Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel resultaat

Financieel resultaat

Het financieel resultaat laat het verschil zien tussen de begroting 2017 en de realisatie 2017. In onderstaande tabellen wordt, naast een overzicht op hoofdlijnen en een detailoverzicht, ook de toerekening van overhead aan dit programma weergegeven. Onder de tabel wordt een korte toelichting gegeven op het financieel resultaat; per product wordt een meer gedetailleerde toelichting gegeven.

Bedragen X € 1.000

Resultaat incl. reserveringen

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten

20.497

17.944

-2.553

Lasten

147.124

142.379

-4.745

Saldo

-126.628

-124.436

2.192

Detailoverzicht resultaat

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Baten exclusief reserves

19.667

17.462

-2.205

Bijdragen rijk en mede-overheden

13.850

10.884

-2.966

Financieringsbaten

495

580

85

Opbrengsten derden

5.322

5.998

676

Overige baten

0

0

0

Lasten exclusief reserves

147.124

142.379

-4.745

Apparaatslasten

29.960

31.327

1.367

Inhuur

4.889

6.272

1.383

Overige apparaatslasten

477

655

178

Personeel

24.594

24.400

-194

Interne Lasten

-1.494

-424

1.070

Beleidspecifiek vastgoed

4

41

37

Concernbrede bedrijfsvoeringskosten

0

0

0

Overige doorbelastingen

-1.498

-464

1.033

Programmalasten

118.658

111.476

-7.182

Financieringslasten

0

0

0

Inkopen en uitbestede werkzaamheden

48.380

45.767

-2.614

Kapitaallasten

0

0

0

Overige programmalasten

3.371

2.477

-893

Salarislasten WSW en WIW

0

0

0

Sociale uitkeringen

40.752

37.587

-3.165

Subsidies en inkomensoverdrachten

26.154

25.645

-510

Saldo voor vpb en reserveringen

-127.458

-124.917

2.540

Vennootschapsbelasting

0

0

0

Saldo voor reserveringen

-127.458

-124.917

2.540

Reserves

830

482

-348

Onttrekking aan reserves

830

482

-348

Vrijval reserves

0

0

0

Saldo voor overhead

-126.628

-124.436

2.192

Toerekening overhead

Begroot 2017

Rekening 2017

Afwijking

Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting

18.408

18.408

0

Overhead clustermanagement en ondersteuning

7.561

7.964

403

Saldo na overhead

-152.597

-150.808

1.789

Toelichting Financieel Resultaat

Het saldo van het programma Maatschappelijke Ondersteuning voor overhead bedraagt € 2,2 mln. De onderschrijding is voornamelijk veroorzaakt door de uitvoering van de Rotterdampas. Enerzijds door de verkoop van meer passen en anderzijds door het niet volledig uitgeven van de automatiserings- en communicatiebudgetten. Daarnaast is, zoals aangekondigd in de 10-maandsbrief, een onderbesteding gerealiseerd op de middelen Kinderen in armoede en de middelen voor het Zomerakkoord.

Saldo programma

Begroot € -126.628
Rekening € -124.436
Afwijking € 2.192
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden