Overhead

Financieel Resultaat

Financieel resultaat

Het financieel resultaat laat het verschil zien tussen de begroting 2017 en de realisatie 2017. In onderstaande tabellen wordt, naast een overzicht op hoofdlijnen en een detailoverzicht, ook de toerekening van overhead aan dit product weergegeven. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven op het financieel resultaat.

Bedragen X € 1.000

Resultaat incl. reserveringen

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten

391

979

588

Lasten

104.230

109.380

5.150

Saldo

-103.839

-108.401

-4.561

Detailoverzicht resultaat

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten

391

979

588

Lasten

104.230

109.380

5.150

Saldo

-103.839

-108.401

-4.561

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Saldo voor overhead

-103.839

-108.401

-4.561

Toerekening overhead

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

0

Niet aan producten toegerekende overhead

103.839

108.401

4.561

Niet aan programma's toegerekende overhead

0

0

0

Toelichting Financieel Resultaat

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste afwijkingen voor dit product. Onder de tabel wordt per afwijking een korte toelichting gegeven. Deze toelichting bevat een analyse en een verklaring van het verschil tussen de laatst bijgestelde begroting (10-maands 2017) en de realisatie 2017.

Overzicht afwijkingen

Afwijking baten

Afwijking lasten

Afwijking saldo

Afwijkingen baten en lasten

Mutaties apparaatslasten programma’s

588

4.196

-3.608

Diverse afwijkingen

0

954

-954

Saldo

588

5.150

-4.561

Mutaties apparaatslasten bij de programma's

In de 10-maandsbrief is de begroting voor apparaatslasten aangepast voor de programma’s Onderwijs, Cultuur, sport en recreatie, Volksgezondheid en zorg, en Maatschappelijke ondersteuning. Hierbij is geen rekening gehouden met de verdeling van mutaties van deze programma’s naar het product clusteroverhead. Hierdoor is de begrote clusteroverhead niet aangepast, terwijl de gerealiseerde kosten wél op clusteroverhead zijn verantwoord. De mutaties zijn doorgevoerd binnen de budgettaire kaders voor de betreffende programma’s als geheel, inclusief de clusteroverhead.

Diverse afwijkingen

Het gaat hierbij om diverse mutaties binnen de programma's die effect hebben op de overhead.

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden