Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Resultaat

Financieel resultaat

Het financieel resultaat laat het verschil zien tussen de begroting 2017 en de realisatie 2017. In onderstaande tabellen wordt, naast een overzicht op hoofdlijnen en een detailoverzicht, ook de toerekening van overhead aan dit product weergegeven. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven op het financieel resultaat.

Bedragen X € 1.000

Resultaat incl. reserveringen

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten

2.109

1.884

-225

Lasten

52.304

53.253

949

Saldo

-50.195

-51.369

-1.174

Detailoverzicht resultaat

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten exclusief reserves

1.674

1.776

102

Bijdragen rijk en mede-overheden

1.674

1.621

-53

Opbrengsten derden

0

155

155

Lasten exclusief reserves

52.304

53.253

949

Apparaatslasten

9.702

10.176

474

Inhuur

1.038

1.363

325

Overige apparaatslasten

53

200

147

Personeel

8.610

8.612

2

Interne Lasten

-42

209

251

Beleidspecifiek vastgoed

4

41

37

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

Overige doorbelastingen

-47

168

215

Programmalasten

42.645

42.869

224

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

31.596

30.830

-766

Overige programmalasten

216

-37

-253

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

Sociale uitkeringen

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

10.833

12.076

1.243

Saldo voor vpb en reserveringen

-50.630

-51.478

-848

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-50.630

-51.478

-848

Reserves

435

109

-326

Onttrekking aan reserves

435

109

-326

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

0

0

0

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

435

109

-326

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

0

0

Saldo voor overhead

-50.195

-51.369

-1.174

Toerekening overhead

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

-6.925

-6.925

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

3.195

3.459

264

Saldo na overhead

-60.315

-61.753

-1.438

Toelichting Financieel Resultaat

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste afwijkingen voor dit product. Onder de tabel wordt per afwijking een korte toelichting gegeven. Deze toelichting bevat een analyse en een verklaring van het verschil tussen de laatst bijgestelde begroting (10-maands 2017) en de realisatie 2017.

Overzicht afwijkingen

Afwijking baten

Afwijking lasten

Afwijking saldo

Afwijkingen baten en lasten

Apparaatslasten

204

1.716

-1.512

Overig

-103

-441

338

Afwijkingen reserves

Bestemmingsreserve Maatschappelijke participatie gebieden

-326

-326

0

Saldo voor overhead

-225

949

-1.174


Apparaatslasten

Vanwege meer inzet van personeel bij de Vraagwijzers voor het wegwerken van achterstanden en niet begrote projectmatige inzet is een overschrijding ontstaan.

Overig

Dit betreft een optelling van diverse onder- en overschrijdingen.

Bestemmingsreserve Maatschappelijke participatie gebieden

De gemaakte kosten voor flexbudget gebieden zijn niet aan de reserveonttrokken. Daarnaast heeft de onttrekking voor Nieuw Rotterdams Welzijn niet plaatsgevonden, omdat binnen het subproduct een onderschrijding is op de uitgaven. Deze onttrekking was bedoeld voor een verwacht tekort op het budget.

Saldo programma

Begroot € -126.628
Rekening € -124.436
Afwijking € 2.192
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden