Overhead

Financieel Resultaat

Financieel resultaat

Het financieel resultaat laat het verschil zien tussen de begroting 2017 en de realisatie 2017. In onderstaande tabellen staat , naast een overzicht op hoofdlijnen en een detailoverzicht, ook de toerekening van overhead aan dit product weergegeven. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven op het financieel resultaat.

Bedragen X € 1.000

Resultaat incl. reserveringen

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten

114

180

66

Lasten

16.564

16.469

-95

Saldo

-16.450

-16.289

162

Detailoverzicht resultaat

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten exclusief reserves

0

61

61

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

23

23

Opbrengsten derden

0

37

37

Overige baten

0

0

0

Lasten exclusief reserves

16.564

16.469

-95

Apparaatslasten

15.931

15.934

3

Inhuur

695

775

80

Overige apparaatslasten

356

362

6

Personeel

14.881

14.798

-83

Interne Lasten

0

-116

-116

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

Overige doorbelastingen

0

-116

-116

Programmalasten

633

651

18

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

633

624

-10

Overige programmalasten

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

0

27

27

Saldo voor vpb en reserveringen

-16.564

-16.409

156

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-16.564

-16.409

156

Reserves

114

120

6

Onttrekking aan reserves

114

120

6

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

0

0

0

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

114

120

6

Saldo voor overhead

-16.450

-16.289

162

Toerekening overhead

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

0

0

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

Saldo na overhead

-16.450

-16.289

162

Toelichting Financieel Resultaat

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste afwijkingen voor dit product. Onder de tabel staat per afwijking een korte toelichting. Deze toelichting bevat een analyse en een verklaring van het verschil tussen de laatst bijgestelde begroting (10-maands 2017) en de realisatie 2017.

Overzicht afwijkingen

Afwijking baten

Afwijking lasten

Afwijking saldo

Afwijkingen baten en lasten

Diverse afwijkingen

60

-101

162

Afwijkingen reserves

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

6

6

0

Saldo voor overhead

66

-95

162

Diverse afwijkingen

Onder diverse afwijkingen vallen onder meer eenmalige baten (€ 61) uit externe detacheringen en zwangerschapsuitkeringen, een lichte onderbesteding (€ 83) op personeel bij Concern Auditing, een lichte overbesteding (€ 80) op inhuur bij Middelen en Control en realisatie van opbrengsten (€ 116) door geschreven uren op projecten.

Reserves

Voor € 6 is een iets hoger dan begroot bedrag onttrokken aan de Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie ter dekking van iets hogere dan begrote loonkosten.

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden