Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Resultaat

Financieel resultaat

Het financieel resultaat laat het verschil zien tussen de begroting 2017 en de realisatie 2017. In onderstaande tabellen wordt, naast een overzicht op hoofdlijnen en een detailoverzicht, ook de toerekening van overhead aan dit product weergegeven. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven op het financieel resultaat.

Bedragen X € 1.000

Resultaat incl. reserveringen

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten

1.519

1.649

130

Lasten

58.629

56.168

-2.462

Saldo

-57.110

-54.518

2.592

Detailoverzicht resultaat

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten exclusief reserves

1.519

1.649

130

Bijdragen rijk en mede-overheden

105

148

43

Financieringsbaten

495

580

85

Opbrengsten derden

919

921

1

Overige baten

0

0

0

Lasten exclusief reserves

58.629

56.168

-2.462

Apparaatslasten

9.272

9.205

-67

Inhuur

423

466

43

Overige apparaatslasten

249

238

-11

Personeel

8.600

8.501

-99

Interne Lasten

700

1.870

1.170

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

Overige doorbelastingen

700

1.870

1.170

Programmalasten

48.658

45.093

-3.565

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

6.011

6.072

62

Kapitaallasten

0

0

0

Overige programmalasten

1.879

1.993

114

Sociale uitkeringen

37.671

34.439

-3.232

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.098

2.589

-509

Saldo voor vpb en reserveringen

-57.110

-54.518

2.592

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-57.110

-54.518

2.592

Saldo voor overhead

-57.110

-54.518

2.592

Toerekening overhead

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

-7.336

-7.336

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

2.877

2.834

-42

Saldo na overhead

-67.323

-64.689

2.634

Toelichting Financieel Resultaat

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste afwijkingen voor dit product. Onder de tabel wordt per afwijking een korte toelichting gegeven. Deze toelichting bevat een analyse en een verklaring van het verschil tussen de laatst bijgestelde begroting (10-maands 2017) en de realisatie 2017.

Overzicht afwijkingen

Afwijking baten

Afwijking lasten

Afwijking saldo

Afwijkingen baten en lasten

Aanvullende armoede middelen

0

-1.600

1.600

Maatwerk vangnet

0

-829

829

Overig

130

-33

163

Saldo voor overhead

130

-2.462

2.592


Aanvullende armoede middelen

De aanvullende middelen van het Zomerakkoord en de middelen Kinderen in armoede zijn in 2017 niet volledig ingezet. Voor deze onderbesteding wordt een bestemmingsvoorstel gedaan zodat deze middelen in 2018 beschikbaar zijn.

Maatwerk vangnet

Binnen de bijzondere bijstand zijn in 2017 minder uitgaven geweest voor het onderdeel voorzieningen voor wonen.

Overig

Dit betreft een optelling van diverse onder- en overschrijdingen. Grootste aandeel betreft een onderschrijding op Kwijtschelding.

Saldo programma

Begroot € -126.628
Rekening € -124.436
Afwijking € 2.192
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden