Economische Zaken

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Externe ontwikkelingen


Agenda Stad
Via de Agenda Stad heeft het Rijk de steden opgeroepen tot nieuw elan in de samenwerking tussen de steden onderling en met het Rijk. In 2017 is er verder gewerkt aan de uitwerking van de verschillende City deals (o.a. Roadmap Next Economy, klimaatadaptatie en binnenstedelijk bouwen) waar Rotterdam bij betrokken is. Een mogelijk vervolg van Agenda Stad zal afhangen van de inzet van het nieuwe kabinet.

Versterking vestigingsklimaat
Via clusteraanpak, met de kansrijke clusters Cleantech, Life Sciences & Health, Maritieme dienstverlening en Food, levert de gemeente een bijdrage aan het vestigingsklimaat van de stad. Dat betekent onder andere nog meer inzetten op het verbreden van de maritieme dienstverlening, het verder ontwikkelen van de stad als een vestigingsplek voor hoogwaardige dienstverlening, goede dienstverlening aan ondernemers en inzet op een goede bereikbaarheid van de stad

Interne ontwikkelingen


Clusterontwikkeling

De gemeente ondersteunt, versterkt en jaagt de samenwerking tussen de clusters Maritiem & Cleantech, Food en Life Sciencs & Health, het bedrijfsleven en kennisinstellingen aan. De gemeente speelt een actieve rol in de verbinding van initiatieven van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen die de transitie van de economie van de stad versnellen en waar nodig belemmeringen wegnemen.

Saldo programma

Begroot € -22.865
Rekening € -24.585
Afwijking € -1.720
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden