Overhead

Prioriteiten

Prioriteiten

Concern Auditing

Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid
Concern Auditing doet, in opdracht van het college en/of de concerndirectie, onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.  In 2017 zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd.

Signaalmanagement
Dienstverlening is een van de vier organisatieprincipes van de gemeente Rotterdam. Het is belangrijk om de dienstverlening aan de burger structureel te verbeteren. Dat gebeurt enerzijds door de dienstverleningsprocessen klantgerichter en efficiënter aan te pakken en anderzijds door, op basis van signalen vanuit de burger, het lerend vermogen van de organisatie te verbeteren. Publieksreacties op een goede en snelle wijze behandelen is één ding, iets anders is publieksreacties structureel en systematisch analyseren en bezien wat de gemeente kan leren om de dienstverlening te verbeteren. Het onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt hoe de gemeente Rotterdam het signaalmanagement invult.

Cybersecurity
De doelstelling van het onderzoek was inzicht te geven in hoeverre Rotterdam grip heeft op cyberrisico’s voor onze vitale stedelijke fysieke infrastructuur en welke risico’s er zijn.

Programma’s en projecten
Concern Auditing heeft onderzocht in hoeverre de organisatie bewust kiest voor een programma of een project bij de uitvoering, het ontwikkelen en verbeteren van onze dienstverlening, onderkennen we de consequenties van die keuze en geven we daar adequaat vorm aan?

Informatiebeveiliging
Periodiek onderzoekt Concern Auditing het terrein van informatiebeveiliging. In 2017 zijn er diverse ICT-beveiligingsassessments uitgevoerd op het gebied van DigiD.

Quickscan doelmatigheid
In 2017 heeft Concern Auditing in de vorm van een quickscan onderzoek uitgevoerd naar de doelmatigheid van verschillende primaire processen. Hierover is gerapporteerd aan het betreffende management binnen het cluster.

Collegetargets
Eind 2017 is door Concern Auditing de kwaliteit onderzocht van de verantwoordingsinformatie over de realisatie van collegetargets. Daarbij is tevens gekeken in hoeverre onze organisatie voldoet aan de criteria die de Rekenkamer Rotterdam hiervoor stelt en wat er eventueel nog moet gebeuren om hieraan alsnog te voldoen.

Middelen en Control

In 2017 is ingezet op de verbetering van de professionaliteit van de organisatie. Daartoe is het controlstelsel een slag dieper uitgewerkt. Volgens het model van ‘three lines of defence’ is gewerkt aan een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen het lijnmanagement (eerste lijn), de controlorganisatie (tweede lijn) en de financial audit functie (derde lijn).

In het belangrijke proces van administratie en verslaglegging is de verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden aangevuld. Er is een ordening aangebracht die helpt om de beheersing op een hoger plan te brengen. Dit vraagt om professionele medewerkers, zowel vakinhoudelijk als in houding en gedrag. Om de professionaliteit op een hoger niveau te brengen is in 2017 begonnen met opleidingstrajecten.

Voor het proces van continue verbetering volgens de cyclus ‘Plan, Do, Check, Act’, is goede sturingsinformatie voor de gehele organisatie nodig. Om de kwaliteit van deze informatie te verbeteren en deze meer af te stemmen op de behoefte, is het project ‘transparant begroten en verantwoorden’ gestart. Dit project is zowel gericht op het bestuur als op de interne organisatie. Ontsluiting en presentatie van de sturingsinformatie maken eveneens onderdeel uit van dit project, dat in 2018 doorloopt.

In 2017 lag de regie op het jaarrekeningproces onder andere op de themagerichte maandafsluitingen. Deze afsluitingen hebben gedurende het jaar bijgedragen aan een beter inzicht in de risico’s voor de versnelling van het jaarrekeningproces. Hierin is nog verdere verbetering nodig, maar toch is de organisatie veel beter in staat op een efficiënte manier een jaarrekening op te stellen.

Saldo programma

Begroot € -438.399
Rekening € -440.009
Afwijking € -1.611
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden