Grondbeleid

Terugblik

Terugblik

 
Deze paragraaf bestaat uit de terugblikken op de ontwikkelingen van de woningbouw, de ontwikkelingen van de werklocaties en de risico's van de grondexploitatieportefeuille.

Ontwikkelingen woningbouw

In 2017 is gestart met de bouw van 3.764 nieuwe woningen in Rotterdam. Dit is een recordaantal en overstijgt de productiecijfers van de afgelopen 17 jaar. Opvallend is ook het hoge aandeel middensegment huurwoningen (€ 711 - € 1.000) van bijna 30%.

Het herstel op de woningmarkt zet onverminderd krachtig door, vooral in de grote steden. Het aantal transacties in de bestaande voorraad ligt zelfs substantieel hoger dan voor de crisis. Ook in de nieuwbouw stijgt het aantal verkopen, maar door het beperkte aanbod in Rotterdam is de stijging in aantal transacties minder hoog. De daardoor toenemende krapte leidde in 2017 tot een sterke stijging van de verkoopprijzen. Woningen zijn meer waard dan voor de crisis. Voornaamste stimulans voor dit herstel ligt bij de lage rente, de stijgende koopbereidheid, stijgende verhuisgeneigdheid en een aanhoudende ‘inhaalslag’ van de tot voor kort uitgestelde vraag van consumenten.

Voor Rotterdam wordt ook voor de komende periode een verdere druk en krapte op de woningmarkt verwacht. Dit zal leiden tot een afname in het aantal transacties in de bestaande voorraad (er is minder aanbod beschikbaar) en verdere prijsstijgingen. Bij de verkoop van nieuwbouwwoningen verwachten we nog wel een lichte stijging, mede veroorzaakt door het vervullen van uitgestelde verhuisbehoeften, de aanhoudende marktvraag en het beschikbaar komen van nieuw aanbod. De bouwproductie zal in 2018 mogelijk op een vergelijkbaar of zelfs hoger aantal kunnen uitkomen.

Ontwikkelingen werklocaties

De behoefte aan nieuwbouw van commercieel vastgoed in Rotterdam is de komende jaren constant. Het gaat voornamelijk om vervanging van verouderd vastgoed. Het planaanbod bevindt zich de komende jaren onder de verwachte marktvraag. Een deel van de nieuwbouwvraag wordt opgelost in bestaand vastgoed, na kwaliteitsverbetering of transformatie. Op termijn leidt deze verschuiving tot een vermindering van het overaanbod in de bestaande voorraad en tot afname van leegstand. Om de concurrentiepositie van Rotterdam te behouden is een voorwaarde dat de kwaliteit van de bestaande voorraad voldoende is, zodat deze goed verhuurbaar is.

Risico grondexploitatieportefeuille

Gebiedsontwikkeling door middel van actief grondbeleid (Grondexploitaties) is, mede vanwege de doorgaans relatief lange doorlooptijd van projecten, omgeven door risico's zoals het veranderen van marktomstandigheden en veranderde inzichten. Daarom wordt voor grondexploitatieprojecten minimaal één keer per jaar een risicoanalyse gemaakt. Conform de Rotterdamse Standaard Projectmatig Werken (RSPW) wordt op basis daarvan een onzekerheidsreserve in de projectbegroting opgenomen waarmee met 85% zekerheid gesteld kan worden dat het project binnen het gerapporteerde saldo uitgevoerd wordt. 

De verbeterde marktomstandigheden (hogere prijzen en snellere afzet van voornamelijk woningen) zorgen ervoor dat het verdienvermogen (de som van de netto contante waarde van de grondexploitatieportefeuille) vóór winstneming toegenomen is. Op basis van de huidige inzichten zou dit bij gelijkblijvende omstandigheden winst betekenen. Het verleden heeft echter aangetoond dat de vastgoedmarkt een cyclisch verloop kent. De waardeontwikkeling is dus tegelijkertijd een risico voor de langere termijn.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden