Maatschappelijke Ondersteuning

Prioriteiten

Prioriteiten

Binnen het product is een aantal prioriteiten benoemd. Per prioriteit vind je hieronder een korte toelichting op de voortgang in 2017.

Taal: Met Taal Versta Je Elkaar
In 2017 heeft de gemeente 4.600 taaltrajecten ingekocht of gesubsidieerd op diverse niveaus: van laagdrempelige tot diplomagerichte trajecten. Om meer aandacht te vragen voor het belang van taal heeft een ‘week van de alfabetisering’ plaatsgevonden en zijn er korte films gemaakt over laaggeletterdheid. Deze zijn uitgezonden op RTV Rijnmond. Buiten de week van de alfabetisering zijn er diverse activiteiten georganiseerd om laaggeletterdheid te agenderen en de bewustwording bij bedrijven, zorgprofessionals en de omgeving van laaggeletterden te vergroten. Voorbeelden zijn het Ondernemersontbijt van de burgemeester met circa 250 ondernemers, de ‘Durftezeggen’ campagne waarmee ruim duizend Rotterdammers zijn bereikt en het ‘lezersfeest’ in de bibliotheek in december, met de publicatie van het boek ‘Met taal heb je een verhaal’.

Rotterdam heeft vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) de taak om als contactgemeente te functioneren voor de arbeidsmarktregio. Rotterdam is verantwoordelijk voor de inkoop van taaltrajecten in de regio en voor de verantwoording van het budget voor de regio. Het regionale WEB-budget wordt door het Rijk als specifieke uitkering aan de gemeente Rotterdam verstrekt.

In 2017 is voor 25% van het budget formele educatie ingekocht bij ROC Zadkine en Albeda. De overige 75% van het WEB-budget is deels via inkoop en deels via lokale subsidiëring ingezet.

Integratie: Volwaardig Meedoen in Rotterdam
Het Rotterdams integratiebeleid gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen voor hun integratieproces. Daarbij is het belangrijk dat mensen de Nederlandse taal beheersen, kennis en begrip hebben van de geldende normen in Nederland en hier ook naar handelen. In Rotterdam zijn gelijke behandeling en gelijke kansen uitgangspunten en voorwaarden voor integratie.

IDEM, het stedelijk expertisecentrum integratie, discriminatiebestrijding en emancipatie heeft zich in 2017 verder ontwikkeld als spil in het integratiebeleid. Op de verschillende beleidsterreinen zijn stadsbeelden en gebiedsbeelden opgesteld die de gemeente en andere geïnteresseerden helpen om meer inzicht te krijgen in wat er speelt in de stad.

010Inclusief, het Rotterdamse platform tegen arbeidsmarktdiscriminatie, heeft meerdere activiteiten georganiseerd die bijdragen aan het vergroten van gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Zestien grote Rotterdamse werkgevers zijn lid van het platform. Zij delen hun kennis over en hun ervaring met het voorkomen en tegengaan van arbeidsdiscriminatie. Zij inspireren andere (gelijksoortige) bedrijven om ook aandacht aan dit thema te schenken, met netwerksessies en debatten.

Vlak voor de zomer heeft de gemeente de spraakmakende campagne ‘In Nederland kies je je partner zelf’ gelanceerd. De posters die overal in de stad te zien zijn geweest hebben tot veel discussie geleid: in de stad, in de media en op social media. Ook heeft er een debat met professionals en ervaringsdeskundigen plaatsgevonden en hebben verschillende Rotterdamse organisaties in kleinere dialogen dit onderwerp besproken met de mensen die zij in de wijken bereiken. Het taboe op het bespreekbaar maken van vrije partnerkeuze is hiermee in elk geval voor een deel doorbroken.

De doelstellingen voor het aantal bijeenkomsten in het kader van de Integratietour zijn in 2017 gerealiseerd. Er hebben bijna tweehonderd gesprekken plaatsgevonden met meer dan vijftienhonderd deelnemers. In 2017 is ongeveer een derde van deze bijeenkomsten op mbo-scholen gehouden onder de naam Hot Topics.

In de tweede helft van 2017 is in samenwerking met een extern onderzoeksbureau een onderzoek uitgevoerd naar ervaren effecten van het Rotterdamse beleid. Zo geeft de gemeente niet alleen inzicht in wat gedaan is, maar ook in wat dit oplevert en hoe het beleid ervaren wordt. Tijdens het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met professionals uit het veld, beleidsmakers en deelnemers aan de verschillende activiteiten. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de voortgangsrapportage Volwaardig Meedoen in Rotterdam die in februari 2018 verschijnt.

Rotterdamse aanpak statushouders
De gemeente heeft als opdracht vanuit het Rijk om voor elke nieuw in Rotterdam gevestigde statushouder tussen 18 en 65 jaar maatschappelijke begeleiding te verzorgen. Deze is gericht op de eerste kennismaking met de Rotterdamse samenleving. In 2016 is de intensieve Rotterdamse aanpak statushouders gestart. De statushouder leert zo goed en zo snel mogelijk Nederlands, vanaf de eerste dag na vestiging in Rotterdam, door de Rotterdamse Taalstart te volgen. Daarna stroomt de statushouder door naar een inburgeringstraject. Ook volgt hij/zij workshops voorafgaand aan het tekenen van de participatieverklaring. De statushouder neemt daarin kennis van essentiële Nederlandse normen, waaronder gelijkheid, zelfbeschikking en omgangsvormen tussen vrouwen en mannen. De statushouder participeert in activiteiten waarmee hij Rotterdam en zijn buurt leert kennen en gaat zo snel mogelijk zelf een actieve bijdrage leveren. Eén van de doelen van de Rotterdamse aanpak is dat Rotterdamse statushouders minimaal vier dagen per week actief zijn in de samenleving met opleiding, werk of vrijwilligerswerk. Een ander doel is de verplichte inburgering één jaar eerder af te ronden dan de wettelijke termijn toestaat. Tot slot is het huisvesten van de op nationaal niveau afgesproken aantallen statushouders een belangrijk doel.

In november 2017 is de monitor Rotterdamse aanpak uitgekomen met kengetallen over de periode van 1 januari 2016 tot 1 september 2017. Deze zal jaarlijks verschijnen.

  • In 2016 zijn 1.447 statushouders gehuisvest in Rotterdam, in 2017 waren dat er 1.263.
  • Van de statushouders die in 2016 in Rotterdam gekomen zijn, is 63% minimaal vier dagen actief en 90% minimaal drie dagen in de week. Van de statushouders die in 2017 Rotterdam gekomen zijn, is 68% minimaal vier dagen actief en 75% minimaal drie dagen in de week.
  • Voor de doelstelling dat statushouders een jaar eerder de inburgering halen dan de wettelijke termijn toestaat, is het tijdsbestek nog te kort om resultaten te kunnen monitoren.


Bewonersinitiatieven

Opzoomer Mee
Opzoomer Mee heeft met de Opzoomercampagne 2017 het geplande resultaat van 1800 - 1900 acties van straatnetwerken gerealiseerd. In een drietal buurten is nader gekeken hoe het staat met bewonersinitiatieven; de zogenoemde 'foto van…'. Het gaat om De Esch, Afrikaanderwijk en het Oude Noorden.

In 2017 heeft Opzoomer Mee een toekomstverkenning uitgevoerd die heeft geleid tot een strategisch plan voor de toekomst. Met pilots werd in 2017 al een voorschot genomen op de uitvoering van het strategisch plan. In Delfshaven, Feijenoord, IJsselmonde en Charlois werkte Opzoomer Mee samen met de welzijnsaanbieders rond Lief & Leed en Huizen van de Wijk. Eind 2017 organiseerde Opzoomer Mee een Kennisatelier Opzoomeren. Met bewoners en welzijn, zorg en andere partijen ging Opzoomer Mee het gesprek aan over het Opzoomeren, de benodigde ondersteuning daarvoor en de mogelijkheden tot samenwerking. De resultaten van het Kennisatelier zijn gebundeld in een brochure die begin 2018 verschijnt.

In 2017 heeft het team Bewonersinitiatieven van Opzoomer Mee 1.844 bewonersinitiatieven afgehandeld, bijna 13% meer dan in 2016 (toen 1.635 initiatieven).

MAEX Rotterdam

In 2017 heeft Rotterdam de samenwerking met Kracht in Nederland voortgezet. Kracht in NL maakt maatschappelijke initiatieven uit de samenleving zichtbaar en verbindt die met elkaar. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de MAEX, een ‘beursvloer’ waarop initiatieven hun maatschappelijke waarde zichtbaar maken en deze initiatieven vindbaar zijn. Eind 2017 stonden er ruim 260 initiatieven geregistreerd op de MAEX Rotterdam. Dit jaar stond het jaarlijkse MAEX event op 23 november in het teken van ‘groene en gezonde’ initiatieven omdat natuur een gunstig effect heeft op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Tijdens het event werden de eerste van tien zogenoemde 'MAEX impulsen' uitgereikt, een donatie tot maximaal € 2.500,- voor de organisatieversterking van een initiatief. Op de website www.rotterdam.maex.nl laten de betreffende initiatieven zien waar zij de impuls aan besteden en wat het resultaat daarvan is. Dit jaar is ook een eerste analyse gemaakt hoe de Rotterdamse initiatieven die op de MAEX staan een bijdrage leveren aan de realisatie van het Uitvoeringsprogramma Rotterdam Vitale stad 2016 - 2020.

Tegenprestatie
De uitvoering van de tegenprestatie is een collegeprioriteit. In 2015 is de tegenprestatie - iets terugdoen voor de uitkering - uitgevoerd in tweeëntwintig wijken. In 2016 is de aanpak uitgebreid naar dertig wijken en in 2017 naar zesendertig wijken. De tegenprestatie wordt verwacht van Rotterdammers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die (nog) geen re-integratievoorziening krijgen aangeboden. Door de tegenprestatie dragen deze Rotterdammers met een gemeentelijke uitkering bij aan de stad en werken zij aan hun ontwikkeling. Tegenpresteerders mogen zelf bepalen wat zij als tegenprestatie doen; bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mantelzorg, taaltraining, gezondheid bevorderende activiteiten of eerst werken aan persoonlijke problematiek. Eind 2017 verrichten circa 12.000 Rotterdammers een tegenprestatie, waarvan circa de helft zich inzet voor een ander, met vrijwilligerswerk of mantelzorg.

De gemeente voert sinds 1 juli 2016 de Wet taaleis uit. Binnen de tegenprestatiedoelgroep was destijds van ongeveer 14.000 Rotterdammers het taalniveau onbekend. In 2017 zijn circa 6.000 Rotterdammers gesproken in het kader van Wet taaleis. Om te bepalen of zij aan de wet voldoen zijn er circa 1.500 taaltoetsen ingezet en ruim 750 Rotterdammers hebben deelgenomen aan een non-formeel taaltraject. Anderen hebben gebruik gemaakt van informeel taalaanbod bij bijvoorbeeld de welzijnsorganisaties.

Begeleiden van jongeren naar onderwijs en/of arbeidsmarkt
Door de Jongerenaanpak Rotterdam is het gewenste resultaat - 590 jongeren begeleiden naar werk in 2017- ruimschoots behaald; 672 jongeren zijn begeleid naar werk en 431 jongeren zijn begeleid naar onderwijs. De Jongerenaanpak Rotterdam was in 2017 succesvol en wordt daarom in 2018 geborgd.

Er is een bestandsanalyse uitgevoerd op het klantenbestand van het Jongerenloket. Deze analyse gaf aanleiding tot een ambitieus project, waarbij de mogelijkheden worden onderzocht om een voorspellend model te ontwikkelen. Dit model helpt om een jongere aan het voor hem of haar best passende traject te koppelen. Zo kunnen jongeren nog beter begeleid worden naar duurzame zelfredzaamheid. Dit project loopt door in 2018.

Saldo programma

Begroot € -126.628
Rekening € -124.436
Afwijking € 2.192
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden