Taal Versta Je Elkaar’. Op grond van dit beleidskader heeft de gemeente in 2017 taaltrajecten ingekocht en gesubsidieerd die gericht zijn op vergroting van de zelfredzaamheid van Rotterdammers op de gebieden gezondheid, werk en inkomen, en financiën en integratie. Taal is geen doel op zich, maar is een middel om een positieve invloed te hebben op deze leefgebieden. De gemeente zet Taal ook binnen andere beleidsterreinen in om het welzijn, de arbeidsmarkt- en inkomenspositie en de gezondheid van Rotterdammers te bevorderen.

Integratie: Volwaardig Meedoen in Rotterdam

Het Rotterdams integratiebeleid gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun integratieproces. Daarbij is het belangrijk dat mensen de Nederlandse taal beheersen en kennis en begrip hebben van de geldende normen in Nederland, en hier ook naar handelen. In Rotterdam zijn gelijke behandeling en gelijke kansen uitgangspunten en voorwaarden voor integratie. In 2017 is daarom ingezet op het tegengaan van discriminatie, het bevorderen van een gelijke positie tussen man en vrouw, acceptatie van andersdenkenden en acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders. Een betere integratie van migranten draagt bij aan een stad, aan wijken en buurten waar het prettig samenleven is en waar iedereen zich gelijkwaardig en geaccepteerd voelt.

Steeds meer Rotterdammers doen iets terug voor hun uitkering (tegenprestatie)

Met de tegenprestatie verlangt de gemeente van Rotterdammers met een gemeentelijke uitkering dat ze bijdragen aan de stad en hun eigen ontwikkeling. In 2017 is de uitvoering van de tegenprestatie - een collegeprioriteit - uitgebreid naar zesendertig wijken.

Voortgang indicatoren

Het overzicht hieronder bevat een opsomming van de indicatoren van dit programma. Via doorklikken wordt een toelichting op de realisatie 2017 getoond.

Saldo programma

Begroot € -126.628
Rekening € -124.436
Afwijking € 2.192
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden