Grondbeleid

Verdienvermogen

Verdienvermogen

Het verdienvermogen van de grondexploitatieportefeuille bedraagt eind 2017 € 163,1 mln (ultimo 2016 bedroeg dit € 148,0 mln). Dit is de som van de verwachte projectresultaten van de grondexploitaties in uitvoering.

Verloop Verdienvermogen 2016

bedragen x € 1 mln

Verdienvermogen in jaarverslag 2016

148,0

Wijzigingen grondexploitaties gedurende 2017

48,6

Resultaatnemingen 2017

-34,7

Mutatie voorziening verliesgevende plannen

1,2

Verdienvermogen per 31 december 2017

163,1

Het verdienvermogen van de grondexploitaties in uitvoering is ten opzichte van 2016 toegenomen met € 15,1 mln. Deze toename komt door:

  • een verbetering van € 48,6 mln door aanpassingen in projecten. Dit als gevolg van aanpassing van parameters, hogere opbrengstenramingen en lagere kostenramingen;
  • een verslechtering van € 34,7 mln door resultaatnemingen in 2017. Bij het afsluiten van projecten wordt resultaat genomen. Ook zijn er in 2017 conform de spelregels tussentijdse winstnemingen op de projecten geboekt;
  • een onttrekking aan de voorziening verliesgevende plannen van € 1,2 mln. Het saldo van projecten met een negatieve NCW-waarde is afgenomen.

Het totaal van het verdienvermogen wordt vooral bepaald door de resultaten van de uitbreidingslocatie Nesselande en Park Zestienhoven. De binnenstedelijke locaties dragen beperkt bij aan het verdienvermogen van de grondexploitatieportefeuille. Binnenstedelijke (her)ontwikkeling is namelijk complex en duur. Hoewel de projecten voor de ruimtelijke ontwikkeling wenselijk zijn, zijn ze zonder de inzet van eigen middelen doorgaans niet haalbaar als ze traditioneel ontwikkeld worden. Daarom zoekt de gemeente naar andere manieren van ontwikkelen, met als kenmerk meer samenwerking met eindgebruikers en investeerders. Omdat er nauwelijks nog positieve projecten aan de portefeuille worden toegevoegd, wat onderstreept wordt door de twee toegevoegde plannen, en het aantal grondexploitaties afneemt, staat het verdienvermogen de komende jaren onder druk. De positieve ontwikkeling komt dus voort uit de momenteel gunstige markteffecten binnen de bestaande portefeuille.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden