Werk en inkomen

Financieel Resultaat

Financieel resultaat

Het financieel resultaat laat het verschil zien tussen de begroting 2017 en de realisatie 2017. In onderstaande tabellen staat naast een overzicht op hoofdlijnen en een detailoverzicht, ook de toerekening van overhead aan dit product weergegeven. Onder de tabel is een toelichting gegeven op het financieel resultaat.

Bedragen X € 1.000

Resultaat incl. reserveringen

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten

21.265

22.126

861

Lasten

135.776

132.612

-3.164

Saldo

-114.511

-110.486

4.025

Detailoverzicht resultaat

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten exclusief reserves

20.726

21.586

861

Belastingen

0

0

0

Bijdragen rijk en mede-overheden

9.179

9.402

224

Dividenden

0

0

0

Financieringsbaten

0

0

0

Opbrengsten derden

11.547

12.380

833

Overige baten

0

-196

-196

Lasten exclusief reserves

135.776

132.612

-3.164

Apparaatslasten

43.691

45.563

1.872

Inhuur

4.954

7.263

2.309

Overige apparaatslasten

1.471

1.933

463

Personeel

37.267

36.366

-900

Interne Lasten

-4.666

-4.107

558

Beleidspecifiek vastgoed

0

0

0

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

Overige doorbelastingen

-4.666

-4.107

558

Programmalasten

96.751

91.157

-5.594

Financieringslasten

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

16.773

13.690

-3.083

Kapitaallasten

150

80

-70

Overige programmalasten

16.871

14.126

-2.745

Salarislasten WSW en WIW

59.355

59.291

-64

Sociale uitkeringen

562

448

-114

Subsidies en inkomensoverdrachten

3.040

3.522

482

Saldo voor vpb en reserveringen

-115.050

-111.026

4.024

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-115.050

-111.026

4.024

Reserves

539

540

1

Onttrekking aan reserves

375

375

0

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

0

0

0

Bestemmingsreserve Citylab

0

0

0

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

375

375

0

Bestemmingsreserve jeugdwerkloosheid (W&I)

0

0

0

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

0

0

0

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatebudget

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

0

0

0

Bestemmingsreserve Taaleis

0

0

0

Bestemmingsreserve werkgeversdienstverlening (W&I)

0

0

0

Herstructurering WSW

0

0

0

nvt

0

0

0

Toevoeging aan reserves

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

0

0

Herstructurering WSW

0

0

0

nvt

0

0

0

Vrijval reserves

164

165

1

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

164

165

1

Saldo voor overhead

-114.511

-110.486

4.025

Toerekening overhead

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

-24.916

-24.916

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

7.155

8.061

906

Saldo na overhead

-146.583

-143.464

3.119

Toelichting Financieel Resultaat

In onderstaande tabel staat de belangrijkste afwijkingen voor dit product. Onder de tabel staat per afwijking een korte toelichting. Deze toelichting bevat een analyse en een verklaring van het verschil tussen de laatst bijgestelde begroting (10-maands 2017) en de realisatie 2017.

Overzicht afwijkingen

Afwijking baten

Afwijking lasten

Afwijking saldo

Afwijkingen baten en lasten

Wet Sociale Werkvoorziening

468

- 2.582

3.050

Werk en Re-integratie

393

 - 582

975

Saldo voor overhead

861

-3.164

4.025


Wet Sociale Werkvoorziening

Het gerealiseerde saldo van de Sociale Werkvoorziening wijkt € 3 mln af van de bijgestelde begroting. In het laatste kwartaal is een aantal extra opdrachten verstrekt die niet waren voorzien. Dit heeft geleid tot hogere externe en interne opbrengsten (€ 1,3 mln). Deze bestaan uit € 500 extra interne omzet Repro, € 500 omzet Groenbestek en € 300 interne omzet Groepsdeta.
Daarnaast zijn de programmalasten lager uitgevallen door niet benutte voorzieningen (€ 500), lagere instroom van nieuwe doelgroepen (€ 600) en overige programmalasten (€ 600).

Werk en Re-integratie

Voor Werk en Re-integratie is een onderschrijding gerealiseerd van € 1 mln ten opzichte van de begroting. De verklaring van de onderschrijding is dat er per saldo voor ongeveer € 600 lagere lasten zijn voor projecten en activiteiten. Onderdeel hiervan is een BTW-correctie van € 1,2 mln op de kosten voor externe inhuur en uitbesteed werk. Daarnaast zijn er hogere baten die in 2017 niet zijn begroot. Dit betreft een bijdragen UWV (€ 277) en een ontvangen schadevergoeding DAAD (€ 103).

Saldo programma

Begroot € -240.985
Rekening € -235.158
Afwijking € 5.827
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden