Leeswijzer website

Leeswijzer

In de Jaarstukken legt het College verantwoording af over het jaar 2017. De Begroting 2017, inclusief de bijstellingen die hier gedurende het jaar op zijn gedaan, is de basis voor deze verantwoording. Dit betreft bijstellingen in:

Opbouw website

De website van de Jaarstukken bevat alle verplichte onderdelen die zijn voorgeschreven vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en daarnaast aanvullende informatie. De website van de Jaarstukken 2017 bestaat uit de volgende onderdelen:

Hoofdstuk

Inhoud

Hoofdlijnen:

De hoofdlijnen bevatten een samenvatting van de jaarstukken: zowel beleidsmatig als financieel.

Programma’s:

De gemeente Rotterdam kent 14 programma's. Een programma is een geheel van activiteiten om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. De programma's zijn verder onderverdeeld in 51 producten.

Financiën:

Het onderdeel Financiën bevat alle verplichte BBV paragrafen en een aantal aanvullende overkoepelende onderwerpen.

Jaarrekening:

De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie van de gemeente Rotterdam.

Gebieden:

De gemeente Rotterdam bestaat uit 14 gebieden. Per gebied vind je een link naar het wijkprofiel en het gebiedsverslag. Daarnaast krijg je per gebied een overzicht van de gerealiseerde doelen in 2017.

Weergave in 1000-tallen

Het is belangrijk om te weten dat alle bedragen in 1000-tallen worden weergegeven, tenzij expliciet anders is aangegeven. Door de weergave in 1000-tallen kan het zijn dat de totalen een (minimale) afwijking tonen.

Aangepaste hiërarchie

Als gevolg van een gewijzigde hiërarchie in 2017 sluiten de jaarcijfers 2016 voor vier programma's en vijf producten niet aan met de gepresenteerde jaarcijfers in de jaarrekening 2016. Het betreft verschuivingen tussen de programma's Bestuur en dienstverlening, Ruimtelijke ordening, Algemene middelen en Serviceorganisatie. Binnen deze programma's gaat het om de producten Gebiedsontwikkeling, Concernondersteuning, Audits & Control, Concernhuisvesting en Verzekeringen.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden