Bedrijfsvoering

Verzuim

Verzuim

Organisatieonderdeel

Rekening 2015

Rekening 2016

Begroting 2017

Realisatie 2017

Dienstverlening

6,0%

5,4%

5,5%

6,5%

Maatschappelijke ontwikkeling

6,3%

7,4%

6,0%

6,9%

Stadsbeheer

7,6%

8,0%

8,0%

8,3%

Stadsontwikkeling

3,2%

3,4%

3,5%

3,9%

Werk en Inkomen

8,2%

10,3%

8,0%

9,5%

Bestuurs- en concern Ondersteuning

n.v.t.

4,8%

4,7%

5,1%

Rotterdamse ServiceOrganisatie

4,9%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Van Werk Naar Werk

n.v.t.

15,1%

n.v.t.

11,6%

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

n.v.t.

3,6%

4,0%

3,7%

Bestuursdienst

4,3%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Directie Veilig

n.v.t.

5,5%

4,7%

6,0%

Concern

6,8%

7,0%

6,2%

6,8%

In 2017 is het verzuimpercentage op concernniveau gedaald van 7,0% eind 2016 naar 6,8% eind 2017. Van het verzuimpercentage is 5,2% lang verzuim (5,1% in 2016). Van alle medewerkers heeft 43% niet verzuimd in 2017. De gemiddelde ziekmeldfrequentie is 1,0 en ligt onder de norm van 1,2. Het terugdringen van verzuim en het bevorderen van vitaliteit staat in ieder cluster hoog op de agenda, waarbij ieder cluster een eigen aanpak hanteert. Zo is er het afgelopen jaar extra ingezet op het op orde brengen en houden van (lang) verzuimdossiers, is er meer aandacht en capaciteit voor re-integratie en besteden we extra aandacht aan werkdruk en vitaliteit. Met deze maatregelen gaan we in 2018 onverminderd verder. Omdat gepresenteerde verzuimcijfers een beeld geven van de afgelopen 12 maanden zijn de resultaten van de genoemde inspanningen op sommige plaatsen pas op lange termijn zichtbaar in de cijfers.
In 2017 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor nieuwe bedrijfsartsen. Dit heeft geresulteerd in de keuze voor één organisatie die alle bedrijfsartsen levert. Dat heeft als voordelen dat de artsen dezelfde werkwijze aanhouden en er beter gestuurd kan worden sturen op kwaliteit. In de aanbesteding is tevens de huidige visie op vitaliteit en verzuim meegenomen.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden