Bedrijfsvoering

RIO 40

RIO 40

Met deze monitor wordt de besparingsopgave van € 40 miljoen euro die in het collegeprogramma is opgenomen gevolgd, en bezien we deze in samenhang relatie met de staat van de ambtelijke organisatie en de dienstverlening aan de stad.

Staat van de organisatie

De grote personele krimp van de afgelopen jaren is achter de rug. Het laatste deel daarvan, de besparingsopgave van € 40 mln tussen 2016-2018, ligt op schema en verloopt grotendeels op organische wijze. Daarmee is dit het laatste jaar van deze monitor en komen we ook in rustiger vaarwater, waardoor meer aandacht besteed kan worden aan de medewerkers. Dat is nodig, want ook de wereld om ons heen staat niet stil. De medewerkerstevredenheid laat de afgelopen jaren een licht stijgende lijn zien. Aandachtspunten zijn vooral werkdruk en (langdurig) ziekteverzuim. Momenteel wordt bezien in hoeverre er een koppeling bestaat tussen deze twee aspecten, en zoja in welke mate. Daarnaast is het afgelopen jaar geëxperimenteerd met nieuwe vormen van de gesprekscyclus tussen medewerkers en leidinggevenden. De strategische personeelsplanning wordt op steeds meer afdelingen ingericht, waardoor ook wordt toegewerkt naar een concernbrede strategische personeelsplanning. Dit is in lijn met de werkgeversvisie die in 2015 met de raad is besproken en de HR-Uitvoeringsagenda die daaruit voortvloeit. Deze agenda gaat uit van vier speerpunten: strategische personeelsplanning, vernieuwing van de gesprekscyclus, flexibele arbeid en vitaliteit en verzuim. Meer informatie hierover is opgenomen in de Paragraaf Bedrijfsvoering.

Dienstverlening

De kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Rotterdam aan bewoners, bezoekers, bedrijven en instellingen wordt gemeten met de daartoe opgestelde algemene servicenormen. Bij de besparingsopgave van € 40 mln heeft het college ervoor gekozen om hierbij de dienstverlening te ontzien. Een belangrijk deel van de besparingen wordt op de interne organisatie gerealiseerd. Het is daarom zaak om de dienstverlening aan de stad goed te blijven monitoren, opvolging te geven aan de resultaten hiervan en waar nodig de servicenormen te verfijnen. U treft in Programma Bestuur en Dienstverlening een actuele rapportage aan waarbij per servicenorm wordt vermeld welke acties worden ondernomen om de resultaten verder te verbeteren.

Voortgang

De besparingsopdracht voor 2017 is gerealiseerd. Bij begroting 2018 is de raad gemeld dat ruim 95% besparingsopgave voor 2018 en verder is ingevuld. Dit houdt in dat van de € 40 mln besparingsopgave ruim € 38 mln met maatregelen is voorzien. De resterende taakstelling is bij de omissieregeling 2018 ingevuld en hierover wordt de raad bij de bestuurlijke P&C stukken in 2018 geïnformeerd.

Voortgang invulling met maatregelen(cumulatief en bedragen x € 1.000)

Cluster

Begroting

Realisatie

   Cluster Dienstverlening (incl. gebieden)

€ 2.598

€ 2.598

   Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

€ 2.490

€ 2.490

   Cluster Stadsbeheer

€ 783

€ 781

   Cluster Stadsontwikkeling

€ 782

€ 782

   Cluster Werk & Inkomen

€ 415

€ 415

   Cluster BCO

€ 11.193

€ 11.193

   Directie Middelen en Control

€ 495

€ 495

   Directie Veiligheid

€ 1.244

€ 1.244

Totaal

€ 20.000

€ 20.000

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden