Financiering

Kredietrisicobeheer

Kredietrisicobeheer


Bij het verstrekken van leningen en het verlenen van garanties loopt de gemeente het risico dat de betrokken partijen niet aan hun financiële verplichtingen aan de gemeente kunnen voldoen. Daarom neemt de gemeente risicobeperkende maatregelen en voert een actief kredietrisicobeheer. De gemeente berekent de risico’s op wanbetaling van de betreffende geldnemers. Dit wordt het kredietrisico genoemd. In 2012 is de kredietrisicoreserve ingesteld om deze risico’s te kunnen afdekken. Bij leningverstrekking of garantieverlening dient eenmalig een bedrag te worden gestort voor de dekking van de risico’s. Daarnaast dient de door de geldnemer betaalde renteopslag of garantiepremie als voeding voor de kredietrisicoreserve. De onderstaande tabel toont per ultimo 2017 de bedragen waarover risico wordt gelopen en de omvang van het kredietrisico.

Kredietrisico (standen ultimo jaar)

Rekening 2017

Krediet-risico

Borgstellingen door waarborgfondsen

10.350.324

PM

Garanties t.b.v. volkshuisvesting particulieren

44.774

1.068

Garanties t.b.v. rechtspersonen

124.465

39.720

Verstrekte leningen

399.225

10.265

Totaal

10.918.788

51.053


Het kredietrisico voor de achtervangposities in het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) kan op dit moment nog niet berekend worden en wordt daarom op PM gesteld. De VNG ontwikkelt, in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de G4-gemeenten, een methodiek om het kredietrisico van de achtervangpositie voor gemeenten te kunnen berekenen. Voor garanties aan particulieren baseert de gemeente zich bij het berekenen van het kredietrisico op de richtlijnen die gelden voor banken. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat het Rijk de helft van eventuele verliezen afdekt. Met behulp van een kredietrisicomodel zijn de bedragen berekend die minimaal zouden moeten worden gereserveerd om de risico’s van de leningverstrekking en de garantieverlening voor rechtspersonen te kunnen opvangen. Het kredietrisico op de verstrekte leningen is afgenomen door de overdracht van de RET-leningen aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en door de algehele aflossing door het Havenbedrijf Rotterdam. Onzekerheden rondom de herfinanciering van het Warmtebedrijf hebben er toe geleid dat het totale kredietrisico € 4 mln hoger wordt geraamd dan het voorgaande jaar en uitkomt op € 51 mln. De kredietrisicoreserve (€ 67,7 mln ultimo 2017) is in ieder geval toereikend om de hier berekende kredietrisico’s te kunnen dekken. Pas als er ook een goede inschatting kan worden gemaakt van de risico’s die samenhangen met de achtervang in de waarborgfondsen, kan worden vastgesteld of de kredietrisicoreserve toereikend is.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden