Overhead

Financieel Resultaat

Financieel resultaat

Het financieel resultaat laat het verschil zien tussen de begroting 2017 en de realisatie 2017. In onderstaande tabellen wordt, naast een overzicht op hoofdlijnen en een detailoverzicht, ook de toerekening van overhead aan dit product weergegeven. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven op het financieel resultaat.

Bedragen X € 1.000

Resultaat incl. reserveringen

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten

9.519

7.779

-1.739

Lasten

240.356

235.650

-4.706

Saldo

-230.838

-227.871

2.967

Detailoverzicht resultaat

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten exclusief reserves

2.792

3.844

1.052

Bijdragen rijk en mede-overheden

215

836

621

Dividenden

1.000

1.000

0

Financieringsbaten

0

0

0

Opbrengsten derden

1.577

2.007

430

Overige baten

0

0

0

Lasten exclusief reserves

238.356

233.650

-4.706

Apparaatslasten

182.405

183.448

1.043

Inhuur

21.066

21.142

77

Overige apparaatslasten

4.187

5.150

964

Personeel

157.152

157.156

3

Interne Lasten

-11.920

-13.505

-1.585

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

Overige doorbelastingen

-11.920

-13.505

-1.585

Programmalasten

67.872

63.707

-4.165

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

51.200

45.650

-5.550

Kapitaallasten

11.107

11.462

355

Overige programmalasten

3.113

4.307

1.195

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

Sociale uitkeringen

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

2.453

2.289

-164

Saldo voor vpb en reserveringen

-235.564

-229.807

5.758

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-235.564

-229.807

5.758

Reserves

4.727

1.936

-2.791

Onttrekking aan reserves

6.727

3.936

-2.791

Bestemmingsereserve Werkplan Integriteit

0

0

0

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

0

0

0

Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden

0

0

0

Bestemmingsreserve Deelgemeenten

0

0

0

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

1.099

842

-256

Bestemmingsreserve Financiële processen

1.752

946

-806

Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging

1.910

719

-1.191

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

1.966

1.428

-538

Bestemmingsreserve Stadsarchief

0

0

0

nvt

0

0

0

Toevoeging aan reserves

2.000

2.000

0

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

2.000

2.000

0

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

0

0

0

Saldo voor overhead

-230.838

-227.871

2.967

Toerekening overhead

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

184.493

184.493

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

0

0

0

Saldo na overhead

-46.345

-43.378

2.967

Toelichting Financieel Resultaat

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste afwijkingen voor dit product. Onder de tabel wordt per afwijking een korte toelichting gegeven. Deze toelichting bevat een analyse en een verklaring van het verschil tussen de laatst bijgestelde begroting (10-maands 2017) en de realisatie 2017.

Overzicht afwijkingen

Afwijking baten

Afwijking lasten

Afwijking saldo

Afwijkingen baten en lasten

Vergoedingen voor ziekte, zwangerschappen en detacheringen

1.052

0

1.052

Opleidingen en concernbrede lasten

0

1.043

-1.043

Interne detacheringen

0

-1.585

1.585

Projectkosten die doorschuiven naar 2018 en onvoorziene uitgaven.

0

-1.373

1.373

Afwijkingen reserves

Bestemmingsreserve Financiële processen

-806

-806

0

Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging

-1.191

-1.191

0

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

-538

-538

0

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

-256

-256

0

Saldo voor overhead

-1.739

-4.706

2.967Vergoedingen voor ziekte, zwangerschappen en detacheringen
De totale opbrengsten voor het product Concernondersteuning zijn ruim € 1 mln hoger dan begroot, voornamelijk door hogere vergoedingen voor ziekte en zwangerschappen (€ 621) en door detacheringen van personeel bij externe partijen (€ 431).

Opleidingen en Concernbrede lasten
De overige apparaatslasten voor dit product zijn ruim € 1 mln hoger uitgevallen dan begroot, vooral op het gebied van opleidingen en concernbrede lasten, zoals abonnementen en lunches.

Interne detacheringen

Door de extra inzet en detacheringen van personeel bij de clusters zijn de interne lasten € 1,6 mln lager dan begroot.

Projectkosten die doorschuiven naar 2018 en onvoorziene uitgaven

Bij de programmalasten is er sprake van een onderbesteding van € 4,2 mln. Voor een bedrag van € 2,8 mln betreft dit het doorschuiven naar 2018 van (ICT) projecten(o.a. door beschikbaarheid schaarse specifieke deskundigheid en vertragingen bij aanbestedingen) die gefinancierd worden uit bestemmingsreserves. Deze zijn in de tabel verwerkt bij de “afwijkingen reserves”.
Daarnaast zijn er onderbestedingen bij Concernstaf en Strategie voor in totaal € 900. Een deel van de geplande activiteiten heeft niet plaatsgevonden en/of schuift door naar 2018. Tenslotte hebben zich weinig zaken voorgedaan die ten laste gebracht zijn van het budget onvoorzien, hetgeen een positief effect oplevert van ruim € 400.

Bestemmingsreserves Financiële processen, Informatiebeveiliging, Innovatie & Digitalisering en Doorontwikkeling Organisatie

Zoals hierboven vermeld staat, zijn diverse (ICT) projecten uit 2017 doorgeschoven naar 2018, waardoor de lasten € 2,8 mln lager zijn uitgevallen. Aangezien deze projecten vrijwel geheel gefinancierd worden uit bestemmingsreserves, zijn de onttrekkingen aan de reserves lager dan begroot. Het betreft de bestemmingsreserves "Financiële processen" (- € 806), "Informatiebeveiliging" (- €1.191) en "Innovatie & Digitalisering" (- € 538).
Daarnaast is er aan de bestemmingsreserve "Doorontwikkeling Organisatie" minder onttrokken (- € 256), vooral als gevolg van lagere kosten voor dakpanconstructies.

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden