Maatschappelijke Ondersteuning

Prioriteiten

Prioriteiten

Er zijn vier prioriteiten binnen het product armoedebestrijding:

Vroegsignalering van problematische schulden
Hoe eerder schulden in beeld komen, hoe eenvoudiger ze zijn aan te pakken. Het vroeg signaleren van schulden beperkt maatschappelijke kosten en de ongewenste gevolgen van schulden.

In 2017 is gestart met de pilot ‘Vindplaats schulden’. Op basis van meerdere betalingsachterstanden van de vaste lasten (huur, energie, water en zorgpremie) krijgen huishoudens een bezoek (outreachende aanpak) en wordt de financiële situatie in kaart gebracht. De gemeente biedt - indien nodig en/of gewenst- ondersteuning. In 2017 waren dit 317 huisbezoeken.

In het ‘Actieplan Vroeg(er)signalering bij schulden 2017-2019’ staan acties om de samenwerking tussen diverse partijen te verbeteren, zoals de afspraken over het verwijzen van Rotterdammers met financiële problemen. Deze acties vinden in 2018 plaats. Het doel is om informatie over betalingsachterstanden uit te wisselen.

Vergroten van financiële zelfredzaamheid
De gemeente wil problematische schulden bij Rotterdammers voorkomen door in te zetten op het vergroten van hun financiële zelfredzaamheid (meerjarenbeleidsplan schulddienstverlening). Ondersteuning bij financiën en het aanpakken en voorkomen van schulden door de gemeente is dan niet of minder nodig. Het meerjarenbeleidsplan schulddienstverlening is uitgewerkt in het ‘Uitvoeringsplan samenhang schulddienstverlening’. Dit plan is in 2017 vastgesteld. In combinatie met de ‘intensivering schulddienstverlening’ uit het zomerakkoord is gestart met het intensiveren van de aanpak van schulden en de ondersteuning aan Rotterdammers met schulden. Meer informatie over deze intensivering is te vinden onder het kopje ‘ontwikkelingen’.

Werken moet lonen
Het verschil tussen inkomen uit werk en de bijstand is soms zo klein dat het mensen onvoldoende aanzet tot het zoeken en accepteren van betaald werk. Het is belangrijk dat het loont om vanuit een uitkering uit te stromen naar werk. De gemeente heeft, om deze armoedeval te voorkomen, het zogenoemde ‘Opstapje’. Dit betekent dat de voormalig werkzoekende gedurende drie maanden aanspraak kan maken op een maatwerkregeling als oplossing voor negatieve inkomenseffecten. In 2017 is deze regeling verruimd en eind 2017 ingevoerd. In uitzonderlijke gevallen is na inzet van alle bestaande voorzieningen nog steeds sprake van een armoedeval. Dan verlengt de gemeente de duur van de voorziening in het kader van de nazorg eenmalig tot maximaal een jaar na aanvang van de arbeidsovereenkomst.

Zichtbaar maken van ondersteuning in het maatschappelijk middenveld
In 2017 heeft de gemeentelijke website Rotterdam.nl een transformatie ondergaan met als doel meer toegankelijke digitale informatievoorziening te bieden. De drie gemeentelijke pagina’s met informatie over armoede, schulden en financiële problematiek zijn samengevoegd tot de portal ‘Rondkomen’.

In de initiatiefnota ‘Professionalisering van de armoedebestrijding’ is aan het college gevraagd om in de gebieden van Rotterdam de vorming van zogenoemde armoedeplatforms te ondersteunen. Halverwege 2017 is een ronde gestart langs gebieden in de stad. Daarbij is de vraag gesteld waar armoede, schulden en financiële problematiek op de agenda staan, welke netwerkstructuur er bestaat en welke ondersteuning de gemeente kan bieden bij de eventuele oprichting van een armoedeplatform. Dit heeft geleid tot:

  • kennis delen met het armoedeplatform Prins Alexander;
  • een netwerkbijeenkomst en campagne in Hoogvliet;
  • een netwerkbijeenkomst in Kralingen-Crooswijk en de wens tot een armoedeplatform;
  • de oprichting van een armoedeplatform in Charlois;
  • een netwerkbijeenkomst in IJsselmonde en de vorming van een kerngroep voor een armoedeplatform;
  • werkconferentie in Delfshaven; aanzet tot een armoedeplatform;
  • een eerste verkenning in Noord.

Saldo programma

Begroot € -126.628
Rekening € -124.436
Afwijking € 2.192
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden