Maatschappelijke Ondersteuning

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Bewindvoering
Het aantal Rotterdammers onder beschermingsbewind is in 2017 verder toegenomen. Van ruim 5.000 in 2016 naar ruim 6.000 in 2017. Hierdoor zijn de kosten van de bijzondere bijstand gestegen. In 2017 zijn de kosten van de bijzondere bijstand voor beschermingsbewindvoering volgens verwachting gestegen, van € 8,4 mln in 2016 naar € 10,1 mln in 2017.

Uitvoeringsplan Samenhang schuddienstverlening
Het uitvoeringsplan samenhang schulddienstverlening heeft als doel de Rotterdamse schulddienstverlening te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van volgende thema’s:

 • effectievere ondersteuning van Rotterdammers;
 • het verbeteren van de aanpak van en samenwerking tussen ketenpartners;
 • monitoring.

De projecten binnen deze thema’s richten zich zowel op de toegang tot schulddienstverlening als op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van de cliënten. In 2017 zijn professionals getraind in de methodiek Mobility Mentoring. Deze methodiek is gericht op het wegnemen van stressfactoren bij Rotterdammers met schulden. Er zijn in 2017 nieuwe afspraken gemaakt met welzijnsaanbieders over hun opdracht op het terrein van schulddienstverlening. Speciale teams leiden Rotterdammers met schulden versneld naar de Kredietbank Rotterdam. In Delfshaven heeft dit geleid tot een stijging van circa 20% aanmeldingen.

Klijnsmamiddelen
De gemeente ontvangt vanaf 2017 € 6,1 miljoen structureel extra rijksmiddelen voor kinderen in armoede (zogenaamde Klijnsmamiddelen). Deze middelen worden op drie manieren (sporen) ingezet:  

 • Langetermijninvestering in de ontwikkeling van kinderen ter preventie van armoede.
  • In dit spoor investeert de gemeente in de kansen van de Rotterdamse jeugd. Armoede is een belangrijke risicofactor en kan de ontwikkeling van kinderen ernstig negatief beïnvloeden. Het vergroot daarnaast het risico op slechte schoolprestaties, schooluitval en sociaal isolement. Om de kansen voor kinderen in armoede te keren is het van groot belang te investeren in sociaal-emotionele ontwikkeling. Sociaal-emotionele vaardigheden zijn de meest relevante factor als het gaat om het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van kinderen. Het houdt verband met schoolverzuim, -uitval, verminderde leerprestaties, gedrags- en psychische problemen en zelfredzaamheid.
 • Kortetermijninvestering in het wegnemen van belemmeringen als gevolg van armoede op de participatie kinderen.
  • In dit spoor vergroot de gemeente de bijdrage aan het Jeugdsportfonds (JSF), Jeugdcultuurfonds (JCF) en Meedoen in Rotterdam (MIR). Het doel is dat meer kinderen gebruik kunnen maken van de ondersteuning vanuit deze fondsen. Het JCF, JSF en MIR hebben als doel om armoede en sociaal isolement onder kinderen te bestrijden.
 • Langetermijninvestering in de financiële zelfredzaamheid en de preventie van schulden van gezinnen.
  • In dit spoor zet de gemeente extra financiële middelen in bij de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan schulddienstverlening en het uitvoeringsprogramma ‘Samenhang schulddienstverlening’. Bij circa 80% van de meldingen bij het wijkteam waar sprake is van jeugdcasuïstiek is ook sprake van financiële problemen in het gezin. Daarom is versterking van de gemeentelijke infrastructuur voor ondersteuning op het terrein van schulden en financiële problematiek van groot belang. Door versterking van de infrastructuur en door meer kennisontwikkeling over schulden en financiële problematiek, kunnen financiële problemen sneller worden aangepakt. Dit geldt voor zowel de wijkteams, de Vraagwijzer als in de keten. Hierdoor ontstaat er ook sneller een stabiele gezinssituatie, die ten goede komt aan (de ontwikkeling van) het kind.

Zomerakkoord
In juli 2017 is het zomerakkoord tot stand gekomen. Door dit akkoord stelde het Rijk voor 2017 en 2018 € 10,6 miljoen extra budget beschikbaar voor armoedebestrijding en schulddienstverlening. De gemeente zet dit budget in voor:

 • handhaving van het vrijstellingspercentage afvalstoffenheffing op 55% in 2018;
 • ophoging van het jeugdtegoed voor kinderen in de leeftijd 4 t/m 11 jaar met € 115 in 2017 en 2018;
 • ophoging van het AOW-tegoed met € 75 in 2017 en 2018;
 • omzetting van een deel van de leenbijstand naar een gift in 2017 en 2018;
 • uitbreiding van de Individuele Inkomenstoeslag in 2018 naar 130% van het wettelijk minimumloon en het ophogen van het bedrag naar €120;
 • de steunregeling onverplichte schoolbijdrage op basisscholen;
 • de intensivering van de schulddienstverlening als onderdeel van ‘Uitvoeringsplan Samenhang Schulddienstverlening’.

Saldo programma

Begroot € -126.628
Rekening € -124.436
Afwijking € 2.192
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden