Grondbeleid

MGV

MGV

Het Meerjarenperspectief Grond en Vastgoed 2017 (MGV) gaat in op de trends en marktontwikkelingen bij woningbouw, werklocaties en maatschappelijke voorzieningen en de mogelijke risico’s voor onze grondexploitatieportefeuille inclusief de benodigde weerstandscapaciteit.
Voor Rotterdam wordt ook voor de komende periode een verdere druk en krapte op de woningmarkt verwacht. Dit zal leiden tot een afname in het aantal transacties in de bestaande voorraad (er is minder aanbod beschikbaar) en verdere prijsstijgingen. Bij de verkoop van nieuwbouwwoningen verwachten we nog wel een lichte stijging, mede veroorzaakt door het vervullen van uitgestelde verhuisbehoeften, de aanhoudende marktvraag en het beschikbaar komen van nieuw aanbod. De bouwproductie zal in 2018 mogelijk op een vergelijkbaar of zelfs hoger aantal kunnen uitkomen.
De onzekerheden op de internationale financiële markten (zoals BREXIT) en het mogelijke tekort aan ‘hard’ planaanbod voor de middellange termijn is een aandachtspunt.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden