Grondbeleid

Raming nog te maken kosten en opbrengsten

Raming nog te maken kosten en opbrengsten

De ramingen van de nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten in de grondexploitaties zijn gebaseerd op de inzichten ultimo 2017 en de daarbij behorende inschatting van de uitgangspunten, de parameters en de risico’s. Uiteraard is deze inschatting omgeven door onzekerheden en wordt deze periodiek herzien, waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Afhankelijk van de marktomstandigheden zijn er onzekerheden voor de geraamde afzetmogelijkheden voor woning- en werklocaties en voor de mogelijke uitkomsten daarvan. De geraamde nog te maken kosten bedragen € 416 mln (nominaal). Deze raming is onder te verdelen in geraamde kosten voor bouw- en woonrijp maken (€ 267 mln), apparaat (€ 39 mln), verwervingen ( € 23 mln) en overige kosten (€ 86 mln). De geraamde opbrengsten bedragen € 501 mln. Deze raming is onder te verdelen in geraamde opbrengsten voor gronduitgiften (€ 461 mln), subsidies (€ 24 mln) en overige opbrengsten (€ 16 mln).

Het totaal van in de individuele grondexploitaties opgenomen onzekerheidsreserves bedraagt ultimo 2017 € 79,1 mln. Dit bedrag komt voort uit een simulatie van voor ieder individueel project geïnventariseerde kansen en risico’s die gedurende de looptijd van het betreffende project kunnen voortkomen. Als er geen rekening gehouden zou worden met kansen, zou dit bedrag hoger worden.

Het verwachte eindresultaat (Netto Contante Waarde (NCW)) van alle projecten (positieve en negatieve resultaten) bedraagt € 140 mln.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden