Overhead

Financieel Resultaat

Financieel resultaat

Het financieel resultaat laat het verschil zien tussen de begroting 2017 en de realisatie 2017. In onderstaande tabellen wordt, naast een overzicht op hoofdlijnen en een detailoverzicht, ook de toerekening van overhead aan dit product weergegeven. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven op het financieel resultaat.

Bedragen X € 1.000

Resultaat incl. reserveringen

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten

4.454

4.359

-95

Lasten

5.599

4.290

-1.309

Saldo

-1.145

70

1.214

Detailoverzicht resultaat

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten exclusief reserves

4.454

4.359

-95

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

0

0

Opbrengsten derden

3.558

2.895

-663

Overige baten

896

1.465

569

Lasten exclusief reserves

5.599

4.290

-1.309

Apparaatslasten

595

664

69

Inhuur

0

0

0

Overige apparaatslasten

0

0

0

Personeel

595

664

69

Interne Lasten

-3.788

-4.422

-633

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

Overige doorbelastingen

-3.788

-4.422

-633

Programmalasten

8.792

8.047

-745

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

48

9

-40

Overige programmalasten

8.744

8.038

-705

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

0

0

Saldo voor vpb en reserveringen

-1.145

70

1.214

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-1.145

70

1.214

Saldo voor overhead

-1.145

70

1.214

Toerekening overhead

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

Saldo na overhead

-1.145

70

1.214

Toelichting Financieel Resultaat

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste afwijkingen voor dit product. Onder de tabel wordt per afwijking een korte toelichting gegeven. Deze toelichting bevat een analyse en een verklaring van het verschil tussen de laatst bijgestelde begroting (10-maands 2017) en de realisatie 2017.

Overzicht afwijkingen

Afwijking baten

Afwijking lasten

Afwijking saldo

Afwijkingen baten en lasten

Premie- en schadeverloop

-95

-1.309

1.214

Saldo voor overhead

-95

-1.309

1.214

Premie- en schadeverloop

Door afwijkingen in betaalde en doorberekende premies ten opzichte van de begroting enerzijds en een gunstig schadeverloop anderzijds, is in 2017 sprake van een voordelig saldo op het product Verzekeringen.

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden