Bedrijfsvoering

Integriteit

Integriteit

Aantal meldingen

De vorig jaar reeds ingezette dalende lijn van het aantal aan integriteit-gerelateerde meldingen is verder gedaald van 162 in 2016 naar 117 in 2017. Hierbij valt de halvering van het aantal van dit soort meldingen op bij cluster Stadsbeheer (van 93 in 2016 naar 45 in 2017, dit door niet meer alle ongeoorloofde afwezigheid als integriteitsissue aan te merken). De concern-breed in 2016 geconstateerde stijging van het aantal meldingen in de categorie Fraude en Corruptie laat over 2017 (met 20 in 2017 t.o.v. 25 meldingen in 2016) juist een daling zien van 20%. Overigens is bij Werk&Inkomen ook SW in de telling meegenomen.

Aantal onderzoeken

Het aantal intern uitgevoerde onderzoeken door de Centrale Onderzoekseenheid is ook in 2017 nagenoeg ongewijzigd gebleven (met 48 in 2017 t.o.v. 50 in 2016). In een geval is een extern onderzoek ingezet. Er is ook in 2017 geen heimelijk cameratoezicht ingesteld. Het aantal meldingen dat, na onderzoek, ongegrond bleek is afgenomen van 51 naar 29.
Het aantal (ambtelijke) disciplinaire ontslagen als gevolg van aangetoond plichtsverzuim (over 2016: 16) is in 2017 gedaald naar 11.

Highlights

Vanuit het programma Integriteit is in 2017 met de portefeuillehouders (en de clustercoördinatoren) concern breed veel aandacht besteed aan het op basis van openheid, zorgvuldigheid en laagdrempeligheid vergroten van de feitelijke veiligheid en het veiligheidsgevoel.

Dit o.a. via het ‘viersporenbeleid’ bij de clusters:

  • Instrumenteel HR
  • Bewustwording/houding/gedrag
  • Werkprocessen
  • Naleving/toezicht/handhaving

In dit verband heeft in 2017 de afronding plaatsgevonden van de QuickScan-werkprocessen in de clusters op het vlak van daar aanwezige integriteitsrisico’s.
Verder is gewerkt aan de beoogde toename van bewustwording rondom het thema integriteit/professionaliteit door het ontwikkelen en inzetten van meerdere instrumenten zoals dialoogtafels, ronde-tafelbijeenkomsten, thematisch-werkoverleg Moreel Beraad en leerdossiers (dit a.d.h.v. realistische casuïstiek).
Op 12 december 2017 heeft het college B&W bij besluit het HR Beleidskader integriteit vastgesteld. Dit beleidskader integriteit bevat de spelregels (incl. de 5-jaars Verklaring omtrent Gedrag (VOG)) die in acht moet worden genomen bij de uitvoering van het integriteitsbeleid.
Op verzoek van de portefeuillehouders is er in 2017 door Concern Auditing een audit Integriteit uitgevoerd, gericht op het leren van integriteitsschendingen en ongewenste omgangsvormen. Hierover wordt in Q1 2018 aan de portefeuillehouders en aan de concerndirectie gerapporteerd.

Aantal integriteitschendingen, waarvan na toetsing blijkt dat het integriteit betreft:

melding na onderzoek gegrond

119

83

57

melding na onderzoek ongegrond

41

51

29

nog lopende zaken

16

28

31

meldingen binnen een andere categorie dan integriteit*

16

10

8

Totaal aantal meldingen van (vermoedelijke) integriteitschendingen

192

172

125

*Type gedragingen die onder bijvoorbeeld 'ongewenste omgangsvormen' vallen.

Aard van de melding van de integriteitschendingen

 2015

2016 

2017 

fraude en corruptie

11

25

20

diefstal en verduistering

8

12

16

geweld en intimidatie

12

5

2

belangenverstrengeling, onverenigbare functies en activiteiten

22

15

18

verspilling en misbruik gemeentelijke eigendommen

21

10

5

misdragingen (binnen én buiten werktijd)

51

43

18

misbruik en manipulatie van informatie

19

19

17

ongeoorloofde afwezigheid

18

22

13

overige / categorie onbekend

4

11

8

Totaal categorieën

166

162

117

Onderzoek integriteitschendingen

 2015

2016

2017 

intern onderzoek

52

50

48

daarvan aantal x cameratoezicht ingezet    

1

0

0

extern onderzoek

0

2

1

Totaal aantal onderzoeken

52

49

Disciplinaire maatregelen

 2015

2016

2017 

disciplinaire maatregel

116

78

45

waarvan ontslag

13

16

11

Bijzondere acties

aangifte

2

7

6

melding doorgezet naar Ombudsman

0

1

0

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden