Lokale heffingen

Belasting- en heffingsopbrengsten

Belasting- en heffingsopbrengsten

Conform het BBV is in de paragraaf Lokale Heffingen van de Begroting 2017 per belastingverordening 2017 o.m. de kostendekkendheid van de hierin opgenomen tarieven inzichtelijk gemaakt. Daarbij is helder uiteengezet welke uitgangspunten gekozen zijn ten aanzien van de kostentoerekening. Daarbij is ook aangegeven hoe de kosten van (concern- en cluster-)overhead aan de tarieven worden toegerekend. Vervolgens is per verordening aangegeven welke kosten en voor welk bedrag aan de tarieven is toegerekend. Door vervolgens aan te geven welke baten uit heffing zijn geraamd, kan per verordening de mate van kostendekkendheid aangegeven worden. De basis van de raming van deze baten is het meest actuele beeld over de aantallen en soorten te leveren en te behandelen dienst- en productieverlening. Geen van de voorgestelde tarieven is op deze begrotingsgegevens 100% of meer kostendekkend geweest. Per verordening zijn verder de beleidsuitgangspunten achter de betreffende verordening en heffingen kort toegelicht. Deze beleidsuitgangspunten en de keuzen inzake toerekenen van kosten en tarieven zijn overigens opgenomen in de Kadernota Lokale Lasten 2014-2018 en de Financiële Verordening Rotterdam 2013. De raad heeft ingestemd met voorgestelde belastingverordeningen 2017 (incl. tarieven). Deze tarieven zijn gedurende heffingsjaar 2017 ongewijzigd gebleven.
In onderstaande tabel staat een specificatie van de opbrengsten van de belasting- en heffingssoorten.

 Opbrengst

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Jaarrekening 2017

Programma

Onroerend zaakbelasting*

226.690

239.559

240.584

Algemene middelen

Hondenbelasting

2.147

1.929

1.863

Algemene middelen

Logiesbelasting

5.114

4.771

6.039

Algemene middelen

Reclame- en precariobelasting

23.481

25.367

25.492

Algemene middelen

Leges Omgevings-vergunning

19.532

14.703

17.407

Ruimtelijke ontwikkeling

Rioolheffing

64.888

66.204

67.480

Beheer van de stad

Bedrijfsreinigingsrecht

4.849

4.619

3.894

Beheer van de stad

Afvalstoffenheffing

99.287

91.621

92.634

Beheer van de stad

*incl. intragemeentelijke aanslagen OZB

In deze tabel zijn de gerealiseerde opbrengsten van de belangrijkste lokale heffingen bij rekening 2017 afgezet tegen de begroting. Een nadere toelichting op de opbrengsten staat in de financiële toelichting op de betreffende programma's.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden