Verbonden partijen

Inleiding Verbonden partijen

Verbonden partijen

In de paragraaf verbonden partijen beschrijft het college op welke wijze de gemeente verbonden is met externe partijen om bepaalde beleidsdoelen te verwezenlijken. Een verbonden partij is een externe partij waarmee de gemeente een bestuurlijke én een financiële relatie heeft. De paragraaf maakt de bestuurlijke en financiële belangen zichtbaar.

De gemeente Rotterdam kent in totaal 44 verbonden partijen, waarvan 29 vennootschappen (deelnemingen), één stichting, één vereniging en dertien gemeenschappelijke regelingen (publiekrechterlijke rechtspersonen).

Ontvangen dividend
In 2017 heeft de gemeente Rotterdam €117,6 mln aan dividend ontvangen. Dat is € 1,1 mln hoger dan begroot. Dit voordeel wordt grotendeels verklaard door de ontvangst van dividend (slotuitkering) van € 880 uit het Erasmus Biomedical Fund vanwege de verkoop van ArgenX, het laatste onderdeel van dit fonds. Zoals al in de 10-maandsbrief 2017 is aangegeven heeft deze eindafrekening eind 2017 daadwerkelijk plaatsgevonden. Bovendien heeft Tower Hotel Rotterdam een deel van de openstaande lening afgelost (€ 223).

Overzicht BBV-informatie per verbonden partij

In deze paragraaf is per verbonden partij beschreven welke door het BBV voorgeschreven verantwoordingsinformatie onderdeel moet uitmaken van de jaarstukken van de gemeente Rotterdam. In dit verband is het belangrijk op te merken dat in een aantal gevallen de meest recente informatie nog niet beschikbare was bij het opstellen van deze jaarrekening. Waar dit het geval is, is dit onderstaand aangeduid met een asterisk. De volgende legenda wordt in dit verband gehanteerd:

-

is er geen asterisk weergegeven, dan heeft de verbonden partijen de laatst beschikbare informatie of het jaarverslag 2017 aan de gemeente verstrekt.

*

bij vermelding van één asterisk geldt: van deze verbonden partijen is de laatst beschikbare informatie verstrekt op basis van conceptcijfers of tussentijdse rapportages over 2017

N.v.t.

Het n.v.t. geeft aan dat er informatie is gevraagd over een periode waarin de verbonden partij nog niet was opgericht.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden