Maatschappelijke Ondersteuning

Bijstellingen

Bijstellingen

Het startpunt voor het boekjaar 2017 is de begroting 2017. De begroting 2017 is gedurende het jaar bijgesteld in de 4-maands (Voorjaarsnota 2017), de 8-maands (Begroting 2018) en de 10-maands.
Hieronder vind je een overzicht van de intensiveringen (nieuw beleid) en ramingsbijstellingen (nieuwe financiële inzichten ten aanzien van bestaand beleid) voor dit programma. Per bijstelling wordt toegelicht of de bijstelling is gerealiseerd, op welke wijze dit is gebeurd en tot welke resultaten dit heeft geleid.

Overzicht Intensiveringen

Bijstelling

Intensiveringen  4-maands 2017

2.000

Actualisatie middelen Kinderen in Armoede

2.000

Totaal Intensiveringen

2.000

Actualisatie middelen Kinderen in Armoede

Via het gemeentefonds heeft het Rijk aan Rotterdam circa € 6,1 mln extra beschikbaar gesteld voor kinderen in armoede. Omdat besluitvorming over besteding van deze middelen later in het jaar heeft plaatsgevonden, is bij de voorjaarsnota besloten een verwachte onderbesteding van € 2 mln op deze middelen in te boeken.

Overzicht Ramingsbijstellingen

Bijstelling

Ramingsbijstellingen  4-maands 2017

-3.640

Autonome ontwikkeling kosten bewindvoering

-1.750

Right to Challenge

-1.740

Rijksmiddelen LHBT

-150

Ramingsbijstellingen  10-maands 2017

1.900

Verwachte onderbestedingen product Armoedebestrijding

1.900

Totaal Ramingsbijstellingen

-1.740

Autonome ontwikkeling kosten bewindvoering

Beschermingsbewind is een gerechtelijke maatregel bedoeld ter bescherming van de vermogensrechtelijke (financiële) belangen van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. De afgelopen jaren is een groei zichtbaar van het aantal Rotterdammers dat van dit instrument gebruik maakt en heeft voor een toename van de lasten gezorgd van € 1,75 mln.

Right to Challenge

De niet bestede middelen in 2016 voor Right to Challenge zijn in 2017 volledig ingezet om de activiteiten voort te zetten alsmede de subsidieregeling 'Vernieuwing zorg, welzijn en jeugdhulp' uit te voeren.

Rijksmiddelen LHBT

De niet bestede rijksmiddelen 2016 voor LHBT zijn in 2017 volledig ingezet om de activiteiten in het kader van emancipatie van de LHBT-gemeenschap alsnog uit te voeren.

Verwachte onderbestedingen product Armoedebestrijding

Deze ramingsbijstelling is gerealiseerd door een onderbesteding op de kwijtscheldingslasten afvalstoffenheffing, door een lager aantal verstrekkingen en lagere kosten voor oninbaarheid.
Tevens zijn er minder aanvragen en een meer afwijzingen op de individuele inkomenstoeslag en heeft er een balansopschoning bij de Kredietbank Rotterdam plaatsgevonden.

Saldo programma

Begroot € -126.628
Rekening € -124.436
Afwijking € 2.192
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden