Economische Zaken

Financieel Resultaat

Financieel resultaat

Het financieel resultaat laat het verschil zien tussen de begroting 2017 en de realisatie 2017. In onderstaande tabellen staat naast een overzicht op hoofdlijnen en een detailoverzicht, de toerekening van overhead aan dit product. Onder de tabel staat een toelichting op de grootste afwijkingen binnen dit product.

Bedragen X € 1.000

Resultaat incl. reserveringen

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten

2.222

2.100

-121

Lasten

2.636

2.309

-326

Saldo

-414

-209

205

Detailoverzicht resultaat

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten exclusief reserves

2.222

2.100

-121

Bijdragen rijk en mede-overheden

1

2

1

Opbrengsten derden

2.221

2.098

-123

Overige baten

0

0

0

Lasten exclusief reserves

2.636

2.309

-326

Apparaatslasten

898

854

-44

Inhuur

9

11

2

Overige apparaatslasten

27

20

-8

Personeel

861

824

-38

Interne Lasten

1.057

1.117

60

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

Overige doorbelastingen

1.057

1.117

60

Programmalasten

681

338

-343

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

177

84

-93

Overige programmalasten

503

254

-250

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

Saldo voor vpb en reserveringen

-414

-209

205

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-414

-209

205

Saldo voor overhead

-414

-209

205

Toerekening overhead

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

-247

-247

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

128

135

7

Saldo na overhead

-789

-591

198

Toelichting Financieel Resultaat

In onderstaande tabel staan de belangrijkste afwijkingen voor dit product. Onder de tabel staat per afwijking een korte toelichting. Deze toelichting bevat een analyse en een verklaring van het verschil tussen de laatst bijgestelde begroting (de 10-maandsbrief 2017) en de realisatie 2017.

Overzicht afwijkingen

Afwijking baten

Afwijking lasten

Afwijking saldo

Afwijkingen baten en lasten

Opbrengsten marktgelden

-121

0

-121

Diverse afwijkingen

0

-326

326

Saldo voor overhead

-121

-326

205


Opbrengsten Marktgelden

Het nadeel op de baten komt hoofdzakelijk doordat de bezetting iets lager was dan begroot. Dit komt deels doordat de drie grote markten een branche-indeling hebben met een maximum aantal kramen per artikelgroep. Voor enkele specifieke artikelgroepen was sprake van verminderde interesse en de vrijgekomen kramen voor deze artikelgroepen raken minder snel bezet dan voorzien. Verder konden door de herinrichting van de Binnenrotte tijdelijk niet alle plaatsen worden bezet.

Diverse afwijkingen

Het voordeel op de lasten komt onder andere door een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren van
€ 100. Het openstaand debiteurensaldo eind 2017 is ten opzichte van 2016 met circa 35% afgenomen. Daardoor is een lagere voorziening nodig. Het lagere debiteurensaldo komt door periodieke gerichte invorderingsacties die de gemeente heeft uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog diverse kleinere budgetafwijkingen van € 200 geweest.

Saldo programma

Begroot € -22.865
Rekening € -24.585
Afwijking € -1.720
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden