Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beschikbare weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • De algemene reserve, de financieringsreserve en de kredietrisicoreserve. De algemene reserve heeft een algemeen karakter, en is vrij aanwendbaar. Voor het totaal van de algemene reserve, de financieringsreserve en de kredietrisicoreserve wordt in de gemeente Rotterdam de term 'weerstandsvermogen' gebruikt. Het weerstandsvermogen maakt onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.
  • Het vrij aanwendbare deel van de bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve is gevormd voor een specifiek doel, maar indien er geen juridische verplichtingen zijn aangegaan, kan de raad de bestemming veranderen.
  • Een stelpost voor stille reserves. Het betreft de verkoopwaarde van activa voor zover de verkoop binnen één jaar te realiseren is, de verkoop niet leidt tot een gat in de begroting én de verkoop de taakuitoefening van de gemeente niet aantast. Een beperkt aantal activa voldoet aan al deze voorwaarden. De beoogde verkoop van de aandelen Eneco voldoet hier niet aan. Het college gaat – bij wijze van stelpost - uit van een stille reserve van € 50 mln.
  • De stelpost onvoorzien. Het BBV verplicht tot een stelpost onvoorzien in de begroting, voor eerste onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare financiële tegenvallers. Deze stelpost bedraagt € 0,6 mln.
  • De onbenutte belastingcapaciteit. Deze bestaat uit de extra structurele middelen die gegenereerd kunnen worden door de tarieven van de gemeentelijke heffingen en/of belastingen te verhogen. In de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt de onbenutte belastingcapaciteit voorzichtigheidshalve op € 0 gesteld.

Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen x € 1 mln, balansstanden ultimo jaar)

Rekening 2015

Rekening 2016

Begroting 2017

Rekening 2017

Algemene reserve

136

148

76

77

Financieringsreserve

67

79

82

82

Kredietrisicoreserve

58

64

68

68

Weerstandsvermogen

260

290

225

226

Overige bestemmingsreserves

809

828

792

861

Waarvan verplicht

-333

-307

-300

-300

Stille reserves

50

50

50

50

Stelpost onvoorzien

4

4

1

1

Stelpost onbenutte belastingcapaciteit

0

0

0

0

Beschikbare weerstandscapaciteit

790

865

767

838

De beschikbare weerstandscapaciteit ultimo 2017 was als gevolg van een achterblijvende besteding van bestemmingsreserves groter dan in de begroting was voorzien.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden