Openbare orde en veiligheid

Financieel Resultaat

Financieel resultaat

Het financieel resultaat laat het verschil zien tussen de begroting 2017 en de realisatie 2017. In onderstaande tabellen wordt, naast een overzicht op hoofdlijnen en een detailoverzicht, ook de toerekening van overhead aan dit product weergegeven. Onder de tabel wordt een toelichting gegeven op het financieel resultaat.

Bedragen X € 1.000

Resultaat incl. reserveringen

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten

1.726

6.501

4.775

Lasten

34.919

40.398

5.479

Saldo

-33.193

-33.898

-704

Detailoverzicht resultaat

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten exclusief reserves

1.726

6.501

4.775

Bijdragen rijk en mede-overheden

510

2.049

1.539

Opbrengsten derden

1.216

4.438

3.222

Overige baten

0

14

14

Lasten exclusief reserves

34.919

40.398

5.479

Apparaatslasten

14.350

16.053

1.703

Inhuur

0

189

189

Overige apparaatslasten

121

330

210

Personeel

14.229

15.533

1.304

Interne Lasten

2.304

4.181

1.877

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

Overige doorbelastingen

2.304

4.181

1.877

Programmalasten

18.265

20.164

1.899

Financieringslasten

0

-280

-280

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

10.587

10.597

10

Kapitaallasten

94

123

29

Overige programmalasten

1.357

3.100

1.743

Sociale uitkeringen

0

2

2

Subsidies en inkomensoverdrachten

6.228

6.622

393

Saldo voor vpb en reserveringen

-33.193

-33.898

-704

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-33.193

-33.898

-704

Reserves

0

0

0

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Bestemmingsreserve Deelgemeenten

0

0

0

Bestemmingsreserve Frictiekosten Veilig

0

0

0

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

0

0

0

Saldo voor overhead

-33.193

-33.898

-704

Toerekening overhead

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

-7.342

-7.342

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

2.872

2.516

-357

Saldo na overhead

-43.408

-43.755

-347

Toelichting Financieel Resultaat

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste afwijkingen voor dit product. Onder de tabel wordt per afwijking een korte toelichting gegeven. Deze toelichting bevat een analyse en een verklaring van het verschil tussen de laatst bijgestelde begroting (10-maands 2017) en de realisatie 2017.

Overzicht afwijkingen

Afwijking baten

Afwijking lasten

Afwijking saldo

Afwijkingen baten en lasten

Personeel

0

1.703

-1.703

Projecten stadsmariniers

466

625

-159

Legesinkomsten

390

0

390

Wijkveiligheid

215

407

-192

Sanering terreinen Overschiese Kleiweg

924

0

924

Regionale samenwerkingsverbanden

2.780

2.780

0

Diverse overige afwijkingen

0

-36

36

Saldo voor overhead

4.775

5.479

-704

Personeel

Op personeelslasten is €1.703 meer uitgegeven dan begroot. Er is extra personeel aangetrokken voor intensivering en voor vervanging van langdurig verzuim. Bij de 10-maadsrapportage kon de verwachte overschrijding op personeel worden gecompenseerd. Er is toen gekozen om het personeelsbudget met slechts € 500 te verhogen. Dat budget is toegerekend aan directie Algemeen. De reden om bij de 10-maandsrapportage de overschrijding op personeel niet volledig te compenseren was de verwachting dat het tekort op personeel deels opgevangen kon worden met meevallers op materiële budgetten. Die budgetten zijn echter toch allemaal volledig besteed.

Projecten Stadsmariniers

Bij projecten van de Stadsmariniers is per saldo €159 meer uitgegeven dan begroot, onder meer voor bestrijding van High Impact Crimes. Tevens is in 2017 een aantal niet begrote bestuurlijke opdrachten uitgevoerd. Dit heeft extra lasten opgeleverd van in totaal €625. Ook zijn er €466 extra bijdragen en subsidies vergaard bij Ministeries en andere partners. Ook zijn er personeelsleden tegen vergoeding gedetacheerd.

Legesinkomsten

Er zijn meer vergunningen voor horecagelegenheden en voor evenementen afgegeven. Dat heeft hogere legesinkomsten opgeleverd dan was begroot. Tevens zijn meer inkomsten uit detacheringen gegenereerd.

Wijkveiligheid

Er hebben diverse verschuivingen plaatsgevonden in de wijkveiligheid. Bij de begeleiding van risicogroepen en bij woonoverlast is minder uitgegeven. Daardoor ontstond er meer ruimte voor het Wijkveiligheidsactieprogramma en voor de aanpak Woninginbraken & Senioren. Verder is meer uitgegeven aan cameratoezicht. Deze extra uitgaven zijn deels gecompenseerd door extra inkomsten, bijdragen van externe partners. Per saldo is er een overschrijding gerealiseerd van €192.

Sanering terreinen Overschiese Kleiweg

Na een jarenlange rechtszaak heeft Rotterdam eind 2017 € 924 ontvangen. Met dit geld worden vanaf 2018 de bedrijventerreinen aan de Overschiese Kleiweg gesaneerd.

Regionale samenwerkingsverbanden

De regionale samenwerkingsverbanden zijn in de loop van 2017 in de begroting opgenomen, bij het product Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid. De realisatie daarvan hoorde eerst bij de directie Veilig en de uitgaven moesten na de 8-maandsrapportage op totaalniveau worden gecorrigeerd naar Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid.

Diverse overige afwijkingen

Er is nog een aantal kleine afwijkingen gerealiseerd van per saldo € 36. Een voorbeeld is een onderzoek naar ondermijning in de haven dat naar voren is gehaald. Daardoor is dit onderzoek al in 2017 gestart, in plaats van in 2018. Daarnaast heeft DCMR meer inzet gepleegd op geluidsmetingen.

Saldo programma

Begroot € -123.701
Rekening € -125.135
Afwijking € -1.434
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden