Maatschappelijke Ondersteuning

Prioriteiten

Prioriteiten

Binnen het product is een aantal prioriteiten benoemd. Per prioriteit staat hieronder een toelichting op de voortgang in 2017.

Nieuw Rotterdams Welzijn
De gemeente heeft met alle betrokkenen de wijknetwerken versterkt, onder meer door de organisatie van wijknetwerkbijeenkomsten op thema’s als eenzaamheid, schulddienstverlening en ouderbetrokkenheid. De coöperatieve samenwerkingsverbanden tussen welzijns- en zorginstellingen en wijknetwerkpartijen hebben in de verschillende gebieden gezamenlijk zaken opgepakt als jeugd en risicogedrag, vroegsignalering en de opzet van een klussendienst.

In 2017 heeft de gemeente via een Europees openbaar aanbestedingstraject gebiedsopdrachten Welzijn uitgezet voor de periode 2018 t/m 2020. In elk van de veertien gebieden gunde de gemeente de welzijnsopdracht aan één welzijnsaanbieder. In vijf gebieden veranderde per januari 2018 de aanbieder. In deze gebieden is extra ingezet op een zorgvuldige overgang van de oude naar de nieuwe aanbieder. Uitgangspunt daarbij is dat bewoners en vrijwilligers zo min mogelijk merken van de veranderingen en dat de dienstverlening zoveel mogelijk doorgaat.
Met de nieuwe inkoop heeft de gemeente een aantal inhoudelijke veranderingen gerealiseerd. Een van deze veranderingen is dat er in ieder gebied 'een Huis van de Wijk-plus' komt, met preventieve, niet geïndiceerde dagbesteding. Zorgpartijen die in het kader van de Wmo preferente aanbieder willen worden, zijn verplicht zich aan te sluiten bij de coöperatieve samenwerkingsverbanden in de veertien gebieden. Dit versterkt de verbinding tussen zorg en welzijn. Ook zijn in de inkoop Welzijn afspraken gemaakt voor de verdere doorontwikkeling van de Huizen van de Wijk.

Eind 2016 konden Rotterdamse zorg- en welzijnsorganisaties een subsidieaanvraag indienen voor vernieuwende plannen om een extra impuls te geven aan de doorontwikkeling en vernieuwing van de Rotterdamse zorg- en welzijnsinzet. Uit de 42 ingediende plannen heeft de gemeente de twaalf beste plannen gekozen. De uitvoering van deze plannen startte in 2017. Het gaat om twaalf zeer uiteenlopende plannen voor praktische ondersteuning van mantelzorgers, de organisatie van ontmoeting en samenwerking tussen verschillende doelgroepen in de Huizen van de wijk, de activering en preventieve gezondheidsbevordering van ouderen, de activerende ondersteuning van vroeg dementerenden, de ondersteuning van jongeren door een zelfgekozen coach uit het eigen netwerk, en zo meer. In 2018 worden de ervaringen van deze projecten breed gedeeld.

Voor Right to challengestond 2017 in het teken van de uitvoering van de drie in 2016 toegekende ‘proefchallenges’ : ‘Wilskracht werkt’ met Buurtscoot, ‘Buurtlab’ met Ravottuh en de Afrikaanderwijkcoöperatie met de schoonmaak van de Afrikaandermarkt. De officiële afronding van de proefprojecten vindt plaats op 1 februari 2018, met de presentatie van een essay over de opbrengst van het proefchallengetraject en de drie afzonderlijke aanpakken van de challengers. Alle drie de organisaties gaan in 2018 verder met hun aanpak. De Afrikaanderwijkcoöperatie heeft haar proefchallenge met het schoonhouden van de Afrikaandermarkt omgezet in een challenge binnen het Stedelijk kader Right to Challenge.

Langer Thuis
Het programma Langer Thuis heeft als doel het voor ouderen en mensen met een beperking gemakkelijker te maken om in Rotterdam lang zelfstandig te blijven wonen. Op 31 maart 2015 is het programma Langer Thuis vastgesteld door het college van B&W voor de duur van de collegeperiode. 2017 is het laatste volledige jaar waarin het programma Langer Thuis loopt.
Met het programma zijn in 2017 belangrijke stappen gezet. Woningcorporaties, thuiszorgorganisaties, welzijnspartijen, ouderenbonden en de gemeentelijke organisatie zijn nu beter voorbereid op de groeiende groep ouderen die langer zelfstandig wil blijven wonen. Het onderlinge netwerk is versterkt en er is veel beter zicht op de grote groep ouderen, mensen met een beperking en hun onderlinge verschillen. Dat is beleidsmatig omgezet in prestatieafspraken met woningcorporaties. Bij de inkoop van zorg en welzijn heeft Langer Thuis een plek gekregen. Tot slot is in ieder gebied een Langer Thuis Arrangement tot stand gekomen, met praktische verbeteringen voor Rotterdammers. Het programma Langer Thuis is een stedelijk programma, maar heeft ook in de veertien verschillende gebieden van Rotterdam een eigen arrangement georganiseerd. De Hogeschool Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar de werkwijze en het effect van de gebiedsgerichte aanpak van de Langer Thuis Arrangementen. Het onderzoek kende een hoge respons. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat het onderwerp Langer Thuis nu hoger op de agenda staat in de organisatie. Twee derde van de respondenten geeft aan dat het arrangement heeft geleid tot verbeterde of hernieuwde samenwerking op gebiedsniveau. In de welzijnsopdracht is daarnaast opgenomen dat het coöperatief samenwerkingsverband de voortgang volgt van het Langer Thuis Arrangement en dat van daaruit nieuwe maatregelen en projecten kunnen ontstaan. Zo zijn de arrangementen een wisselwerking tussen bottom up en top down.

Voor Mekaar
Het actieprogramma Voor Mekaar richt zich op bestrijding van eenzaamheid, met de focus op ouderen.

Omzien naar elkaar
Net als in de voorgaande jaren was er in 2017 een publiekscampagne om de aandacht voor het thema eenzaamheid vast te houden. Deze keer werd, naast posters en online banners, een filmpje gemaakt. Het filmpje had een bereik van 250.000 views en is als bioscoopreclame een week lang vertoond in de Rotterdamse filmhuizen.
De inzet van partners voor de bestrijding van eenzaamheid is en blijft onverminderd groot. De Coalitie Erbij Rotterdam (CER) heeft in 2017, in samenspel met vrijwilligers-, welzijns- en zorgorganisaties, ruim 100 activiteiten georganiseerd. De CER is een lerende gemeenschap waar organisaties onder begeleiding van prof.dr. Anja Machielse met en van elkaar leren hoe eenzaamheid beter te bestrijden is. De CER en de gemeente organiseerden samen de tweede KOM ERBIJ-conferentie, die op grote belangstelling kon rekenen.
Op 23 november vond in de Burgerzaal van het stadhuis de jaarlijkse Lief- & Leedverkiezing plaats. De Lief en Leed Award is uitgereikt aan de Lief- en Leedstraat die op de meest bijzondere manier heeft bijgedragen aan het betrekken van ouderen in de straat. De Lief & Leed aanpak van Opzoomer Mee kent veel mediabelangstelling. Daardoor zijn onder andere Amsterdam en Den Haag geïnteresseerd geraakt in deze aanpak.

Facilitering van ontmoeting en bevordering van deelname
Informatievoorziening voor ouderen blijft een belangrijk aandachtspunt. Daarom is in 2017 in zeven gebieden een gebiedsgids voor senioren uitgebracht. De gebiedsgidsen zijn bedoeld voor alle ouderen vanaf 65 jaar en bevatten zowel algemene, voornamelijk gemeentelijke, informatie als informatie op gebiedsniveau over voorzieningen en activiteiten.
Om het aanbod aan activiteiten voor senioren in de wijken uit te breiden is een ‘menukaart voor ouderen’ opgesteld. Deze menukaart bevat een aanbod dat de aanbieders op korte termijn en tegen een vriendelijke prijs in de Huizen van de Wijk kunnen uitvoeren. Begin juli is dit aan de programmeurs/beheerders gepresenteerd en benut voor hun programmering.
Het Nationaal Ouderenfonds en de Eredivisie kennen sinds twee jaar het project OldStars Walking Football. Omdat wandelvoetbal een welkome aanvulling is op het aanbod voor senioren is de gemeente een samenwerking met het Ouderenfonds aangegaan om dit concept in Rotterdam vleugels te geven. Tijdens een succesvolle aftrap in juni is de aanpak gepresenteerd.

Tijdig signaleren en inzet van interventies
In een brief van 11 augustus 2017 is de gemeenteraad geïnformeerd over de huisbezoeken aan 75-plussers. Op dat moment was aan alle 33.800 ouderen in Rotterdam minstens één keer een huisbezoek aangeboden. Dat betekende dat er circa 33.800 zelfstandig wonende ouderen in Rotterdam een brief kregen met dit aanbod.

Huisbezoeken in cijfers

Aantal verstuurde brieven

33.800

Aantal afgelegde huisbezoeken

8.300

Aantal vervolgacties,
waarvan:

2.000

- acties door welzijn

1.200

- acties door wijkteam

400

- acties door VraagWijzer/overig

400

Uit de cijfers blijkt dat van alle ouderen die zijn aangeschreven een kleine 25% gebruik maakte van dit aanbod. Bij 1 op de 5 ouderen is een vervolgactie ingezet.

De stedelijke invoering van Meld isolement, het digitaal platform voor zorgsignalen, nadert haar voltooiing. In samenwerking met de Coalitie Erbij Rotterdam is 85% van de wijknetwerken getraind in herkenning van sociaal isolement, de opvolging, de werkwijze en gebruik van het portaal. De overige wijken volgen in het eerste kwartaal van 2018.

Tenslotte
In 2017 zijn verschillende verworvenheden van het programma Voor Mekaar opgenomen in de bestekken van de aanbesteding welzijn. Dit zijn onder meer: het jaarlijks huisbezoek aan 75-plussers, de gebiedsgidsen voor senioren en de handhaving van de ouderen maatschappelijk werker in het wijkteam.

Vrijwilligersondersteuning
Rotterdam telt in totaal zo’n 235.000 vrijwilligers. De ondersteuning van vrijwilligers ziet de gemeente als belangrijke taak. Op gebiedsniveau zit deze in de opdrachten voor welzijn. Daarnaast ondersteunt de gemeente stedelijke vrijwilligersorganisaties met subsidies.

Vrijwilligerswerk Rotterdam, een onderdeel van Centrum voor Dienstverlening, ondersteunt vrijwilligersorganisaties en welzijnspartijen in Rotterdam door hen te informeren, te adviseren en vrijwilligersverzekeringen voor hen af te sluiten. Daarnaast verzorgt Vrijwilligerswerk Rotterdam een stedelijk aanbod aan trainingen en cursussen voor vrijwilligers.

Rotterdammersvoorelkaar.nl richt zich op vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en mensen met een hulpvraag en helpt hen elkaar te vinden. De website van het platform krijgt steeds meer bezoekers.  De app is gerealiseerd. Eind 2017 hadden zich meer dan 3.300 Rotterdammers aangemeld op het platform.

In 2017 werd voor het eerst de nieuwe stedelijke waarderingsprijs Rotterdamse Reuzen uitgereikt. Deze onderscheiding is voor kinderen en jongeren die zich vaak belangeloos inzetten voor inwoners van Rotterdam of een maatschappelijk doel.

In het kader van burgerschap voert de gemeente samen met partijen als Rotterdammersvoorelkaar.nl en Centrum voor Dienstverlening een project uit binnen het Programma Leren Loont. Doel is scholen te stimuleren om maatschappelijke stages aan te bieden.

Mantelzorgondersteuning
Mantelzorgers doen belangrijk werk en de gemeente wil hen zo goed mogelijk ondersteunen. De gemeente geeft een blijk van waardering via het mantelzorgcompliment: een gratis RotterdamPas met € 25 OV-tegoed en activiteiten op de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg op 10 november. De gemeente heeft de aanvraagprocedure voor het mantelzorgcompliment verbeterd. Extra inzet op communicatie heeft geleid tot een grote toename van het aantal aangevraagde passen: eind 2017 stond de teller op 4.700.

In 2017 regelde de gemeente dat per 1 januari 2018 ook mantelzorgers via de Maasstadpolis voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen verzekerd zijn.

Samen met de Brede Raad 010 werkte de gemeente aan onderwerpen als het bereiken van ‘onzichtbare’ mantelzorgers, en de ontwikkeling van specifiek beleid voor jonge en jongvolwassen mantelzorgers. Daarnaast liet de gemeente onderzoek doen naar expertiseontwikkeling in het bereiken van mantelzorgers vanuit een ‘grassrootsbenadering’ en door gebruik te maken van bestaande netwerken in de gebieden.

Het thema informele ondersteuning heeft een plaats gekregen in de inkoop van welzijn en de Wmo. In inkoop jeugdhulp is nieuw ondersteuningselement ‘mantelzorgondersteuning’ toegevoegd.

Saldo programma

Begroot € -126.628
Rekening € -124.436
Afwijking € 2.192
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden