Maatschappelijke Ondersteuning

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Taal
Vanaf 2016 is er door de verhoogde toestroom van asielzoekers toenemende aandacht voor de inburgering van niet alleen statushouders, maar van alle nieuwkomers. In 2017 heeft Rotterdam samen met de G4 en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) actief gelobbyd op het gebied van inburgering. In 2017 is de Wet inburgering aangepast. De participatieverklaring is verplicht onderdeel geworden van het inburgeringstraject. Voor de uitvoering hiervan draagt de gemeente de verantwoordelijkheid.

Rotterdamse aanpak statushouders
Om de taakstelling voor huisvesting van statushouders te halen is in 2017 gebruik gemaakt van een (tijdelijke) GVA-locatie, waar continu circa dertig statushouders wonen, in afwachting van gezinshereniging. Daarbij is sociaal beheer ingekocht bij Incluzio (Radar / Facilicom).

Bewonersinitiatieven
Het doel van het strategisch plan van Opzoomer Mee is de maatschappelijke effecten van het Opzoomeren en Bewonersinitiatieven in de komende jaren te vergroten. De belangrijkste speerpunten zijn: meer aandacht voor straten en buurten met weinig initiatief en organisatievermogen, samenwerking met welzijnsaanbieders en andere partijen in het wijknetwerk en inspelen op de vernieuwingen in het Rotterdamse bestuursmodel.

Rotterdam heeft samen met Den Haag het initiatief genomen om de MAEX door te ontwikkelen tot een online platform waarop ook sociaal ondernemers zich met hun producten en diensten kunnen profileren. Hierbij wordt ook gekeken naar initiatieven en sociaal ondernemers waar Social Return gerealiseerd kan worden. Ook wordt er meer relatie gelegd met het in 2016 door Rotterdam ondertekende manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Daar kunnen alle Rotterdamse initiatieven van gaan profiteren. Naar verwachting lanceert Kracht in NL in het voorjaar van 2018 het vernieuwde platform.

Tegenprestatie
De gemeente werkt aan een toekomstbestendige aanpak van de tegenprestatie met een blijvende focus op (persoonlijke) ontwikkeling van tegenpresteerders en waar mogelijk op arbeidsontwikkeling. Medio 2015 is gestart met een doelgroep van zo’n 17.500 werkzoekenden. Sindsdien is het bestand eind 2017 gegroeid naar circa 21.000 Rotterdammers die tot de doelgroep van de tegenprestatie worden gerekend. Tijdens gesprekken met deze Rotterdammers is gebleken dat een groeiend aantal werkzoekenden tot de doelgroep van de tegenprestatie behoort. In reactie op de groeiende doelgroep is in 2017 een pilot ingezet om te bezien of de tegenpresteerders met potentie (weer) in aanmerking kunnen komen voor re-integratievoorzieningen of betaald werk. Deze pilot loopt door in 2018 en wordt medio 2018 geëvalueerd. Bij de uitvoering van aanpak tegenprestatie wordt nauw samengewerkt met tal van partners, zowel binnen als buiten de organisatie, op gebieden zoals taal, gezondheid en welzijn.

Met de invoering van de Wet Taaleis in juli 2016 diende van 20.000 werkzoekenden binnen de tegenprestatiedoelgroep de Nederlandse taalvaardigheid in beeld te worden gebracht. Eind 2017 moeten nog 5.750 van de 21.000 Rotterdammers in de tegenprestatiedoelgroep beoordeeld worden op het voldoen aan de Wet Taaleis. Uiterlijk 31 december 2018 zijn alle 21.000 Rotterdammers die het betreft uitgevraagd op taalniveau.

Begeleiden van jongeren naar onderwijs en/of arbeidsmarkt

Het college wil alle Rotterdamse jongeren bieden wat nodig is om de (economische) zelfredzaamheid te verbeteren en zodoende de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Daarom zijn extra middelen beschikbaar voor het Jongerenloket om het aantal jongerencoaches vanaf 2018 uit te breiden. Zo komt er ruimte om intensiever met de jongeren te werken en de ondersteuningsbehoefte van de unieke jongere centraal te stellen.

Er is in het voorjaar van 2017 gestart met een pilot voor het verbeteren van de dienstverlening. In 2018 loopt de pilot af en wordt deze geëvalueerd. De resultaten worden gebruikt om de dienstverlening van het Jongerenloket verder te verbeteren. Dit is een prioriteit voor het jaar 2018.

Saldo programma

Begroot € -126.628
Rekening € -124.436
Afwijking € 2.192
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden