Overhead

Financieel resultaat

Financieel resultaat

Het financieel resultaat laat het verschil zien tussen de begroting 2017 en de realisatie 2017. In onderstaande tabellen wordt, naast een overzicht op hoofdlijnen en een detailoverzicht, ook de toerekening van overhead aan dit programma weergegeven. Onder de tabel wordt een korte toelichting gegeven op het financieel resultaat; per product wordt een meer gedetailleerde toelichting gegeven.

Bedragen X € 1.000

Resultaat incl. reserveringen

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten

20.806

18.494

-2.312

Lasten

459.204

458.503

-701

Saldo

-438.399

-440.009

-1.611

Detailoverzicht resultaat

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten

20.806

18.494

-2.312

Lasten

459.204

458.503

-701

Saldo

-438.399

-440.009

-1.611

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-446.456

-444.275

2.181

Reserves

8.057

4.266

-3.792

Onttrekking aan reserves

10.057

6.266

-3.792

Toevoeging aan reserves

2.000

2.000

0

Saldo voor overhead

-438.399

-440.009

-1.611

Toerekening overhead

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

259.728

259.728

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

103.839

108.401

4.561

Niet aan programma's toegerekende overhead

-74.831

-71.880

2.951

Toelichting Financieel Resultaat

Het programma overhead laat een tekort zien van € 1,6 mln. Dit is opgebouwd uit een positief saldo op concernhuisvesting, audits & control en concernondersteuning (samen € 1,7 mln) dat voornamelijk veroorzaakt is door activiteiten die doorschuiven in de tijd, een gunstig schadeverloop op verzekeringen (€ 1,2 mln) en een negatief saldo op clusterondersteuning (€ 4,6 mln). Het saldo op clusterondersteuning wordt voor € 3,6 mln veroorzaakt doordat in de 10-maandsbrief de begroting voor apparaatslasten is gemuteerd voor de programma’s Onderwijs, Cultuur, sport en recreatie, Volksgezondheid en zorg en Maatschappelijk ondersteuning. Bij deze mutatie is geen rekening gehouden met de toewijzing aan het programma Overhead.

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden