Bedrijfsvoering

Formatie en bezetting

Formatie en bezetting

Ook in 2017 ligt de prioriteit op de ontwikkeling van de organisatie waarbij de focus ligt op de resultaten in de stad en waarbij er meer aandacht is voor de medewerkers in de organisatie.

Formatie en bezetting (in fte's)

Rekening

Rekening

Begroting

Bezetting

Organisatieonderdeel

2015

2016

2017*

2017

Dienstverlening

546

685

742

665

Maatschappelijke ontwikkeling

2.036

2.076

2.236

2.266

Stadsbeheer

2.965

3.002

3.148

3.030

Stadsontwikkeling

1.288

1.270

1.357

1.333

Werk en Inkomen

1.152

1.259

1.450

1.313

Bestuurs- en concern Ondersteuning

n.v.t.

1.952

2.032

2.068

Van Werk Naar Werk*

473

134

0

65

Directie Veilig

n.v.t.

220

205

243

Rotterdamse Service Organisatie

1.791

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gem. Secr., Concern Auditing, Middelen & Control

n.v.t.

160

157

156

Bestuursdienst

602

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Concern

10.852

10.760

11.327

11.139

Kostenplaats Raad

55

58

62

59

* Begrotingsstand 10M 2017

Ten opzichte van de jaarrekening 2016 is er in de begrote formatie en daarmee logischerwijs ook in de bezetting, een stijging zichtbaar. De ontwikkelingen van de afgelopen periode hebben gevraagd om uitbreiding van capaciteit op bepaalde producten en programma’s in het primaire proces. Denk daarbij aan intensivering bij de Vraagwijzers en het Centrum Jeugd en Gezin bij cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Roadmap Next Economy bij cluster Stadsontwikkeling.

De overbezetting bij Bestuurs- en Concernondersteuning komt voornamelijk door het feit dat er met medewerkers van Financiën een vertrekregeling is overeengekomen. Deze medewerkers vertrekken echter pas in 2018 en 2019. De schijnbare overbezetting bij directie Veilig is het resultaat van een aantal fte’s van de regionale samenwerkingsverbanden (Riec, Var en Veiligheidshuis) die niet tot de reguliere bezetting van directie Veilig behoren.

Bij de clusters Dienstverlening, Stadsbeheer en Werk en Inkomen is de bezetting lager dan de 10-maands begroting. Voor het cluster Dienstverlening is dat toe te wijzen aan een lagere bezetting van het onderdeel Gebied in verband met de nog te verwerken taakstelling op de formatie volgend uit de bezuinigingsopgave RiO40. Voor cluster Stadsbeheer geldt dat er sprake is van vacatureruimte. In een aantal gevallen is dit een bewuste keuze. Het cluster Stadsbeheer voorziet dat als gevolg van automatisering in de nabije toekomst minder capaciteit nodig zal zijn. Op deze formatieruimte wordt extern ingehuurd. Ook cluster Werk en Inkomen kiest er bewust voor om formatieruimte niet in te vullen en maakt gebruik van een flexibele schil vanuit de formatiebegroting. Dit met als reden om in te kunnen spelen op fluctuaties in het uitkeringsbestand. Net als bij cluster Stadsbeheer leidt dit tot hogere kosten op het gebied van externe inhuur.

Mobiliteit
Dat de focus ligt op de ontwikkeling van de organisatie, blijkt ook uit het aantal medewerkers dat in 2017 is ingestroomd. Dit aantal is sterk gestegen ten opzichte van 2016. De gemeente streeft naar een evenwichtige opbouw van de organisatie. Daarvoor ligt er een opgave op instroom van jongere medewerkers. De helft van de ingestroomde medewerkers is jonger dan 35 jaar. Van de medewerkers die zijn uitgestroomd in 2017 is 45% ouder dan 60 jaar.

In- en uitstroom  
(in aantallen medewerkers)

2015

2016

2017

Instroom

176

428

878

Uitstroom

430

580

520

De organisatieontwikkeling laat zich ook zien in de toename van het aantal vacatures in 2017 ten opzichte van 2015 en 2016.

Vacatures (in fte's)

2015

2016

2017

Aangemelde formatieve vacatures

664

800

988

Vervulde vacatures

441

566

712

   hpk

57

47

19

   overig intern

243

274

284

   extern

141

245

409Overhead
Rotterdam berekent sinds 2014 het overheadpercentage conform de definitie van Vensters voor Bedrijfsvoering. Deze definitie omvat tevens de leidinggevenden uit het primaire proces. Het overheadpercentage 2017 is 30,6%. De stijging is vooral te verklaren door de toename van het aantal medewerkers (en dus overhead) bij het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning. Dit komt door benodigde capaciteitsuitbreiding (juridische diensten), werving op nieuwe functies (Financiën) en het       aannemen van jongere medewerkers (IIFO) als onderdeel van een dakpanconstructie (overdracht van kennis op jongere minder ervaren medewerkers).
Bij Financiën zijn ook medewerkers met wie een vertrekregeling is overeengekomen. Deze medewerkers vertrekken in 2018 en 2019 Dit houdt in dat de overhead naar verwachting in 2018 en 2019 weer zal dalen.

Ontwikkeling in overhead (in %)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Overhead 

33,0%

33,0%

35,0%

36,9%

31,0%

30,7%

29,2%

30,6%

* Vanaf 2014 wordt de definitie van Vensters voor Bedrijfsvoering gehanteerd

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden