Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Resultaat

Financieel resultaat

Het financieel resultaat laat het verschil zien tussen de begroting 2017 en de realisatie 2017. In onderstaande tabellen wordt, naast een overzicht op hoofdlijnen en een detailoverzicht, ook de toerekening van overhead aan dit product weergegeven. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven op het financieel resultaat.

Bedragen X € 1.000

Resultaat incl. reserveringen

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten

16.868

14.410

-2.458

Lasten

36.191

32.958

-3.233

Saldo

-19.323

-18.548

775

Detailoverzicht resultaat

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten exclusief reserves

16.473

14.037

-2.436

Bijdragen rijk en mede-overheden

12.071

9.115

-2.956

Opbrengsten derden

4.402

4.922

520

Lasten exclusief reserves

36.191

32.958

-3.233

Apparaatslasten

10.987

11.946

959

Inhuur

3.428

4.443

1.014

Overige apparaatslasten

175

217

42

Personeel

7.383

7.287

-97

Interne Lasten

-2.151

-2.502

-351

Beleidspecifiek vastgoed

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

Overige doorbelastingen

-2.151

-2.502

-351

Programmalasten

27.355

23.514

-3.841

Financieringslasten

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

10.774

8.864

-1.910

Overige programmalasten

1.276

522

-755

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

Sociale uitkeringen

3.082

3.148

67

Subsidies en inkomensoverdrachten

12.223

10.980

-1.244

Saldo voor vpb en reserveringen

-19.718

-18.921

797

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-19.718

-18.921

797

Reserves

395

373

-22

Onttrekking aan reserves

395

373

-22

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

0

0

0

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

51

51

0

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

344

322

-22

Bestemmingsreserve Taaleis Tegenprestatie

0

0

0

Bestemmingsreserve Taskforce Tegenprestatie

0

0

0

Bestemmingsreserve Zorg Jeugd gebieden

0

0

0

Vrijval reserves

0

0

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

0

0

0

Saldo voor overhead

-19.323

-18.548

775

Toerekening overhead

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

-4.147

-4.147

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

1.489

1.670

181

Saldo na overhead

-24.959

-24.365

593

Toelichting Financieel Resultaat

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste afwijkingen voor dit product. Onder de tabel wordt per afwijking een korte toelichting gegeven. Deze toelichting bevat een analyse en een verklaring van het verschil tussen de laatst bijgestelde begroting (10-maands 2017) en de realisatie 2017.

Overzicht afwijkingen

Afwijking baten

Afwijking lasten

Afwijking saldo

Afwijkingen baten en lasten

Apparaatslasten

112

802

-690

Integratie

-3.100

-3.693

593

Rotterdampas

490

-641

1.131

Overig

62

321

-259

Afwijkingen reserves

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

-22

-22

0

Saldo voor overhead

-2.458

-3.233

775


Apparaatslasten

Door niet begrote projectmatige inzet is een overschrijding ontstaan.

Integratie

De onderschrijding is ontstaan op het onderdeel Taaleis. Bij de uitvoering van Taaleis zijn minder taaltoetsen nodig geweest dan verwacht. Voor Taskforce ging het uiteindelijk om 1.500 ingezette taaltoetsen in plaats van 4.000 conform begroting. De lagere inzet komt doordat meer Rotterdammers konden aantonen dat zij aan de Wet Taaleis voldoen, bijvoorbeeld door het inleveren van een bewijsstuk of het invullen van een eigen verklaring. Ook door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gegevens check, een onvoorziene mogelijkheid die in de loop van 2017 er bij is gekomen, is duidelijk geworden dat de werkzoekenden aan de Wet Taaleis voldoen (zonder inzet taaltoets).
Op het onderdeel Maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden is een onderschrijding ontstaan van € 115. De kosten voor het Gemeentelijke Versnellingsarrangement zijn niet volledig uitgegeven en worden meegenomen in een bestemmingsvoorstel. Het budget is benodigd om het sociaal beheer in 2018 voort te kunnen zetten. Het is bestemd voor 33 Syrische mannen in afwachting van gezinshereniging.

Rotterdampas

Er zijn het afgelopen jaar meer Rotterdampassen verkocht dan begroot. Daarnaast is vanuit de Bijzondere Bijstand (product Armoedebestrijding) het budget op de Rotterdampas verhoogd. Deze budgetten zijn geladen op de Rotterdampassen van de cliënten die daar recht op hebben. Op de uitgaven die met de passen zijn gedaan is een provisie verstrekt die zorgt voor extra baten. De betreffende communicatie- en automatiseringsbudgetten zijn evenredig gedurende het jaar verhoogd, maar niet volledig uitgegeven.

Overig

Dit betreft een optelling van diverse onder- en overschrijdingen.

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
De reserveerde middelen gemeentefonds voor sociale acceptatie LBHT zijn niet ingezet in 2017.

Saldo programma

Begroot € -126.628
Rekening € -124.436
Afwijking € 2.192
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden