Grondbeleid

Overzicht van de grondexploitatieportefeuille

Overzicht van de grondexploitatieportefeuille

Grondexploitaties worden in principe alleen naar uitvoering gebracht als deze minimaal financieel neutraal uitgevoerd kunnen worden. Wel kan daarvoor een bijdrage uit gemeentelijke middelen nodig zijn, zoals een IFR-bijdrage. In 2017 is onder meer met de uitvoering van de plannen Coolhaven/Little C en Noorderhelling-Zuiddiepje gestart. Hoewel er nieuwe plannen gestart zijn, is de omvang van de portefeuille in 2016 afgenomen door het afsluiten van afgeronde plannen. Daarmee komt het aantal actieve grondexploitaties uit op 75 (ultimo 2016 waren dat er 80).

De gemeentelijke grondexploitatieportefeuille bevat in totaal 5.239 nog te realiseren woningen, 181.779 m² bvo kantoren, 252.481 m² bedrijven en 11.049 m² bvo winkels te realiseren in de periode 2018–2040. Ten opzichte van vorig jaar is het programma in de grondexploitaties toegenomen met 11.164 woningen, afgenomen met 7.160 m2 bvo kantoren een toevoeging aan bedrijven van 37.742 m2 en is het aantal m2 bvo voor winkels met 664 m2 bvo afgenomen. Rekening houdend met de realisaties in 2017 (3.066 woningen en 25.055 m2 bedrijven), betekent dit dat er woningbouwprogramma is toegevoegd, en dat er voor zowel kantoren als winkels programma is vervallen.

Parameters grondexploitatieportefeuille

Voor het maken van een betrouwbare inschatting van de waardeontwikkeling van de portefeuille zijn verschillende (externe) factoren van invloed. Als gevolg van (economische) ontwikkelingen kan er bijvoorbeeld sprake zijn van prijsstijgingen. In de grondexploitatie wordt daarom gerekend met langjarige gemiddelde parameters voor kosten- en opbrengstenstijging en renteontwikkelingen. Een wijziging van de (langjarige) parameters heeft grote invloed op de uitkomst van de nettocontantewaarde-berekening (NCW-berekening).

2017

2018

Rente

2,0%

1,7%

Opbrengstenstijging

1,0%

2,0% / 1,0% / 0,0%

Kostenstijging

2,0%

2,0%

Toelichting

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft de berekeningswijze voor het percentage rentetoerekening voor. Langjarig bedraagt dit percentage voor Rotterdam 1,7%. De uitgevoerde nacalculatie over 2017 leidt tot 1,72%. Daarnaast voert de gemeente jaarlijks een analyse uit om te bepalen of er een aanpassing nodig is voor de langjarige indexparameters. Op basis van de analyse is het percentage voor de opbrengstenstijging gehandhaafd op 2% voor de jaren 2018 en 2019 en vervolgens 1% voor de jaren 2020 t/m 2027. Na 2027 staat de opbrengstenstijging op 0%. Dit is een beheersmaatregel die voortkomt uit het BBV in relatie tot de 10-jaars termijn van de grondexploitaties. Hiermee is duidelijk dat de opbrengstparameter voor de korte termijn meebeweegt met de marktontwikkelingen en voor de lange termijn geleidelijk richting de vastgestelde 0% gaat. De kostenparameter is ongewijzigd 2%.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden