Overhead

Bijstellingen

Bijstellingen

Het startpunt voor het boekjaar 2017 is de begroting 2017. De begroting 2017 is gedurende het jaar bijgesteld in de 4-maands (Voorjaarsnota 2017), de 8-maands (Begroting 2018) en de 10-maands.
Binnen het programma Overhead zijn in 2017 geen intensiveringen vastgesteld. Hieronder vind je een overzicht van de  ramingsbijstellingen (nieuwe financiële inzichten ten aanzien van bestaand beleid) voor dit programma. Per bijstelling wordt toegelicht of de bijstelling is gerealiseerd, op welke wijze dit is gebeurd en tot welke resultaten dit heeft geleid.

Overzicht Ramingsbijstellingen

Bijstelling

Ramingsbijstellingen  4-maands 2017

-2.742

Intensivering Informatiebeveiliging

-1.305

Juridische capaciteitsuitbreiding

288

Technische wijziging verschuiving binnen product

575

Verhuisprojecten en herijking programma concernhuisvesting

-2.300

Ramingsbijstellingen  8-maands 2017

2.015

Actualisatie dividend Multi Employment Rotterdam BV

1.000

Bijstelling begroting in verband met incidentele resultaten

865

Innovatie bestuurlijke besluitvorming 2017-2018

150

Ramingsbijstellingen  10-maands 2017

-219

Technische budgetoverheveling loonkosten en overige programmalasten

-500

Ramingsbijstelling overige programmalasten

281

Totaal Ramingsbijstellingen

-946

Intensivering informatiebeveiliging

Het programma Rekenkamer Informatiebeveiliging heeft in 2017 een aantal maatregelen geïmplementeerd:

  • Het is niet meer mogelijk is om in een aantal kantoorpanden met eigen apparaten toegang te krijgen tot het netwerk.
  • De toegang tot informatiesystemen met gevoelige (persoons)gegevens en de mail op mobiele apparaten zijn beter beveiligd.
  • De kritische technische kwetsbaarheden uit het vorige onderzoek van de Rekenkamer verholpen zijn verholpen.
  • Er is nieuwe beveiligingssoftware geïmplementeerd, waardoor hackpogingen en kwaadaardige software in een vroeg stadium ontdekt kunnen worden.
  • Er is een start gemaakt met de bewustwording van medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging.
  • Er is  een start gemaakt met het beveiligen van de toegang tot een aantal kantoorpanden d.m.v. het plaatsen van tijdelijke toegangspoortjes en extra beveiligers.

Juridische capaciteitsuitbreiding

De gevraagde capaciteitsuitbreiding is gerealiseerd. De dienstverlening aan de clusters is versterkt. De achterstanden in de behandeling van bezwaarschriften zijn ingehaald en de werkvoorraad bezwaarschriften is ten opzichte van januari 2017, met 900 bezwaarschiften, verminderd.

Technische wijziging verschuiving binnen product

Dit betreft slechts een verschuiving van programmalasten naar apparaatslasten binnen het product concernondersteuning.

Verhuisprojecten en herijking programma concernhuisvesting

Het aanwenden van de ter beschikking gestelde middelen, voor dekking van voortvloeiende kosten uit de herijking van het programma Concernhuisvesting 2017 en het doorschuiven van verschillende verhuisprojecten naar 2017, is in de praktijk nodig gebleken en beide zijn volledig uitgenut. Het betreft kosten veroorzaakt door het langer aanhouden van objecten en extra project/verhuiskosten.

Actualisatie dividend Multi Employment Rotterdam BV

Het gemeentelijk beleid is erop gericht dat als de solvabiliteitsratio -de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen - boven de 50% komt, de deelneming dividend uitkeert. Door de positieve resultaten in 2016 komt de ratio van Multi Empoyment boven de 50% uit, waardoor is besloten tot een incidentele dividenduitkering van € 1 mln aan de gemeente Rotterdam als enig aandeelhouder van de vennootschap. Deze is bij de 2e herziening in de begroting verwerkt. Ook in de realisatiecijfers over 2017 is het bedrag van € 1 mln aan dividendopbrengsten opgenomen.

Bijstelling begroting in verband met incidentele resultaten

De bijstelling betreft een incidentele baat als gevolg van schadeafwikkelingen. De hiermee verbonden  bedragen zijn daadwerkelijk ontvangen.   

Innovatie bestuurlijke besluitvorming 2017-2018

Zoals voorzien bij de 2e herziening 2017 is het zwaartepunt van de activiteiten verschoven van 2017 naar 2018. In november 2017 zijn kosten gemaakt voor het organiseren en uitvoeren van een workshop rond innovatie bestuurlijke besluitvorming, gevolgd door kosten voor een adviesrapport in december 2017.

Technische budgetverschuiving loonkosten en overige programmalasten

Dit betreft een technische verschuiving tussen apparaatslasten (personeel en inhuur) en materiële budgetten (programmalasten).

Ramingsbijstelling overige programmalasten

Dit betreft een technische verschuiving tussen apparaatslasten (personeel en inhuur) en materiële budgetten (programmalasten).

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden