Economische Zaken

Bijstellingen

Bijstellingen

Het startpunt voor het boekjaar 2017 is de begroting 2017. De begroting 2017 is gedurende het jaar bijgesteld in de 4-maands (Voorjaarsnota 2017), de 8-maands (Begroting 2018) en de 10-maands.
Hieronder vind je een overzicht van de intensiveringen (nieuw beleid) en ramingsbijstellingen (nieuwe financiële inzichten ten aanzien van bestaand beleid) voor dit programma. Per bijstelling wordt toegelicht of de bijstelling is gerealiseerd, op welke wijze dit is gebeurd en tot welke resultaten dit heeft geleid.

Overzicht Intensiveringen

Bijstelling

Intensiveringen  4-maands 2017

-1.500

Roadmap Next Economy

-1.500

Totaal Intensiveringen

-1.500

Roadmap Next Economy

De RNE is de langetermijnstrategie van de regio gericht op het realiseren van de transitie naar een nieuwe economie. Hierin zijn twee zaken dominant: de ontwikkeling van internettechnologie en de overgang naar schone energie. De intensivering RNE is in 2017 geheel besteed. Enerzijds zijn de middelen ingezet voor de projectkosten van het regionale traject. Anderzijds voor structurele capaciteit binnen de gemeente zelf om de opgaven binnen RNE verder te brengen, daarbij kan gedacht worden aan projecten als Smartcity en werklocaties.

Overzicht Ramingsbijstellingen

Bijstelling

Ramingsbijstellingen  4-maands 2017

-1.720

Cofinanciering Europese subsidies

-540

Programmabudget Economie

-500

Verhoging Evenementenfonds

-180

Waste to Chemistry (voorheen Waste to Chemicals)

-500

Ramingsbijstellingen  8-maands 2017

505

Actualisatie omslagrente

5

Waste to Chemistry (voorheen Waste to Chemicals)

500

Totaal Ramingsbijstellingen

-1.215

Cofinanciering Europese subsidies

Aan de bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies is conform begroting € 540 toegevoegd. Deze middelen worden gereserveerd voor het in de toekomst succesvol kunnen blijven binnenhalen van Europese subsidies.

Programmabudget Economie

De middelen zijn in 2017 aan verschillende economische initiatieven besteed. Het betreft onder andere extra inzet op Haven/Maritiem en Cleantech.

Verhoging Evenementenfonds

Aanvullend op de reeds in de begroting opgenomen middelen uit het Evenementenfonds wordt het budget vanaf 2017 structureel met € 180 opgehoogd. Deze middelen zijn via Rotterdam Partners ingezet voor (internationale) congreswerving.

Waste to Chemistry (voorheen Waste to Chemicals)

De gemeente Rotterdam is in het bidboek W2C een inspanningsverplichting aangegaan om bij te dragen aan Waste to Chemicals. Daartoe is in de voorjaarsnota een bedrag (eerste tranche) van €500 toegekend én is parallel daaraan een verkenning gestart naar aanvullende bronnen. Een EFRO bijdrage is inmiddels ook toegekend aan het project en is ook inzetbaar voor de eerste tranche. Op basis hiervan zijn de budgetten bij de 8-maandsrapportage doorgeschoven naar 2018 om in te zetten voor de tweede tranche.

Actualisatie omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 3,0% naar 2,5% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld en gerealiseerd.

Saldo programma

Begroot € -22.865
Rekening € -24.585
Afwijking € -1.720
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden