Bedrijfsvoering

Gesprekscyclus

Gesprekscyclus

Eigentijdse, open en frequente personeelsgesprekken die passen bij modern werkgeverschap in een organisatie die ruimte en aandacht geeft aan de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers: ‘In Rotterdam kan alles wat jij kunt’. Een krachtig motto dat lading krijgt wanneer we de organisatie daarop inrichten. Het betekenisvolle gesprek tussen leidinggevende en medewerker is een belangrijk sturingsmiddel om tal van onderwerpen bespreekbaar te maken.

In 2017 hebben ruim 200 teams meegedaan aan de experimenten personeelsgesprekken. Hierbij heeft de nadruk gelegen op verbetering en ontwikkeling van talenten en vaardigheden en het stimuleren van kennis en kunde. In het najaar 2017 is een evaluatie gehouden. De beleving van de deelnemers is positief; met deze aanpak wordt door zowel leidinggevenden als medewerkers ruimte gevoeld voor maatwerk en om de eigen professionaliteit aan te spreken.

In 2018 wordt de aanpak personeelsgesprekken verder in de organisatie ingevoerd. Dit wordt goed begeleid, gefaciliteerd en geëvalueerd.

Met de overgang naar de aanpak personeelsgesprekken verandert er ook het een en ander in de rapportage rond de cijfers personeelsgesprekken. De monitoring vindt plaats via het MTO op de kwaliteit van de gesprekken. Hier sturen we intern vervolgens op door verbeteracties, trainingen en opleidingen. Op kwantiteit volgt per kalenderjaar een overzicht waarbij wordt aangegeven welk percentage van de medewerkers minimaal één vastgelegd gesprek heeft in het personeelsdossier. Hiermee wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt van de gemeente Rotterdam dat iedere medewerker recht heeft op minimaal één vastgelegd gesprek per jaar.

In onderstaande tabel is de realisatie van de gesprekscyclus weergegeven. Hierbij is uitgegaan van minimaal één vastgelegd gesprek per medewerker.

Organisatieonderdeel

Personeelsgesprekken 2017

Dienstverlening

78%

Maatschappelijke ontwikkeling

71%

Stadsbeheer

82%

Stadsontwikkeling

74%

Werk en Inkomen

84%

Bestuurs- en Concernondersteuning

67%

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

76%

Directie Veilig

71%

Concern*

75%

* Exclusief VOIL, HPK en Traineeprogramma

De administratieve afhandeling van de gesprekken en verwerking in het systeem kent nog enige doorlooptijd. De percentages zijn om die reden niet definitief en zullen in de eerstvolgende verantwoording worden geactualiseerd.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden