Cultuur, sport en recreatie

Financieel Resultaat

Financieel resultaat

Het financieel resultaat laat het verschil zien tussen de begroting 2017 en de realisatie 2017. In onderstaande tabellen wordt, naast een overzicht op hoofdlijnen en een detailoverzicht, ook de toerekening van overhead aan dit product weergegeven. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven op het financieel resultaat.

Bedragen X € 1.000

Resultaat incl. reserveringen

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten

17.870

15.480

-2.390

Lasten

88.915

84.816

-4.099

Saldo

-71.044

-69.336

1.708

Detailoverzicht resultaat

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten exclusief reserves

12.602

11.974

-629

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

68

68

Opbrengsten derden

12.602

11.904

-699

Overige baten

0

2

2

Lasten exclusief reserves

87.215

83.116

-4.099

Apparaatslasten

25.682

24.584

-1.097

Inhuur

1.363

1.106

-257

Overige apparaatslasten

576

626

50

Personeel

23.742

22.851

-891

Interne Lasten

9.966

10.739

772

Beleidspecifiek vastgoed

21.537

22.073

536

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

Overige doorbelastingen

-11.571

-11.334

236

Programmalasten

51.567

47.793

-3.773

Financieringslasten

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

15.335

13.258

-2.077

Kapitaallasten

1.595

1.597

3

Overige programmalasten

16.193

15.091

-1.102

Sociale uitkeringen

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

18.444

17.848

-597

Saldo voor vpb en reserveringen

-74.612

-71.143

3.470

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-74.612

-71.143

3.470

Reserves

3.568

1.807

-1.761

Onttrekking aan reserves

5.051

3.290

-1.761

Bestemmingsreserve Deelgemeenten

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

2.427

1.574

-852

Bestemmingsreserve Onderhoud Sport

1.700

1.152

-548

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

0

0

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

924

563

-361

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

0

0

0

Toevoeging aan reserves

1.700

1.700

0

Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's

1.700

1.700

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

0

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

0

0

0

Vrijval reserves

217

217

0

Bestemmingsreserve Combinatiefuncties

0

0

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

217

217

0

Saldo voor overhead

-71.044

-69.336

1.708

Toerekening overhead

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

-7.568

-7.568

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

5.345

6.691

1.347

Saldo na overhead

-83.957

-83.595

362

Toelichting Financieel Resultaat

 
Onderstaande tabel bevat de belangrijkste afwijkingen voor dit product. Onder de tabel wordt per afwijking een korte toelichting gegeven. Deze toelichting bevat een analyse en een verklaring van het verschil tussen de laatst bijgestelde begroting (10-maands 2017) en de realisatie 2017.

Overzicht afwijkingen

Afwijking baten

Afwijking lasten

Afwijking saldo

Afwijkingen baten en lasten

Vakleerkrachten scholen

-150

0

-150

Lokale Culturele Centra

-330

300

-630

Lekker Fit

0

-700

700

Subsidies

0

-650

650

Intensiveringen sportterreinen

0

-1.000

1.000

Verzelfstandiging sport

0

440

-440

Apparaatslasten

0

-1.100

1.100

Sportaccommodaties

-170

0

-170

Overig

-13

338

-351

Afwijkingen reserves

Onttrekking bestemmingsreserve “Sport Gebieden”

-361

-361

0

Onttrekking bestemmingsreserve “Onderhoud sport”

-560

-560

0

Onttrekking bestemmingsreserve IFR

-806

-806

0

Saldo voor overhead

-2.390

-4.099

1.708


Vakleerkrachten scholen

De lagere baten (€- 150) voor vakleerkrachten van scholen worden deels gecompenseerd door lagere lasten. Dit wordt veroorzaakt door de inzet van eigen leerkrachten van de scholen zelf.

Lokale Culturele Centra

Er is vertraging ontstaan bij de overdracht van de wijkaccommodaties aan externe partijen. De bezuinigingstaakstelling is hierdoor niet gehaald (€ -300). Ook blijven de baten van de wijkaccommodaties achter vanwege minder verhuringen en programmeringen in verband met voorgenomen sluiting in 2018 (€ -330).

Lekker Fit

De salariskosten voor de vakleerkrachten vallen lager uit dan begroot in verband met lagere salariskosten bij SSCFlex. Daarnaast heeft geen verdere productontwikkeling plaatsgevonden, en is er ingezet op de lopende projecten, waardoor de interventiebuffer niet is aangesproken.

Subsidies

Het niet leveren van vooraf afgesproken prestaties resulteert in diverse lagere subsidie afrekeningen en terugvorderingen (€0,2 mln). Deze afrekeningen zijn incidenteel. Eveneens bleven subsidieaanvragen in het kader van intensiveringen en achterstallig onderhoud aan sportaccommodaties gedurende het jaar achter.

Intensiveringen sportterreinen

Sportterreinen heeft een structureel budget van € 2 mln gekregen voor Intensiveringen Sportterreinen. Vanwege late opstart, is het niet gelukt om dit budget geheel te benutten.

Verzelfstandiging sport

Met name met het naar voren halen van communicatie werkzaamheden is er een overschrijding van de budgetten inzake de verzelfstandiging van sport per 2018.

Apparaatslasten

In de 10 maandsbrief is de begroting voor apparaatslasten gemuteerd voor de programma’s Onderwijs, Cultuur, sport en recreatie, Volksgezondheid en zorg en Maatschappelijk ondersteuning. Bij deze mutatie is geen rekening gehouden met de toewijzing aan het programma Overhead.

Sportaccommodaties

Lagere baten vanwege verlate oplevering hockeyvelden en lagere baten nieuwe persoonshal

Overig

Onder deze post vallen diverse verschillen binnen het product, maar vooral een overschrijding op de reguliere onderhoudskosten vanwege extra werkzaamheden vanwege veiligheid bij verschillende accommodaties.

Onttrekking bestemmingsreserve “Sport Gebieden”

De uitvoering van projecten is bij “derden” belegd. Projectvertraging resulteert in zowel lagere projectkosten als in een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve “Sport Gebieden”

Onttrekking bestemmingsreserve “Onderhoud sport”

De geplande projecten voor achterstallig en noodzakelijk onderhoud hebben in 2017 vertraging opgelopen. Hierdoor zijn zowel de kosten als de onttrekking aan de reserve lager. 

Onttrekking bestemmingsreserve IFR

Zowel de projecten “toegankelijke accommodaties” als de oplevering van het sportcomplex Varkenoord zullen in 2018 en verder worden gerealiseerd. In 2017 zijn hiervoor minder projectkosten gemaakt waardoor de onttrekking aan de bestemmingsreserve IFR eveneens lager is dan begroot.

Saldo programma

Begroot € -196.591
Rekening € -193.374
Afwijking € 3.217
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden