Economische Zaken

Financieel Resultaat

Financieel resultaat

Het financieel resultaat laat het verschil zien tussen de begroting 2017 en de realisatie 2017. In onderstaande tabellen wordt, naast een overzicht op hoofdlijnen en een detailoverzicht, ook de toerekening van overhead aan dit product weergegeven. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven op het financieel resultaat.

Bedragen X € 1.000

Resultaat incl. reserveringen

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten

2.788

2.635

-153

Lasten

25.239

27.012

1.772

Saldo

-22.451

-24.376

-1.925

Detailoverzicht resultaat

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten exclusief reserves

1.287

1.290

3

Bijdragen rijk en mede-overheden

0

1.110

1.110

Financieringsbaten

0

-3

-3

Opbrengsten derden

1.287

183

-1.104

Overige baten

0

0

0

Lasten exclusief reserves

23.577

25.350

1.772

Apparaatslasten

4.122

4.142

20

Inhuur

5

50

44

Overige apparaatslasten

102

115

13

Personeel

4.015

3.977

-37

Interne Lasten

825

2.187

1.363

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

Overige doorbelastingen

825

2.187

1.363

Programmalasten

18.631

19.020

389

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

667

265

-401

Kapitaallasten

209

153

-56

Overige programmalasten

6.046

7.280

1.234

Subsidies en inkomensoverdrachten

11.709

11.322

-387

Saldo voor vpb en reserveringen

-22.291

-24.059

-1.769

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-22.291

-24.059

-1.769

Reserves

-161

-317

-156

Onttrekking aan reserves

1.501

1.345

-156

Bestemmingsreserve Citylab

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaam

0

0

0

Bestemmingsreserve Economie gebieden

212

155

-57

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

0

0

0

Bestemmingsreserve Infrastructuur

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

457

433

-24

Bestemmingsreserve ISV-3

70

36

-34

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

400

358

-42

Bestemmingsreserve WerkLocaties

362

362

0

Toevoeging aan reserves

1.662

1.662

0

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

540

540

0

Bestemmingsreserve WerkLocaties

0

0

0

Kredietrisicoreserve

1.122

1.122

0

Vrijval reserves

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

0

0

0

Saldo voor overhead

-22.451

-24.376

-1.925

Toerekening overhead

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

-1.755

-1.755

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

708

702

-6

Saldo na overhead

-24.915

-26.833

-1.918

Toelichting Financieel Resultaat

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste afwijkingen voor dit product. Onder de tabel wordt per afwijking een korte toelichting gegeven. Deze toelichting bevat een analyse en een verklaring van het verschil tussen de laatst bijgestelde begroting (10-maands 2017) en de realisatie 2017.

Overzicht afwijkingen

Afwijking baten

Afwijking lasten

Afwijking saldo

Afwijkingen baten en lasten

Aanvullende inzet projecten

0

1.363

-1.363

Diverse afwijkingen

3

565

-562

Afwijkingen reserves

Diverse afwijkingen bestemmingsreserves

-157

-157

0

Saldo voor overhead

 -153

1.772

-1.925


Aanvullende inzet projecten

Er is op diverse economische projecten meer inzet gepleegd dan voorzien. Hierdoor zijn de gerealiseerde lasten hoger dan begroot. Naast de inzet op de clusters CleanTech, Food en Life Science & Health is in 2017 aanvullend inzet gepleegd op onder meer de Roadmap Next Economy en Maritiem.

Diverse afwijkingen

Het resterende verschil van € 565 (overige programmakosten) kent meerdere oorzaken. Deze betreffen diverse projectkosten, waaronder extra inzet op Haven/Maritiem en Cleantech.

Diverse afwijkingen bestemmingsreserves

Diverse projecten worden gefinancierd uit de bestemmingsreserves economie gebieden, Investeringsfonds Rotterdam, taakmutaties gemeentefonds en ISV-3.
De onttrekkingen zijn nagenoeg conform begroting gerealiseerd. De uitvoering van een aantal projecten (onder andere Cleantech Delta) is conform verwachting, maar komt niet volledige overeen met de geraamde fasering in jaarschijven. Dit heeft geresulteerd in een lagere onttrekking en lagere lasten in 2017 van in totaal € 157.

Saldo programma

Begroot € -22.865
Rekening € -24.585
Afwijking € -1.720
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden