Investeringen

Inleiding Investeringen

Inleiding investeringen

Investeringen zijn gedaan om de stad te veranderen, te verbeteren en te vernieuwen. De raad voteert kredieten om meerjarige investeringsuitgaven en/of verplichtingen aan te gaan. Het college bewaakt de voortgang afsluiting van het gevoteerde krediet.
In deze paragraaf staat op programmaniveau het overzicht van de realisatie van de gevoteerde investeringskredieten. Op de afwijkingen boven de € 500 wordt een toelichting gegeven. Daarnaast bevat deze paragraaf informatie over de realisatie van de investeringen in de vervanging van gemeentelijke kapitaalgoederen, zoals riolen en gemalen, openbare verlichting, bruggen, tunnels en viaducten en kademuren en glooiingen.

Verschillende typen investeringen

Er zijn drie verschillende type investeringen, namelijk

Investeringen met een economisch nut (E)

Dit zijn alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven. Het betreffen investeringen die onder meer verhandelbaar kunnen zijn en waarvoor een markt is. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid middelen te verwerven.

Investeringen met economisch nut met heffing (EH)

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Dit zijn activa van onder meer het plaatsen en vervangen van ondergrondse containers (afvalinzameling),

Investeringen met een maatschappelijk nut (M)

Alle investeringen die niet aangemerkt worden als investeringen met economisch nut met of zonder heffing zijn investeringen met maatschappelijk nut. Dat zijn bijvoorbeeld investeringen in de openbare ruimte, zoals de aanleg van buitenruimte.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden