Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Benodigde weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit

In de Begroting 2017 en nadien de Begroting 2018 zijn in de paragraaf weerstandsvermogen de voornaamste financiële risico's gepresenteerd, die voor de jaren 2017 werden voorzien. De gehanteerde ondergrens bedroeg € 5 mln. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de kwantificeerbare en niet-kwantificeerbare risico's. Op grond hiervan is met behulp van een risico-simulatiemodel de benodigde weerstandscapaciteit uiteindelijk bepaald op € 305 mln.

De volgende risico's hebben zich in 2017 daadwerkelijk gemanifesteerd:

  1. Door de Rabobank is een garantie ingeroepen als gevolg van het faillissement van Max Kinderopvang. De kosten hiervan bedroegen € 93.
  2. Het tekort op de BUIG bedroeg in 2017 € 29,5 mln, oftewel ca. 6% van het totale budget.
  3. De cliëntaantallen zijn blijven stijgen in de Wmo, vooral in de doelgroep GGZ die relatief veel kost per cliënt. Dit heeft geleid tot een aanvullend budget voor Wmo-arrangementen van € 5,8 mln in de 10-maandsbrief van 2017 en een overschrijding van de bijgestelde begroting met € 5,7 mln bij jaarrekening.
  4. Het gemeentelijke aandeel in de kosten van het ruimen van bommen bedroeg in 2017 ca. € 318.
  5. De debiteurenvoorziening uitkeringen moest met ca. € 3,5 mln worden opgehoogd. In de loop van 2017 is hierop geanticipeerd, door in de begroting hiermee rekening te houden.

 

 

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden