Grondbeleid

Resultaatneming

Resultaatneming

De resultaatnemingen op de grondexploitatieportefeuille bestaat uit drie onderdelen, te weten:
1. Winstnemingen

  1. Tussentijdse winstnemingen
  2. Winstnemingen bij afsluiten van een grondexploitatie

2. Mutatie van voorzieningen
3. Verliesnemingen


Ad 1

De berekeningswijze voor tussentijdse winstnemingen, zoals is vastgelegd in de Verordening Financiën Rotterdam, is eind 2017 als gevolg van een nadere duiding van het BBV gewijzigd. Voorheen moest aan diverse voorwaarden voldaan worden om winst te kunnen nemen. Als gevolg van een nadere toelichting van de Commissie BBV moet winst genomen worden op basis van de (financiële) voortgang van het project.
In overleg met de accountant is een berekeningswijze tot stand gekomen die voldoet aan de BBV-vereisten, maar die tevens recht doet aan het onzekere karakter van de grondexploitaties. Naar mate de resterende looptijd van een grondexploitatie langer is, worden de onzekerheden groter. De voorziene grondopbrengsten kunnen in de toekomst bijvoorbeeld fors tegenvallen. In de nieuwe systematiek wordt hier rekening mee gehouden.
De commissie BBV heeft (informeel) aangegeven dat het vereist is om gerealiseerde winsten terug te nemen als dit uit de nieuwe berekeningswijze blijkt. De gemeente Rotterdam anticipeert hierop met de huidige berekeningswijze. De formele uiting van de commissie BBV wordt in het najaar 2018 verwacht.  
Deze aangepaste berekeningswijze heeft als mogelijk effect dat er een volatieler beeld zal ontstaan in de resultaten van de grondexploitaties.
Bij het afsluiten van een grondexploitatie wordt het totale saldo als resultaat genomen.

Ad 2

In geval van een negatief NCW-saldo gedurende de looptijd van een plan treft de gemeente bij de jaarafsluiting een voorziening ter grootte van het negatieve saldo. Aangezien het plansaldo gedurende de looptijd van het project kan muteren, wordt bij jaareinde bepaald of de benodigde voorziening groter of kleiner is dan de een jaar eerder getroffen voorziening.
Ad 3
Verliesnemingen boekt de gemeente alleen bij het afsluiten van een grondexploitatie.

De cijfers over 2017 zijn terug te vinden in de toelichting bij het programma Ruimtelijke Ontwikkeling.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden