Maatschappelijke Ondersteuning

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Rotterdam Toegankelijk

Nederland ratificeerde op 14 juli 2016 het VN-verdrag over rechten van personen met een beperking. De doelgroep ‘Mensen met een beperking’ omvat mensen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperking. Onder deze doelgroep vallen ook chronisch zieken en mensen met een psychische aandoening. Om dit verdrag in te voeren is het project Rotterdam Onbeperkt opgezet. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om aan de slag te gaan met het VN-Verdrag. De gemeente streeft ernaar dat Rotterdam voor iedereen toegankelijk en inclusief wordt. In 2017 is gestart met een stapsgewijze aanpak van de toegankelijkheid, waarbij het streven is om volwaardige participatie in de samenleving van mensen met een beperking in te bedden in bestaande en nieuwe regels en beleid. Het is de bedoeling dat toegankelijkheid in beleid en uitvoering in de haarvaten van de organisatie terechtkomt. Toegankelijkheid is meer dan alleen het weghalen van fysieke drempels. Te denken valt ook aan toegankelijkheid tot informatie (brieven, website), bejegening (ben en voel je je ergens welkom), programmering, arbeidsmarkt, onderwijs, activiteiten/evenementen en uitgaansgelegenheden. Vanuit Rotterdam Onbeperkt zijn de Brede Raad010 en mensen met een beperking direct bij activiteiten betrokken en is er sprake van co-creatie. In 2017 vond een werkconferentie plaats, georganiseerd in samenwerking met de Brede Raad010 om ervaringen, knelpunten en prioriteiten op te halen bij Rotterdammers met een beperking. In 2018 komen er bijeenkomsten waarbij de deelnemers met elkaar de ambities, bijbehorende concrete acties en prioriteiten voor de komende drie jaar kunnen bespreken. In overleg met de Brede Raad010 neemt de gemeente de resultaten van de conferentie op in het Plan van aanpak Toegankelijkheid.

Erediensten Huizen van de Wijk

De gemeente hanteerde het beleid dat het houden van religieuze erediensten in Huizen van de Wijk niet mogelijk is. In 2017 zijn acties ingezet om samen met de religieuze organisaties te zoeken naar alternatieve accommodaties. Twee moties die de gemeenteraad op 30 november 2017 aannam, geven aanleiding het tot nu toe gevoerde beleid te herzien. Op basis van de uitspraken van de moties moeten er richtlijnen komen die het mogelijk maken dat erediensten onder bepaalde voorwaarden kunnen plaatsvinden in Huizen van de Wijk. Twee belangrijke voorwaarden zullen zijn dat verhuur voor erediensten geen structurele vervanging is voor een eigen plek en dat verhuur tegen een kostendekkend tarief moet plaatsvinden. In 2018 werkt de gemeente deze richtlijnen uit in een afwegingskader dat beheerders van Huizen van de Wijk gebruiken om een verzoek te beoordelen door het houden van een eredienst in het Huis van de Wijk.

Informele zorg en ondersteuning

In oktober startte de gemeente een visietraject waarin de gemeente met Rotterdammers in gesprek ging over informele zorg en ondersteuning in de stad. Dit moet leiden tot een eenduidig en gedragen verhaal over wat informele zorg en ondersteuning inhoudt en wat organisaties en gemeente hiermee voor de Rotterdammers willen.
Het achterliggende doel van dit traject is dat er uiteindelijk meer zorg voor elkaar komt, dus minder formele zorg, meer samenredzaamheid en zorg in netwerken. De formele zorg zou daarbij meer aanvullend moeten zijn op de informele zorg en ondersteuning, in plaats van andersom.
De conceptvisie komt in de eerste helft van 2018 gereed.

Sociaal ondernemen

In september 2017 nam de gemeenteraad het Actieplan sociaal ondernemen 2017-2018 aan. Dit actieplan heeft als doel bij te dragen aan een sterker sociaal ondernemersklimaat in de stad. De acties in het plan gaan over dienstverlening, impactmeting en financiering, een platform en promotie, en het aangaan van partnerschappen. In het najaar van 2017 startte de gemeente met de uitvoering van het actieplan. Er ligt een sterke verbinding met bewonersinitiatieven, de MAEX, en andere instrumenten, zoals Citylab010 en het Right to Challenge.

Saldo programma

Begroot € -126.628
Rekening € -124.436
Afwijking € 2.192
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden