Lokale heffingen

Stand van zaken beleidsvoornemens

Stand van zaken beleidsvoornemens 2017

In de begroting 2017 is een aantal beleidsvoornemens voor de lokale lasten voor 2017 geformuleerd. Voor deze en enkele andere belangrijke beleidsitems staat hieronder de stand van zaken per eind 2017.

Invoering digitale aanslag

De gemeente Rotterdam heeft in de ‘Kadernotitie dienstverlening en vermindering regeldruk’ als één van de generieke ambities beschreven de beschikkingen, facturen en aanslagen te digitaliseren.  Deze ambitie sluit aan op de visiebrief van minister Plasterk, waarin hij schrijft dat burgers en bedrijven in 2017 in staat moeten zijn hun zaken met de gemeente zoveel mogelijk digitaal af te handelen. Om dit te realiseren is het project ‘de digitale deurmat’ gestart.
Dit project zorgt ervoor dat de burger de aanslag gemeentelijke heffingen digitaal kan ontvangen via de berichtenbox van mijnoverheid.nl. De burger moet zich hiervoor eerst aanmelden. De gemeente wil zoveel mogelijk gebruikmaken van de beschikbare landelijke voorzieningen. Vanuit de berichtenbox is er een directe koppeling met Mijn Loket, het digitale loket van de gemeente Rotterdam. Nadat in 2016 een succesvolle pilot had plaatsgevonden, is besloten om in 2017 de volledige aanslagoplegging van de aanslagen gemeentelijke heffingen via de berichtenbox van MijnOverheid te laten verlopen. Het gaat om combi-aanslagen Onroerendezaakbelasting, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing en Hondenbelasting. Dit is zonder problemen verlopen en zo is opnieuw een behoorlijke stap in de verdere digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening gezet. In 2018 volgt onderzoek naar wat er voor nodig is om ook de aanslagen parkeernaheffing langs digitale weg te verzenden.

Meervoudig gebruik van gegevens basisregistraties

Rotterdam heeft klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. Rotterdam is continu bezig met nieuwe ontwikkelingen. Eén daarvan is dat burgers en ondernemers niet steeds dezelfde gegevens hoeven aan te leveren bij de verschillende afdelingen binnen de gemeente. In plaats daarvan moet de gemeentelijke organisatie deze gegevens intern delen. Voor de gegevens uit de BasisRegistratie Personen (BRP) is dat al geruime tijd het geval. Daarnaast zijn verschillende nieuwe koppelingen in ontwikkeling:

  • Koppeling BAG-WOZ: koppeling van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen met de WOZ-administratie. Daarmee gaat de gemeente voor de waardebepaling van onroerende objecten uit van de BAG-gegevens. Deze koppeling is onderdeel van het project “gezamenlijk aanpak BAG WOZ”. Dit project loopt tot eind 2019.
  • Koppeling NHR: dit is de aansluiting van gemeentelijke gegevens op de Basisregistratie Bedrijven in de vorm van het Nationaal Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Het gaat hierbij om de gegevens van bedrijven. De koppeling met de NHR is nog niet afgerond. Hiervoor is noodzakelijk dat er eerst een koppeling komt tussen het Rotterdamse stelsel van Basisregistraties met NHR voordat Belastingen en andere afnemers hierop kunnen aansluiten. De koppeling vanuit het stelsel is tot op heden nog niet tot stand gebracht.
  • Koppeling BRK: dit gaat om de aansluiting op de BasisRegistratie Kadaster, voor de eigendomsgegevens van onroerend goed. Deze koppeling is gerealiseerd.

E-dienstverlening en Mijn Loket

Met het oog op verdere digitalisering van de dienstverlening heeft Rotterdam Mijn Loket ontwikkeld. Via Mijn Loket kunnen Rotterdammers gemeentezaken digitaal regelen. Ook kunnen ze bijna alle belastingzaken via Mijn Loket regelen.
Rotterdam sluit zo veel mogelijk aan op landelijke ontwikkelingen. Mijnoverheid.nl is daarvan een goed voorbeeld. Het project Digitale deurmat sluit daarop aan. De gemeente heeft de ambitie ook taxatieverslagen via mijnoverheid.nl ter beschikking te stellen. Aan het realiseren van deze ambitie werkt de gemeente nog. De verwachting is dat dit in 2018 tot stand zal komen.

Wijziging woningwaarderingsstelsel

De rijksoverheid heeft het woningwaarderingsstelsel per 1 oktober 2015 veranderd. Sindsdien heeft de WOZ-waarde een belangrijke invloed op het aantal punten voor de woning en op de maximaal redelijke huurprijs. Daarmee heeft deze wijziging gevolgen voor de uitvoering van de Wet WOZ. Huurders van woningen krijgen namelijk veel vaker een formeel belang bij de WOZ-waarde van de woning waarin zij wonen.
In Rotterdam heeft het college ervoor gekozen dat alle gebruikers van woningen een beschikking krijgen. Ze krijgen met de aanslag afvalstoffenheffing tegelijkertijd de WOZ-beschikking van hun huurwoning. De verwachting was dat het aantal bezwaren zou stijgen, doordat de huurders een formeel belang hebben bij de WOZ-waarde van hun woning. Het effect van deze wijziging is in 2017 echter beperkt gebleven. Er zijn geen noemenswaardige aantallen bezwaren op dit aspect binnen gekomen en er hebben zich geen situaties voorgedaan waarin eigenaar en gebruiker tegenover elkaar kwamen te staan bij de bepaling van de waarde.

Verruiming lokale belastinggebied

In de Kamerbrief van 24 juni 2016 schetsen de – in het vorige kabinet - verantwoordelijke bewindslieden Plasterk en Wiebes de bouwstenen voor een uitbreiding van het gemeentelijk belastingdomein. Besluitvorming over de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied is overgelaten aan het nieuwe kabinet.
In het regeringsakkoord heeft de hervorming van het gemeentelijk belastinggebied geen prioriteit. De verwachting is dan ook dat in de huidige kabinetsperiode deze hervorming niet zal plaatsvinden.
Het college zal de gemeenteraad tijdig informeren over het verloop van de landelijke discussie, de gemeentelijke insteek hierin en de beleidsmatige en financiële gevolgen.

Afschaffing precariobelasting netwerken nutsbedrijven

Na een eerdere aankondiging heeft op 22 juni 2016 minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) het wetsvoorstel ingediend om de precariobelasting af te schaffen voor nutsnetwerken die ze in, op en boven gemeentegrond exploiteren.
Op 21 maart 2017 heeft ook De Eerste Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel, inclusief het amendement Veldman en Fokke dat de duur beperkt van de overgangstermijn voor gemeenten voor de afschaffing van de precariobelasting voor nutsnetwerken. De wet gaat per 1 juli 2017 in en gemeenten mogen tot uiterlijk 1 juli 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken heffen.
Dit houdt in dat 2021 het laatste jaar is waarin de gemeente volledige precariobelasting op leidingen van nutsnetwerken mag heffen.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden