Balans

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

Bankgaranties

Ultimo 2017 heeft de gemeente Rotterdam voor in totaal € 0,2 mln aan bankgaranties uitstaan. Dit betreft in de meeste gevallen huurgaranties. Het bedrag komt ten laste van obligoruimte bij ABN AMRO.

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met vergelijkbaar volume

Voor de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met vergelijkbaar volume is door het college een eenduidige gedragslijn ontwikkeld. Voor de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen heeft de gemeente geen voorziening getroffen.
Uitgangspunt is het BBV waarin staat voorgeschreven dat voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen met een jaarlijks vergelijkbaar volume geen verplichting mag worden opgenomen.
Uitzonderingen vormen specifieke posten voor pensioenen van bestuurders. Jaarlijks wordt een inventarisatie gemaakt van de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen (met onderbouwing). Op grond van de onderbouwing wordt beoordeeld of de geïnventariseerde verplichtingen leiden tot een verstorend effect.
Er is sprake van een verstorend effect indien de mutaties in de omvang van de gemiddelde verplichtingen of de lasten voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, over een periode van vier jaar meer dan 2% bedraagt van het totaal aan personele lasten van de jaarrekening (t-1).
Indien sprake is van een verstorend effect, is sprake van een ‘niet vergelijkbaar volume’. In dat geval wordt in de concernjaarrekening een voorziening gevormd voor het deel dat de norm van 2% overschrijdt. Indien het risico zich voordoet, dan beslist het college bij de bestuursrapportages over de budgettaire consequenties. De gemiddelde omvang van de aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen in de periode 2018 tot en met 2021 bedraagt € 6,8 mln. De tolerantienorm voor 2017 bedraagt circa € 16,7 mln. De gemeente blijft ruim onder de tolerantienorm.

Renteswaps

De gemeente heeft in 2009 en 2010 renteswaps afgesloten om toekomstige renterisico’s te beperken. Daarna zijn geen nieuwe renteswaps meer afgesloten. Het totale volume van de lange financieringsbehoefte dat door middel van swaps tegen toekomstige renterisico’s is beschermd bedraagt per ultimo 2017 € 235 mln. Al deze swaps zijn afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten, een van de meest veilige banken ter wereld. De gemiddelde rente van de onderliggende financiering in combinatie met de swaps bedroeg in 2017 3,44%. De renteswaps zijn effectief.
Een renteswap heeft bij afsluiten een marktwaarde van € 0. Afhankelijk van ontwikkelingen in de marktrente kan zich gedurende de looptijd van een renteswap een (positieve of negatieve) marktwaarde ontwikkelen. De marktwaarde van de renteswaps zal echter aan het einde van de looptijd altijd weer teruglopen tot € 0. De theoretische marktwaarde van de renteswaps bedroeg ultimo 2017 -/- € 74,7 mln (ultimo 2016 was dit -/- € 90,4 mln). Deze marktwaarde is echter alleen van belang indien er sprake is van een bijstortverplichting – daarbij wordt een bedrag tot maximaal de marktwaarde ter zekerheid aan de tegenpartij in onderpand gegeven – of als er voortijdig moet worden afgekocht. Omdat voor de gemeente geen bijstortverplichting geldt en er contractueel geen bijzondere ontbindende voorwaarden bestaan, is deze theoretische marktwaarde voor de gemeente niet relevant.

Type instrument

Payer swap

Payer swap

Receiver swap

Payer swap

Tegenpartij

BNG Bank

BNG Bank

BNG Bank

BNG Bank

Rating

AAA

AAA

AAA

AAA

Onderliggende waarde

50.000

100.000

-100.000

85.000

Jaar van afsluiten

2009

2010

2010

2010

Ingangsjaar

2009

2010

2010

2012

Looptijd

10 jaar

50 jaar

20 jaar

50 jaar

Betaalde rente

3,765%

3,103%

Euribor

3,310%

Ontvangen rente

Euribor

Euribor

3,350%

Euribor

Onderliggende lening(en)

10018650
10018730

10017700

10018640
10018710
10018720

Hoofdsom onderliggende lening(en)

50.000

100.000

85.000

Marktwaarde per 31-12-2017

-3.895

-49.231

27.453

-48.979

Marktwaarde per 31-12-2016

-5.647

-58.365

30.955

-57.313

Inkoopverplichtingen

In onderstaande tabel worden de lopende contracten boven de € 500 vermeld waarvoor langlopende inkoopverplichtingen bestaan.

AVR-Afvalverwerking B.V.

1-4-1998

31-12-2030

        556.403

Coeur du Sud B.V.

1-11-2013

31-10-2033

        122.081

Heijmans Utiliteit

2-2-2012

31-12-2027

         79.736

Mobilis B.V.

22-1-2016

31-12-2018

         63.112

Sportbedrijf Rotterdam B.V.

1-1-2018

31-12-2018

         44.564

AVR-Afvalverwerking B.V.

1-4-1998

13-12-2030

         29.107

E.ON Benelux Levering B.V.

1-1-2016

31-12-2019

         26.732

Greenchoice

1-1-2014

31-12-2019

         20.690

CSU Cleaning Services B.V.

8-7-2016

7-7-2023

         20.150

Stichting FlexusJeugdplein

1-1-2018

31-12-2020

         18.254

Stedin Netbeheer B.V.

18-1-2013

31-12-2020

         17.452

Tempo-Team Resource B.V.

1-9-2017

31-8-2020

         14.925

Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V.

7-12-2015

7-12-2018

         14.481

Stichting Buurtwerk Alexander

1-1-2018

31-12-2020

         10.828

Combinatie VolkerRail - Mobilis

25-2-2016

15-2-2019

         10.383

Stichting Radar WMO diensten

1-1-2018

31-12-2020

           9.132

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

1-7-2017

1-7-2019

           8.691

Meyra Retail & Services B.V.

1-4-2012

30-4-2018

           8.531

Randstad Resource Bedrijf Zakelijk B.V.

21-8-2017

31-8-2018

           8.359

Maas International B.V.

1-5-2017

30-4-2024

           8.289

Canon Nederland N.V.

1-9-2015

31-8-2018

           8.084

Stichting DOCK Rotterdam

1-1-2018

31-12-2020

           7.987

Stichting DOCK Rotterdam

1-1-2018

31-12-2020

           7.766

Stichting FlexusJeugdplein

1-1-2018

31-12-2020

           6.831

B&A WMO Diensten B.V.

1-1-2018

31-12-2020

           6.375

CSU Cleaning Services B.V.

8-7-2016

7-7-2023

           6.335

SSI Schafer B.V.

9-2-2015

10-2-2019

           6.148

Unique Diensten B.V.

16-8-2017

31-8-2020

           6.119

J Visser Klinkers & Kasseien B.V.

1-6-2017

31-5-2019

           5.973

Eneco Services B.V.

11-11-2008

31-12-2025

           5.836

Stichting DOCK Rotterdam

1-1-2018

31-12-2020

           5.328

Stichting MEE Rotterdam Rijnmond

1-1-2018

31-12-2020

           5.313

Ferro-Fix B.V.

4-5-2017

28-2-2018

           5.223

Van Dorp installaties B.V.

1-5-2015

30-4-2020

           5.134

Stichting Radar WMO diensten

1-1-2018

31-12-2020

           5.072

Stichting DOCK Rotterdam

1-1-2018

31-12-2020

           4.855

COMPAREX Nederland B.V.

1-6-2016

31-5-2018

           4.830

Stichting SOL Samen Ondernemend Leren

1-1-2018

31-12-2020

           4.704

Ro!Entree B.V.

1-6-2017

31-5-2019

           4.654

Kraaijeveld's Aannemingsbedrijf B.V.

1-12-2016

30-11-2018

           4.609

Evides N.V.

1-2-2013

31-12-2025

           4.598

Ferro-Fix B.V.

30-4-2010

30-4-2018

           4.111

Gom Schoonhouden B.V.

8-7-2016

7-7-2023

           4.047

Sportclub Feijenoord

19-5-2016

31-12-2027

           3.900

Van Straaten Post Utrecht B.V.

1-8-2016

31-7-2018

           3.781

RGG cluster zwembaden ESCo Invest

28-4-2011

31-12-2021

           3.609

Hendriks Infra B.V.

1-4-2017

30-4-2019

           3.597

Stichting MEE Rotterdam Rijnmond

1-1-2018

31-12-2020

           3.590

Gom Schoonhouden B.V.

8-7-2016

7-7-2023

           3.502

RGG KPP ESCo Invest B.V.

23-3-2015

31-12-2024

           3.488

Welzorg Nederland B.V.

1-4-2012

30-4-2018

           3.469

Stichting DOCK Rotterdam

1-1-2018

31-12-2020

           3.336

Parnassia Groep B.V.

1-1-2018

31-12-2020

           3.307

N.V. IRADO

1-10-2003

31-12-2023

           3.209

SOL Sociaal BV

1-1-2018

31-12-2020

           3.132

Stichting DOCK Rotterdam

1-1-2018

31-12-2020

           3.132

De Bruyn & Nelisse B.V.

1-4-2017

30-4-2019

           3.002

Zorg van de Zaak N.V.

1-1-2018

31-12-2019

           2.999

T-Mobile Netherlands B.V.

29-6-2016

28-6-2019

           2.886

Aannemersbedrijf Lindeloof B.V.

1-12-2016

30-11-2018

           2.874

Centric Netherlands B.V.

17-3-2015

16-3-2019

           2.842

Stichting DOCK Rotterdam

1-1-2018

31-12-2020

           2.842

ADP Nederland B.V.

1-9-2017

31-8-2023

           2.720

Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V.

1-8-2011

31-7-2018

           2.613

BTL Bomendienst B.V

1-1-2016

31-12-2018

           2.599

SSI Schafer B.V.

9-2-2015

10-2-2019

           2.563

Endenburg Elektrotechniek B.V.

1-5-2014

1-5-2019

           2.558

BBF Holding B.V.

16-10-2017

15-10-2022

           2.475

Tele2 Nederland B.V.

1-11-2016

31-10-2022

           2.471

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Concern

17-7-2017

31-12-2019

           2.436

KPN B.V.

1-7-2010

16-11-2019

           2.304

Nationale Bomenbank B.V.

1-1-2016

31-12-2018

           2.271

Struyk Verwo Infra B.V.

1-10-2017

30-9-2019

           2.244

Integrale Onderhoudscombinatie Buitenruimte V.O.F.

1-1-2018

31-12-2019

           2.202

Sprenkels Bestratingen B.V.

1-12-2016

30-11-2018

           2.188

Den Boer Groenprojecten

1-1-2016

31-12-2018

           2.166

Ravo B.V.

1-7-2015

30-6-2018

           2.145

Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond

1-1-2009

31-12-2018

           2.048

Oracle Nederland B.V.

20-4-2010

1-6-2019

           2.006

Tele2 Nederland B.V.

1-11-2016

31-10-2022

           2.005

Leyten Bouwplanontwikkeling B.V.

1-11-2012

29-2-2028

           1.992

Kroeze Infra B.V.

9-5-2016

1-6-2018

           1.875

Plan Bee Onderhoud en Advies B.V.

1-3-2015

28-2-2019

           1.857

Schmit Parking Solutions B.V.

1-1-2009

31-3-2018

           1.810

Boonstoppel Groen B.V.

1-1-2016

31-12-2018

           1.767

CityTec B.V.

1-4-2015

31-3-2023

           1.758

Vos, J. Capelle B.V.

1-3-2014

28-2-2018

           1.752

Unique Diensten B.V.

1-12-2017

30-11-2018

           1.700

Parnassia Groep B.V.

1-1-2018

31-12-2020

           1.653

Stichting MEE Rotterdam Rijnmond

1-1-2018

31-12-2020

           1.580

Eneco Zakelijk B.V.

1-2-2014

31-1-2029

           1.566

Groshart Elektrotechniek B.V.

1-3-2015

28-2-2019

           1.551

B.V. Rotterdamse Garage- en Automobiel Maatschappij Rogam

1-11-2017

31-10-2019

           1.529

Bronij Infra B.V.

16-10-2014

15-10-2018

           1.497

M. Ringelberg Touringcars B.V.

1-8-2011

31-7-2018

           1.473

Aannemingsbedrijf A.C. de Groot B.V.

1-8-2014

1-8-2018

           1.434

SOL Sociaal BV

1-1-2018

31-12-2020

           1.410

Canon Nederland N.V.

1-9-2015

31-8-2018

           1.290

Doxis B.V.

1-9-2017

28-2-2019

           1.265

Sanitronics International B.V.

24-4-2017

23-4-2021

           1.260

CityTec B.V.

1-4-2015

31-3-2023

           1.237

Verwey Vastgoed B.V.

1-6-2014

31-5-2018

           1.229

Combinatie Plas van Heenvliet

1-1-2012

31-12-2020

           1.170

Aannemingsbedrijf Van Driel B.V.

1-3-2015

28-2-2019

           1.151

GWW Houtimport B.V.

20-2-2017

19-2-2019

           1.136

Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V.

1-1-2016

31-12-2018

           1.135

Topicus Overheid B.V.

19-10-2017

1-7-2022

           1.094

Compass Group Nederland B.V.

1-2-2013

31-1-2019

           1.088

Landgoed De "Poort" Natuurschoonwet B.V.

18-5-2011

31-12-2019

           1.086

Dona Daria, Centrum voor Vrouwen en Emancipatie

1-1-2018

31-12-2020

           1.058

Canon Nederland N.V.

1-9-2015

31-8-2018

           1.050

Aebi Schmidt Nederland B.V.

1-7-2015

30-6-2018

           1.040

T.B.S. Soest B.V.

1-6-2017

30-4-2019

           1.038

Fakton Executives B.V.

8-11-2017

31-12-2018

           1.015

Stichting Radar WMO diensten

1-1-2018

31-12-2020

              992

Rijkswaterstaat

1-5-2015

1-1-2019

              971

Burdock Bouw en Infra B.V.

12-5-2016

11-5-2018

              965

Aquabus B.V.

1-4-2014

31-12-2020

              950

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

1-1-2015

31-12-2019

              950

Istimewa Elektrotechniek B.V.

15-2-2016

14-2-2019

              949

Elektrotechnisch Installatiebureau Basro B.V.

1-3-2015

28-2-2019

              921

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

1-1-2017

31-12-2020

              900

Valmont Nederland B.V.

1-4-2012

31-3-2018

              891

Amitron B.V.

2-1-2017

31-12-2019

              883

Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg

1-5-2012

30-4-2022

              880

Heigo Nederland B.V.

19-1-2015

31-3-2018

              863

Jac. Barendregt

12-10-2015

31-5-2018

              842

PIMM Solutions B.V.

1-3-2017

28-2-2019

              827

ROHDE & GRAHL B.V.

1-8-2017

31-7-2023

              811

Groenaannemingsbedrijf Punt B.V.

1-1-2016

31-12-2018

              810

De Heer land en water B.V.

1-1-2016

31-12-2018

              807

Stichting Landschapsonderhoud Rotterdam

1-1-2013

28-2-2018

              800

Calder Werkt B.V.

15-2-2016

15-2-2018

              786

Bodac B.V.

1-6-2016

31-5-2018

              784

Janssen-Fritsen B.V.

1-1-2016

31-12-2018

              782

Bomenwacht Nederland B.V.

1-9-2017

31-8-2019

              777

Ardea Auto B.V.

1-11-2017

31-10-2019

              767

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

1-7-2015

1-7-2019

              766

TIE Nederland B.V.

1-8-2017

31-12-2021

              742

Stichting DOCK Rotterdam

1-1-2018

31-12-2020

              738

Dura Vermeer Bouw Zuid West B.V.

16-1-2015

31-12-2018

              738

Careson B.V.

1-2-2015

31-1-2019

              724

Pijnacker InFra

17-2-2017

31-12-2019

              717

Breijer Contractonderhoud B.V.

1-3-2015

30-4-2018

              705

Eurofiber Nederland

1-10-2017

30-9-2025

              700

Lightwell B.V.

1-6-2014

31-5-2022

              693

Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland

1-1-2017

1-12-2020

              691

Steady Rocks B.V.

1-3-2015

28-2-2019

              689

Van Leeuwen Schoonmaak VLS B.V.

8-7-2016

7-7-2023

              673

Ardea Auto B.V.

1-11-2017

31-10-2019

              655

Waterweg Rotterdam B.V.

1-7-2012

30-6-2022

              643

Iv-Infra B.V.

27-5-2014

2-6-2018

              639

V.O.F. Passmann-Peulen

1-3-2009

30-4-2018

              638

Den Ouden Groenrecycling B.V.

1-5-2017

30-4-2019

              634

Mouwrik Waardenburg B.V.

1-1-2014

30-4-2018

              631

Combinatie Aanpak Maastunnel

22-1-2016

31-12-2022

              607

Megaborn Traffic Development B.V.

28-5-2014

2-6-2018

              605

Stichting DOCK Amstel & Zaan

1-1-2015

31-12-2018

              600

Stichting voor Interconf Beroepen Onderwijs en AVO en Ve R-Dam eo

1-2-2015

1-2-2018

              600

Boskalis Nederland B.V.

19-5-2014

18-5-2018

              593

Philips Lighting B.V.

1-2-2016

31-5-2022

              586

NS Stations B.V.

1-1-2014

31-12-2018

              585

Obail West

1-8-2017

31-7-2019

              581

Gebr. Kloens Bestratingen B.V.

1-4-2017

30-4-2019

              580

Antea Nederland B.V.

3-6-2014

2-6-2018

              571

Fugro NL Land B.V.

1-11-2014

31-10-2018

              571

Koti Industrieel en Technisch Borstelwerk B.V.

15-9-2011

13-9-2019

              566

Stroom Mediacommunicatie B.V.

1-2-2017

31-1-2019

              562

GKB Realisatie B.V.

1-1-2016

31-12-2018

              557

Decolux B.V.

1-2-2015

31-1-2019

              557

Rijkswaterstaat

1-7-2016

1-7-2019

              552

Locus People Engineering B.V.

26-5-2016

25-5-2018

              549

W. van den Heuvel en Zoon Infra B.V.

17-3-2015

30-6-2018

              542

NCCW B.V.

16-5-2010

31-12-2018

              540

Yacht B.V.

12-5-2016

11-5-2018

              531

Ingenieursbureau Multical B.V.

1-7-2017

30-6-2019

              529

Devoteam Nederland B.V.

1-1-2018

31-12-2018

              511

Calder Werkt B.V.

1-1-2017

31-12-2019

              504

Auto Hoogenboom B.V.

1-11-2017

31-10-2019

              504

Stichting MEE Rotterdam Rijnmond

1-1-2018

31-12-2020

              503

Bidfood B.V.

1-10-2014

30-9-2018

              502

Huurverplichtingen
Voor de vastgoedexploitatie wordt een aantal vastgoedobjecten, meerjarig gehuurd. Onderstaande tabel toont de huurverplichtingen boven de € 500 voor 2018 en de daarop volgende jaren.

Huurcontract voor:

Concernhuisvesting

1-1-2001

30-06-2041

           381.343

Exploitatie vastgoed MPRV

1-1-1997

1-6-2055

           201.806

Exploitatie vastgoed niet-MPRV

3-9-2009

3-9-2019

               2.788

Totaal

           585.937

 
Inkooporders
Onderstaand worden de openstaande inkooporders boven de € 500 vermeld die een afnameverplichtingen hebben voor 2017 en latere jaren.

Leverancier Naam

 Openstaand

Combinatie Aanpak Maastunnel

49.700

BAM Bouw en Techniek B.V.

32.946

InnovationQuarter

21.113

Stichting DOCK Rotterdam

17.624

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

14.758

Coeur du Sud B.V.

14.602

Stichting FlexusJeugdplein

12.244

De Rotterdam Propco Lux S.a.r.l.

10.760

Rotterdamse Elektrische Tram N.V., afgekort R.E.T. N.V.

10.523

COMPAREX Nederland B.V.

10.123

Stichting Radar WMO diensten

7.933

Stichting MEE Rotterdam Rijnmond

7.771

Provincie Flevoland

6.928

ProRail B.V.

5.816

CSU Cleaning Services B.V.

5.750

Stichting Buurtwerk Alexander

5.414

SSC Flex B.V.

4.470

Combinatie VolkerRail - Mobilis

4.027

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

4.000

Stichting VUmc

3.994

Eneco Services B.V.

3.378

Unique Diensten B.V.

3.118

Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V.

2.898

Stedin Netbeheer B.V.

2.740

Stichting STC-Group

2.707

AVR-Afvalverwerking B.V.

2.692

Stichting Woonstad Rotterdam

2.650

Parnassia Groep B.V.

2.480

Stichting SOL Samen Ondernemend Leren

2.353

SOL Sociaal BV

2.097

Sprenkels Bestratingen B.V.

2.035

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.

1.968

KWS Infra B.V.

1.937

Magis 010 B.V.

1.855

Stichting MKB-Rotterdam

1.797

Stichting Amsterdam Health and Technology Institute

1.781

E.ON Benelux Levering B.V.

1.750

BGV IV Rotterdam 1 GmbH & Co. KG

1.688

Stichting Centrum voor Vrijwillige en Professionele Maatschappelijke Dienstverlening

1.636

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

1.625

Van Straaten Post Utrecht B.V.

1.600

Rijkswaterstaat

1.574

Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

1.544

Compass Group Nederland B.V.

1.500

Maas International B.V.

1.500

Stichting Holdingfonds Economische Investeringen Den Haag

1.500

Automatic Signal Rijsenhout B.V.

1.495

Dura Vermeer Infrastructuur B.V.

1.485

Universiteit Utrecht

1.474

Stichting GreenPort Noord-Holland Noord

1.469

Aannemingsbedrijf H.J. Jurriens B.V.

1.419

Aannemingsbedrijf A.C. de Groot B.V.

1366

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

1.316

Stichting Laurens

1.300

Aannemersbedrijf Verhoeven B.V.

1.296

Greenchoice

1.296

W. van den Heuvel en Zoon Infra B.V.

1.288

Canon Nederland N.V.

1.250

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

1.172

Evides N.V.

1.172

Scale Up Nation B.V.

1.156

Stichting Greenport Aalsmeer

1.141

Architektenburo K. van Velsen B.V.

1087

AMC Medical Research B.V.

1.079

Stichting Green Village

1.068

Stichting Mobiel Erfgoed Centrum

1.059

Technische Universiteit Delft

1.054

Stichting Reclassering Nederland

1.050

Stichting ROC Midden Nederland

1.037

Careson B.V.

1.019

Wind Design & Build B.V.

985

Stichting Greenport Horti Campus

932

Axians Communication Solutions B.V.

900

SDW Arbeidsintegratie B.V.

900

Stichting Dutch Marine Energy Centre

899

Citadel Aannemingsbedrijf B.V.

833

Stichting Hogeschool Rotterdam

807

Eurofiber Nederland

800

Van Eijk Infra- en Milieutechniek B.V.

787

Groenendijk Dordrecht B.V.

760

JenS Beenhakker B.V.

753

ODV Maritiem B.V.

750

Gemeente Westvoorne

735

ChainCraft Amsterdam B.V.

728

Haermonics B.V.

676

GKB Realisatie B.V.

671

Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine

671

Stichting Humanitas

658

Stichting World Class Maintenance

648

Stichting Arq

633

Groundwater Technology B.V.

620

AH Vrij Groenverzorging B.V.

614

Stichting BOOR

610

Omnivent Techniek B.V.

602

Hoofdkantoor Dienst Wegverkeer (RDW)

600

Immigratie- en Naturalisatiedienst

600

Aannemingsmaatschappij Vobi B.V.

578

Stichting Energy Port

577

Nijhuis Pompen B.V.

555

Van der Made Infra B.V.

553

Cannock Chase Public

506

Wegenbouwbedrijf J. Rutte B.V.

500


Het totaal bedrag aan openstaande inkooporders kleiner dan € 500 die een afnameverplichtingen hebben voor 2018 en latere jaren is € 193.041.

Subsidieverplichtingen
Verplichtingen boven de € 500 van subsidies die toegekend zijn in 2017 waarvan de activiteiten gedeeltelijk of geheel plaatsvinden in 2018.

Subsidieverplichtingen

2018

Cultuur

32.190

Onderwijs

48.406

Activering en Welzijn

686

Jeugdgezondheidszorg en opvoeding

1.838

Eindtotaal

83.120

Leveringsverplichtingen
Huurvorderingen van huurcontracten boven de € 500 op jaarbasis op portefeuilleniveau.

Portefeuille

Totaal

Bedrijfsmatig Onroerend Goed

3.661

Brandstofverk punten & Reclame

4.683

Kunst & Cultuur

8.979

Onderwijs

1.260

Parkeren

2.083

Eindtotaal

20.666


Aanleg A13/A16
De gemeente Rotterdam is in 2015 aangaande de aanleg van de rijksweg A16 Rotterdam de Inpassingsovereenkomst en een Regionaal Uitvoeringsprogramma aangegaan. Hierin zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de realisatie, inpassing en bekostiging van de A16 Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft toegezegd in totaal voor € 43,3 miljoen (prijspeil 2017) hieraan bij te dragen.

Ombouw en verlenging Hoekse Lijn
Vanwege de vertraging in de ombouw en verlenging van de Hoekse Lijn is sprake van een budgetoverschrijding. Uitgaand van het worst-case scenario is sprake van een overschrijding van € 90 mln ten opzichte van het oorspronkelijk door de MRDH voor ombouw en verlenging gereserveerde bedrag.
Met de betrokken partijen, MRDH en RET, zijn afspraken gemaakt over de dekking van deze kostenoverschrijding. De verdeling van deze ongedekte kosten is op basis van het worst-case scenario als volgt: MRDH € 27,5 mln, de RET € 27,5 mln en de gemeente € 35 mln. De bijdrage van MRDH is onder de voorwaarde van finale kwijting voor het gehele project inclusief verlenging. Dat houdt in dat de bijdrage van MRDH de maximale bijdrage is en dat het risico van overschrijving boven € 90 mln voor risico van de gemeente is. Daarnaast heeft de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland aangegeven tot een bijdrage over te willen gaan van € 20 miljoen voor de verlenging en hierover besluitvorming in Provinciale Staten voor te bereiden voor mei 2018. Deze bijdrage komt toe aan de gemeente.

Schatkistbankieren

Om de staatsschuld te beperken moeten gemeenten overtollige liquide middelen aanhouden in de schatkist bij het Rijk of uitzetten bij medeoverheden. Om het cashmanagement van de gemeenten niet te veel te verstoren wordt het de gemeenten toegestaan een beperkt positief saldo op de bankrekeningen aan te houden. Gemiddeld per kwartaal mag dit saldo niet meer zijn dan een vastgesteld drempelbedrag. Het drempelbedrag is gerelateerd aan de omvang van de begroting – 0,75% over de eerste schijf van € 500 mln en 0,2% voor alles daarboven – en kwam voor 2017 uit op € 10,0 mln. In geen van de kwartalen heeft een overschrijding van het drempelbedrag plaatsgevonden. Gemiddeld over het jaar gemeten bedroeg het positieve saldo op de gemeentelijke bankrekeningen € 5,0 mln.

Grondslag: omvang begroting

3.623.553

3.492.398

3.619.792

3.619.792

3.619.792

3.619.792

3.619.792

Drempel

9.997

9.735

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

Gemiddelde omvang banksaldi

6.352

3.784

5.039

4.809

6.677

3.119

5.551

Ruimte (+) / overschrijding (-)

3.645

5.951

4.951

5.181

3.313

6.871

4.439

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden