Economische Zaken

Financieel resultaat

Financieel resultaat

Het financieel resultaat laat het verschil zien tussen de begroting 2017 en de realisatie 2017. In onderstaande tabellen wordt, naast een overzicht op hoofdlijnen en een detailoverzicht, ook de toerekening van overhead aan dit programma weergegeven. Onder de tabel wordt een korte toelichting gegeven op het financieel resultaat; per product wordt een meer gedetailleerde toelichting gegeven.

Bedragen X € 1.000

Resultaat incl. reserveringen

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten

5.010

4.736

-274

Lasten

27.875

29.321

1.446

Saldo

-22.865

-24.585

-1.720

Detailoverzicht resultaat

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten exclusief reserves

3.509

3.390

-118

Bijdragen rijk en mede-overheden

1

1.112

1.112

Financieringsbaten

0

-3

-3

Opbrengsten derden

3.508

2.281

-1.227

Overige baten

0

0

0

Lasten exclusief reserves

26.213

27.659

1.446

Apparaatslasten

5.020

4.997

-23

Inhuur

15

60

46

Overige apparaatslasten

129

135

6

Personeel

4.876

4.801

-75

Interne Lasten

1.882

3.304

1.423

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

Overige doorbelastingen

1.882

3.304

1.423

Programmalasten

19.312

19.358

46

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

844

350

-494

Kapitaallasten

209

153

-56

Overige programmalasten

6.550

7.534

984

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

Subsidies en inkomensoverdrachten

11.709

11.322

-387

Saldo voor vpb en reserveringen

-22.705

-24.269

-1.564

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-22.705

-24.269

-1.564

Reserves

-161

-317

-156

Onttrekking aan reserves

1.501

1.345

-156

Toevoeging aan reserves

1.662

1.662

0

Vrijval reserves

0

0

0

Saldo voor overhead

-22.865

-24.585

-1.720

Toerekening overhead

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

2.002

2.002

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

837

837

0

Saldo na overhead

-25.704

-27.425

-1.720

Toelichting Financieel Resultaat

Het verschil tussen de bijgestelde begroting en de realisatie is € 1,7 mln negatief.
Het resultaat wordt veroorzaakt doordat er op diverse economische projecten meer inzet is gepleegd dan voorzien. Hierdoor zijn de gerealiseerde lasten hoger dan begroot (€ 1,4 mln).  Naast de inzet op de clusters CleanTech, Food en Life Science & Health is in 2017 aanvullend inzet gepleegd op onder meer de Roadmap Next Economy en Maritiem. De lasten zijn hierdoor hoger uitgevallen dan begroot.

Saldo programma

Begroot € -22.865
Rekening € -24.585
Afwijking € -1.720
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden