Overhead

Financieel Resultaat

Financieel resultaat

Het financieel resultaat laat het verschil zien tussen de begroting 2017 en de realisatie 2017. In onderstaande tabellen wordt, naast een overzicht op hoofdlijnen en een detailoverzicht, ook de toerekening van overhead aan dit product weergegeven. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven op het financieel resultaat.

Bedragen X € 1.000

Resultaat incl. reserveringen

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten

6.328

5.196

-1.133

Lasten

92.455

92.714

259

Saldo

-86.126

-87.518

-1.392

Detailoverzicht resultaat

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten exclusief reserves

3.112

2.986

-126

Opbrengsten derden

3.112

2.986

-125

Overige baten

0

0

0

Lasten exclusief reserves

92.455

92.714

259

Apparaatslasten

0

0

0

Overige apparaatslasten

0

0

0

Interne Lasten

6.302

7.394

1.092

Beleidspecifiek vastgoed

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

Overige doorbelastingen

6.302

7.394

1.092

Programmalasten

86.153

85.321

-833

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

60.001

55.518

-4.483

Kapitaallasten

23.839

23.055

-784

Overige programmalasten

2.313

6.747

4.435

Sociale uitkeringen

0

0

0

Saldo voor vpb en reserveringen

-89.343

-89.728

-385

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-89.343

-89.728

-385

Reserves

3.217

2.210

-1.007

Onttrekking aan reserves

3.217

2.210

-1.007

Bestemmingsreserve Deelgemeenten

0

0

0

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

3.217

2.210

-1.007

Saldo voor overhead

-86.126

-87.518

-1.392

Toerekening overhead

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

75.235

75.235

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

Saldo na overhead

-10.891

-12.283

-1.392

Toelichting Financieel Resultaat

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste afwijkingen voor dit product. Onder de tabel wordt per afwijking een korte toelichting gegeven. Deze toelichting bevat een analyse en een verklaring van het verschil tussen de laatst bijgestelde begroting (10-maands 2017) en de realisatie 2017.

Overzicht afwijkingen

Afwijking baten

Afwijking lasten

Afwijking saldo

Afwijkingen baten en lasten

ICT kosten

0

-1.143

1.143

Interne doorbelastingen

0

1.940

-1.940

Diverse afwijkingen

-126

469

-595

Afwijkingen reserves

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

-1.006

-1.006

0

Saldo voor overhead

-1.133

259

-1.392

ICT Kosten

De ICT-kosten voor projecten bij concernhuisvesting zijn lager dan begroot, voornamelijk door incidenteel terugontvangen BTW uit voorgaande jaren.

Interne doorbelastingen

Grotendeels komt de afwijking door het niet kunnen realiseren van interne doorbelastingen van objecten die buiten het huisvestingsconcept vielen en door additionele exploitatiekosten die bij nader inzien niet geactiveerd konden worden.

Diverse afwijkingen

De post diverse afwijkingen bevat een groot aantal plussen en minnen. De grootste posten zijn hogere energielasten (€ 784), hogere facilitaire kosten (€ 477) en lagere onderhoudskosten (€ 775). De iets lagere baten hebben betrekking op lagere externe verhuringen.

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

De kapitaallasten zijn lager omdat verwachte afboekingen van inrichtingskosten als gevolg van de businesscase Gebieden voor een deel doorschuiven naar 2018 (€ 1,0 mln). Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Vastgoed gebieden. Het resterende deel vindt plaats in 2018.

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden